Spoergsmaalstegn

Hotline hjælper rådgivere videre

Få svar på dine spørgsmål om arbejdsmiljø. Det har været tilbuddet til rådgiverne siden foråret, hvor en ny hotline om arbejdsmiljø gik i luften. Hotlinen ser tilbage på det første halve år og ser frem til at kunne hjælpe flere rådgivere fremadrettet.

Hotlinen for rådgivere er blandt initiativerne i handleplanen "Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen”. Og den er kommet godt fra start, selvom telefonen ikke er blevet lagt ned af henvendelser. Men hvad er det hotlinen kan hjælpe rådgiverne med? Signe Mehlsen, konsulent og tovholder på hotlinen hos BAR Bygge og Anlæg fortæller:

”Kendskabet til bygherrers og rådgiveres opgaver i forhold til arbejdsmiljøloven er rimeligt tilfredsstillende hos de professionelle bygherrer og bygherrerådgivere, men det er vores vurdering, at vidensniveauet halter lidt i rådgiverbranchen - måske særligt blandt de mindre virksomheder. Og her tilbyder hotlinen at hjælpe med konkrete tvivlsspørgsmål og henvise til eksisterende viden på BAR’s og Arbejdstilsynets hjemmesider samt andre tilgængelige informationsmaterialer. ”

Hotlinen besvarer spørgsmål om alt inden for arbejdsmiljø i bygge og anlæg, fx hvornår bygherreransvaret træder i kraft, hvilke kompetencer en arbejdsmiljøkoordinator skal have, og hvad projekteringslederens arbejdsmiljøopgaver er.

Hvad ringer rådgiverne om?

Indtil videre har hotlinen modtaget opkald og skriftlige henvendelser fra både rådgivere og bygherrer. Og henvendelserne har været meget forskellige:

”Der har været henvendelser omhandlende alt fra sikring af flugtveje, tekniske hjælpemidler og arbejde med blyholdig maling. Vi har også haft henvendelser vedrørende arbejdsmiljøkoordinering som ekstraydelse, hvor man ønskede at vide, om bygherren bare kan forvente, at totalrådgiveren påtager sig arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen, selv om det ikke er nævnt i udbuddet. Her kunne jeg svare, at det er bygherren, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet og for at udpege en arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen. Bygherren kan vælge at udpege en person fra totalrådgiveren, men det kan også være én fra bygherrens egen organisation eller en helt uvildig person.

Noget af det nye i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter fra februar 2013 er, at bygherren skal sætte rammerne for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver, og det er jo svært, hvis bygherren ikke har nævnt arbejdsmiljøkoordineringsydelsen i udbuddet. Hvis man anvender ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning som grundlag for projektet, så står det helt tydeligt, at bygherren skal tage stilling til evt. overdragelse af arbejdsmiljøkoordineringsopgaven i projekterings- og udførelsesfasen, men at det er en ekstraydelse. Det er altså ikke noget, som indgår i totalrådgivningen pr. automatik.

Totalrådgiveren har som rådgiver en pligt til at oplyse bygherren om dennes forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang. Her kan rådgiveren passende spørge bygherren om, hvordan han vil håndtere bygherreansvaret, ” forklarer Signe Mehlsen.

Vejledningsforløb

Hotlinen tilbyder også korte vejledningsforløb om bygherres, arbejdsmiljøkoordinators, rådgivers og projekterendes opgaver inden for arbejdsmiljølovgivningen. Vejledningsforløbene kan være gå-hjemmøder med oplæg og workshops, eller det kan være sparring i forhold til en konkret opgave, hvor arbejdsmiljø indgår, fx gennemgang af arbejdsmiljøkrav i udbudsmaterialet.

Læs mere om hotlinen og kontaktinfo

Læs mere om vejledningsforløb