Høringssvar

Høringssvar: Byggeloven om §60 selskaber og tekniske specifikationer

11. januar 2018

FRI har sammen med en række andre af byggeriets parter afleveret en fælles kommentar om kommunernes mulighed for at uddelegere myndighedsopgaver i forbindelse med brand til §60 selskaberne. FRI har desuden udarbejdet sit eget h...

Høringssvar: Eksempelsamling, brand, industri- og lagerbygninger

21. juni 2016

FRI's brandnetværk har afleveret et 50-siders langt høringssvar til Trafik- og Byggestyrelsens udkast om brandsikring af industri- og lagerbygninger.

Høringssvar: Radikale ændringer på el-installationer og elektrisk materiel

13. januar 2016

Sikkerhedsstyrelsen varsler store ændringer på el-installationsområdet med overgang til europæiske standarder.

Høringssvar: Byggesagsbehandling, brand og byggeskadeforsikring

25. november 2015

FRI har afleveret høringssvar og er grundlæggende positiv over for at privatisere byggesagsbehandlingen. Høringssvaret udtrykker dog også en række bekymringer, og FRI opfordrer til, at vi gerne vil være med til at udforme den n...

Høringssvar: Bekendtgørelse om brandsyn

03. september 2015

FRI har indsendt høringssvar til Beredskabsstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om brandsyn.

Høringssvar: Nøgletallenes afskaffelse

11. juni 2015

FRI har sammen med DI Byg afleveret høringssvar på forslaget om afskaffelse af kravet om nøgletal.

Høringssvar: Bygningsreglement 2015

20. marts 2015

Kravene til energiforbruget i bygninger skærpes i det nye bygningsreglement. Det og andre ændringer har FRI afleveret et omfattende høringssvar på. Generelt er der tilfredshed med ændringerne, men der er bestemt også tidsler, s...

Høringssvar: Ny elsikkerhedslov

27. november 2014

Sikkerhedsstyrelsen har sendt et forslag til en ny elsikkerhedslov i høring. Forslaget består bl.a. i, at man i højere grad vil henvise til europæiske standarder. Læs FRI´s høringssvar.

Høringssvar: Eksempelsamling - brandsikring af høje bygninger

24. november 2014

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til et nyt afsnit til den eksisterende eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Høringssvar: Totaløkonomisk rentable energiforbedringer

28. august 2014

FRI er i høringssvaret positive over for formålet om at give bedre muligheder for, at boligudlejere energirenoverer, men er bekymret for, at der ikke anvises en konkret metode til beregning af energibesparelsen.

Høringssvar: BedreBolig-rådgiveren vejledning

15. januar 2014

FRI giver gedigne klø til høringsforslaget af BedreBolig-vejledningen, en ordning der er afsat 45 mio. kr. til, så private boligejere vil energirenovere.

Høringssvar: Danmarks Eksportråds virke

18. december 2013

FRI, DANSKE ARK og Dansk Byggeri har afgivet fælles høringssvar om ændring af visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Lovforslaget fjerner erhvervslivets tætte kontakt med ministeren og lægger meget ansvar over i minister...

Høringssvar: Grøn Boligkontrakt

12. december 2013

FRI vurderer, at ordningen mangler reelt indhold og frygter, at der ikke er efterspørgsel, samt at ordningen ikke består af meget andet end markedsføring.

Høringssvar: Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv

11. december 2013

FRI har i høringssvaret påpeget et potentielt lovoverlap med den eksisterende EMO-ordning for energimærkning af bygninger.

Høringssvar: BR10 – byggesagsbehandling og parkering

14. november 2013

FRI og DANSKE ARK's fælles høringssvar er i udgangspunktet enige i forslaget om, at byggesagsbehandlingen skal betales ud fra den tid, der bruges. Men påpeger det problematiske i, at bygherren ikke på forhånd kender omkostninge...

Høringssvar: Digital mangelinformation

31. oktober 2013

FRI har afgivet høringssvar til bips' kommende publikation om 'Digital mangelinformation', der erstatter to tidligere bips-publikationer (C207 og U104).

Høringssvar: Lov om erhvervsfremme

24. oktober 2013

FRI peger i høringssvaret på det problematiske i, at regioner bliver ligestillet med kommuner ift. udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Dette kan føre til opbygning af unødvendige kompetencer i regionerne og k...

Høringssvar: Fremme af energibesparelser – Grøn Boligkontrakt

15. august 2013

I høringssvaret advarer FRI bl.a. mod administrativt tunge ordninger, da særligt små virksomheder også skal kunne levere. Derudover giver boligejernes betalingsevne/-vilje ikke plads til et stort set-up.

Høringssvar: Vejl. om kvalitet, OPP og totaløkonomi i off. byggeri

30. maj 2013

I høringssvaret til Bygningsstyrelsen om 'Vejledning om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri', giver FRI en markant kritik, fordi udkastet ikke formår at give vejledning til bygherren.

Høringssvar: Nationalt anneks til hhv. Eurocode 0 og 7

29. maj 2013

FRI's høringskommentarer er taget med i revisionen, der blandt andet har medført, at der indføres et ekstra lasttilfælde samt en faktor i det nationale anneks til Eurocode 0.

Høringssvar: Håndhævelsesloven

31. januar 2013

DI og FRI har udarbejdet et fælles høringssvar, hvor de nye tiltag med henblik på at forhindre indbringelse af klager over udbud for Klagenævnet for Udbud kritiseres i stærke vendinger.

Høringssvar: Cuneco informationsniveauer

11. januar 2013

FRI er i sit høringssvar meget positive over tankerne bag informationsniveauerne og de muligheder, det giver for faktisk at beskrive, hvad der skal leveres. FRI opfordrer dog til en dialog om at synliggøre synergien med FRI's y...

