Huse, et rødt

Tagdækningssektionens standardforbehold udvides til AB-forbruger

Ændringen i standardforbeholdet medfører, at bygherrens forpligtelse til at medtage entreprenøren med eventuelle underentreprenører på bygherrens brand- og stormforsikringspolicen udvides til også at gælde for reparations- og vedligeholdelsesarbejder - jf. AB 92 og AB-Forbruger §8 stk. 2.

Problemet har været standardforbeholdets pkt.C, hvorefter entreprenøren kan forudsætte at blive medtaget på bygherrens forsikring for nogle typer arbejder - jf. AB92 pkt.8, der specifikt nævner om- og tilbygninger.  

Afgrænsningen mellem henholdsvis om- og tilbygning og reparations- og vedligeholdelsesarbejder har vist sig at være svær at håndtere, med den risiko at bygherrer i sidste situation ikke var forsikret, når der opstod brand i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejder.