Groen -blyant -afkrydsning

Undersøgelse: Har små rådgivere fokus på arbejdsmiljøområdet?

Som en del af FRI og DANSKE ARK’s engagement i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR B/A) har organisationerne undersøgt, hvordan arbejdsmiljø i forbindelse med bygge- eller anlægsprojekter overordnet set håndteres i de mindre medlemsvirksomheder med 1-5 ansatte.

I august 2014 gennemførte FRI og DANSKE ARK en medlemsundersøgelse blandt de mindre rådgivervirksomheder mhp. fremadrettet at kunne målrette foreningernes og BAR B/A’s indsats over for målgruppen. Overordnet set indikerer undersøgelsen, at en stor del af de mindre rådgivervirksomheder faktisk er klædt godt på til arbejdsmiljøområdet.

Udbredt og værdifuld koordinatoruddannelse
For at kunne tilbyde den rette rådgivning er det ofte et krav, at man har taget en arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse. I undersøgelsen svarer 30 procent, at de selv taget en arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse, mens 18 procent svarer, at yderligere medarbejdere i virksomheden har taget uddannelsen. Tallene er muligvis ikke prangende i udgangspunktet, men hvis man tager i betragtning, at mange af projekterne i de mindre virksomheder ikke kræver en uddannet arbejdsmiljøkoordinator, så er det en positive tendens, at så mange alligevel har taget uddannelsen.

Samtidig er der generel tilfredshed med kvaliteten af arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen. Hele 55 procent har vurderet kvaliteten til at være ”God” eller ”Meget god”, mens 38 procent mente, at kvaliteten var ”Middel”. Også udbyttet af uddannelsen vurderes at være højt. Således gav 54 procent af deltagerne udtryk for, at de efterfølgende havde haft et ”Godt” eller ”Meget godt” udbytte af uddannelsen i forhold til at kunne omsætte den opnåede viden til ændret adfærd/praksis.

Er rådgiverne dus med arbejdsmiljøloven?
Langt hovedparten af de adspurgte ingeniør- og arkitektvirksomheder vurderer, at de i virksomheden har et ”Meget godt”, ”Godt” eller ”Middel” vidensniveau i forhold til arbejdsmiljølovens bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. 

”Kun henholdsvis 4 og 16 procent mente, at ”virksomhedens” viden om BEK nr. 110 og nr. 117 om projekterende- og bygherres pligter var dårlig eller meget dårlig”. Imponerende tal, som nok skal tages med et gran salt, idet de ikke afspejler virksomhedernes reelle vidensniveau, men udelukkende hvordan virksomhederne selv vurderer det. FRI og DANSKE ARK vil fremadrettet arbejde på at afdække, hvor det reelle vidensniveau ligger.

Er efteruddannelse og kompetenceudvikling

Mere end halvdelen af de adspurgte medlemsvirksomheder vurderer, at mulighederne for efteruddannelse er gode. Dog svarer 44 procent ”Ved ikke”, hvilket indikerer, at der fremadrettet ligger en opgave i at gøre opmærksom på mulighederne for efteruddannelse og kompetenceudvikling inden for arbejdsmiljøområdet. Virksomhederne vurderer, at praktisk erfaring – efterfulgt af formel efteruddannelse – er den bedste måde at opnå og opretholde et tilstrækkeligt videns- og kompetenceniveau på. Generelt viser spørgsmålene vedrørende efteruddannelse og kompetenceudvikling, at der er stor efterspørgsel på formel efteruddannelse, informationsmøder og netværksarrangementer.

Kan arbejdsmiljøkoordinering sælges?

Til trods for et relativt højt antal arbejdsmiljøkoordinatorer, er det kun 21 procent, der udbyder ydelsen arbejdsmiljøkoordinering. 59 procent af disse varetager som hovedregel funktionen arbejdsmiljøkoordinator P, mens 56 procent af disse som hovedregel varetager funktionen arbejdsmiljøkoordinator B. Tallene indikerer, at der er et uforløst potentiale i at udbyde ydelsen arbejdsmiljøkoordinering, særligt når man sammenholder de 21 procent som allerede udbyder ydelsen med de mere end 30 procent, som har de formelle kompetencer til at gøre det.

Hvor får rådgiverne information fra?
Rådgiverne er glade for arbejdstilsynet, når de har behov for information om arbejdsmiljøområdet.   AT’s hjemmeside og direkte kontakt til AT er det mest populære, mens en mindre del finder vej til BAR Bygge- og Anlægs hjemmesider, ex. Byggeproces.dk. Kun 5 % søger information om arbejdsmiljø gennem Hotlinen om arbejdsmiljø i BAR Bygge- og Anlæg.

Fremtidig indsats på området
Resultaterne af undersøgelsen vil nu blive brugt til at styrke den fremtidige indsats fra FRI og DANSKE ARK´s side. Således vil vi konkret arbejde videre med, hvordan vi sikrer de bedst mulige efteruddannelsestilbud og kvaliteten af disse – samt hvordan vi etablerer bedre muligheder for vidensdeling.

Derudover vil vi tage kontakt til Arbejdstilsynet og drøfte, hvordan vi sammen kan udbygge den fælles informationsindsats.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen blev gennemført i august 2014 som et online spørgeskema med en population på 771 medlemsvirksomheder i FRI og DANSKE ARK. I alt 219 af 771 medlemsvirksomheder besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent i underkanten af 30 procent.