Høringssvar

Høringssvar: Byggeloven om §60 selskaber og tekniske specifikationer

11. januar 2018

FRI har sammen med en række andre af byggeriets parter afleveret en fælles kommentar om kommunernes mulighed for at uddelegere myndighedsopgaver i forbindelse med brand til §60 selskaberne. FRI har desuden udarbejdet sit eget h...

Høringssvar: Danmarks Eksportråds virke

18. december 2013

FRI, DANSKE ARK og Dansk Byggeri har afgivet fælles høringssvar om ændring af visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Lovforslaget fjerner erhvervslivets tætte kontakt med ministeren og lægger meget ansvar over i minister...

Høringssvar: Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv

11. december 2013

FRI har i høringssvaret påpeget et potentielt lovoverlap med den eksisterende EMO-ordning for energimærkning af bygninger.

Høringssvar: Lov om erhvervsfremme

24. oktober 2013

FRI peger i høringssvaret på det problematiske i, at regioner bliver ligestillet med kommuner ift. udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Dette kan føre til opbygning af unødvendige kompetencer i regionerne og k...

Høringssvar: Håndhævelsesloven

31. januar 2013

DI og FRI har udarbejdet et fælles høringssvar, hvor de nye tiltag med henblik på at forhindre indbringelse af klager over udbud for Klagenævnet for Udbud kritiseres i stærke vendinger.

Høringssvar: Fri anvendelse af kortdata

19. december 2012

Kort- & Matrikelstyrelsen har sendt udmøntningsbekendtgørelsen om specifikke grunddata, der stilles frit til rådighed, i høring. FRI er tilfreds med de nævnte grunddata og opfordrer til, at alle miljødata gøres tilgængelige.

Høringsanmodning: Energispareaftale

05. september 2012

FRI, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og TEKNIQ har i fællesskab anmodet om mulighed for at kommentere energispareaftalen mellem klima-, energi- og bygningsministeren og energiselskaberne. Ministeren har derefter indbudt organisat...

Høringssvar: Ændring af konkurrenceloven

16. august 2012

Forslaget indebærer ændringer i den konkurrenceretlige sagsproces samt sanktionsrammer. Organisationerne støtter ændringerne i sagsprocessen, men er bekymrede for ændringerne af sanktions- og efterforskningsmulighederne der læg...

Høringssvar: Ændring af ligningsloven vedr. udstationering

25. juli 2012

FRI stiller i høringssvaret skarpt på de negative konsekvenser ved at ophæve ligningslovens §33A.

Høringssvar: Kollektive varmeforsyningsanlæg

30. juni 2011

FRI har sat fokus på at krav i bygningsreglementet og varmeforsyningsloven skal samtænkes på samfundsøkonomisk bedste vis, for at sikre rette løsning på rette lokalitet.

Høringssvar: EU-Kommissionens Energy Efficiency Plan 2011

06. april 2011

FRI har sat fokus på at planen er en god forlængelse af de tidligere vedtagne direktiver, men påpeger også at en beskrivelse af samspillet mellem Intelligente Grids og bygninger savnes.

GTS-strategi 2010 - 2012 og FRI's holdning

13. oktober 2010

Ved høring af strategi 2010 - 2012 for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har FRI afgivet høringssvar, der fokuserer på udviklings- og projektsamarbejde og på at modvirke urimelige konkurrenceforhold.

Høringssvar: BAR's Branchevejledning om PCB i bygninger

26. februar 2010

Vejledningen håndterer arbejdsmiljøforhold vedr. PCB i byggeri. Læs FRI's høringssvar

Høringsvar: Lovforslag til vurdering af oversvømmelsesrisici

27. januar 2010

FRI har i sit høringssvar fokuseret på at loven, som EU-direktivet, bør omhandle alle oversvømmelser, også fra havet, fra afløbssystemet eller i lokale lavninger, samt at der skal være en ansvarlig myndighed for udarbejdelse af...

Høringssvar: Ændring af biomasseaffaldsbekendtgørelsen

06. november 2009

FRI støtter ændringen i biomasseaffaldsbekendtgørelsen i sin høringskommentar.

Høringssvar - GTS – projektforslag 2010-2012

06. november 2009

På www.bedreinnovation.dk i FI-regi har det været muligt for FRI-virksomheder at kommentere på de enkelte projektforslag fra GTS-institutterne. Sekretariatet har udarbejdet debatindlæg.

Høringsvar vedrørende oprensning fra villaolietanke

06. november 2009

Høringssvar af udkast til vejledning om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Høringssvar 17/12 2007: Reglerne om energimærkning af bygninger

28. oktober 2009

Energistyrelsen sendte i november 2007 en ændring af reglerne om energimærkning af bygninger i høring. FRI sendte sit svar i december 2007.

Høringssvar 10/6 2008: Bekg. om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen

28. oktober 2009

Sikkerhedsstyrelsen sendte i maj 2008 bekendtgørelse om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen i høring. FRI sendte sit svar i juni 2008.

Høringssvar 17/11 2008: Lovforslag om organisering af affaldssektoren

28. oktober 2009

Miljøministeriet sendte i oktober 2008 lovforslag om organisering af affaldssektoren i høring. FRI sendte sit høringssvar i november 2008.

Høringssvar 20/4 2009: RTI's strategi for GTS

28. oktober 2009

Forsknings- og innovationsstyrelsen sendte i april 2009 en strategi for GTS-området i høring. FRI sendte sit svar i april 2009.