Høringssvar: Fri anvendelse af kortdata

19. december 2012

Kort- & Matrikelstyrelsen har sendt udmøntningsbekendtgørelsen om specifikke grunddata, der stilles frit til rådighed, i høring. FRI er tilfreds med de nævnte grunddata og opfordrer til, at alle miljødata gøres tilgængelige.

Høringssvar: Godkendelsesordning – montage af små VE-anlæg

05. december 2012

FRI har i høringssvaret bedt om en definition af begrebet "små VE-anlæg", kommenteret udkastet til uddannelse af installatørerne og opfordret til sikring af forbrugerne i form af en professionel ansvarsforsikring.

Høringssvar: Ændringer i bygningsreglementet (BR10)

22. november 2012

FRI's høringssvar kommenterer især på de forslag, der er kommet til brandbestemmelser for høje bygninger. En gruppe af brandtekniske eksperter har forholdt sig til uhensigtsmæssigheder og modsigelser i kravene.

Høringsanmodning: Energispareaftale

05. september 2012

FRI, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og TEKNIQ har i fællesskab anmodet om mulighed for at kommentere energispareaftalen mellem klima-, energi- og bygningsministeren og energiselskaberne. Ministeren har derefter indbudt organisat...

Høringssvar: Ændring af konkurrenceloven

16. august 2012

Forslaget indebærer ændringer i den konkurrenceretlige sagsproces samt sanktionsrammer. Organisationerne støtter ændringerne i sagsprocessen, men er bekymrede for ændringerne af sanktions- og efterforskningsmulighederne der læg...

Høringssvar: Ændring af ligningsloven vedr. udstationering

25. juli 2012

FRI stiller i høringssvaret skarpt på de negative konsekvenser ved at ophæve ligningslovens §33A.

Høringssvar: Fælles krav til digitalt byggeri

28. juni 2012

FRI er i sit høringssvar overordnet tilfreds med samordningen af kravene. Men påpeger også problemer ift. digitalisering for digitaliseringens skyld, samt detailregulering, fx ift. specifikke krav til klassifikationer, der endn...

Høringssvar: Tre nye bekendtgørelser om højlagre

01. juni 2012

Formålet med de nye regler er at smidiggøre sagsbehandlingen ved, at det alene er de kommunale myndigheder, der skal give tilladelse til visse typer lagerbygninger(højlagre). FRI har afsendt høringssvar.

Høringssvar: El-installationsrapporter i huseftersyn

29. marts 2012

FRI lægger i sit svar vægt på at der skal gøres en indsats for at sikre, de udførende af el-eftersynet er velkvalificerede, samt at forsikringsselskaberne skal have kompetencerne til at vurdere rapporterne, så der ikke tages fo...

Høringssvar: Håndbog m.m. for beskikkede bygningssagkyndige

28. marts 2012

FRI beklager i sit høringssvar at den nuværende håndbog ikke i væsentlig grad forbedrer klarheden over de byggesagkyndiges retningslinjer. Desuden rykker FRI for hvornår det nye IT-system bliver klart.

Høringssvar om huseftersyn

08. december 2011

FRI har i den forløbne uge afleveret hele tre høringssvar vedr. huseftersynsordningen. Læs mere om baggrunden og FRI's respons til ændringsforslagene.

Høringssvar: Gør energirådgivning fradragsberettiget

01. december 2011

FRI lægger i sit svar vægt på at energirådgivning bør være fradragsberettiget fremfor forslaget om at kunne købe rådgivning på sælgers regning.

Høringssvar: Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger

30. juni 2011

FRI mener det er positivt, at der bliver åbnet op for at bygge almene lavenergiboliger. FRI påpeger dog, at den beskrevne administrative proces ifm. godkendelse er meget tung.

Høringssvar: Kollektive varmeforsyningsanlæg

30. juni 2011

FRI har sat fokus på at krav i bygningsreglementet og varmeforsyningsloven skal samtænkes på samfundsøkonomisk bedste vis, for at sikre rette løsning på rette lokalitet.

Høringssvar: Bygningsklasse 2020

23. juni 2011

FRI har med mange gode input fra medlemmerne udarbejdet høringssvar til Erhvervs- & Byggestyrelsens udkast til Bygningsklasse 2020. Der er håndteret overordnede emner under generelle forhold og mange detailemner under de enkelt...

Høringssvar BR2010

18. maj 2011

På baggrund af medlemskredsens input har FRI indsendt høringssvar. Der fokuseres særligt på indeklima og energiforbrug i bygninger samt nye lavenergirammer.

Høringssvar: Ændring af vinterbekendtgørelsen - forsøgsordningen

11. maj 2011

Høringen foreslog at gøre forsøgsordningen permanent. FRI tilkendegiver at både fast pris, pris efter forbrug og en hybrid mellem disse er relevante værktøjer til afregning af vinterforanstaltninger.

Høringssvar: Statsbyggeloven udvides til kommuner og regioner

28. april 2011

Kommuner, regioner og andre, der bygger med tilskud fra det offentlige bliver omfattet af det, der tidligere hed statsbyggeloven. FRI hilser udvidelsen af anvendelsesområdet velkomment, men påpeger også at den administrative by...

Høringssvar: EU-Kommissionens Energy Efficiency Plan 2011

06. april 2011

FRI har sat fokus på at planen er en god forlængelse af de tidligere vedtagne direktiver, men påpeger også at en beskrivelse af samspillet mellem Intelligente Grids og bygninger savnes.

GTS-strategi 2010 - 2012 og FRI's holdning

13. oktober 2010

Ved høring af strategi 2010 - 2012 for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har FRI afgivet høringssvar, der fokuserer på udviklings- og projektsamarbejde og på at modvirke urimelige konkurrenceforhold.

Høringssvar: Bygherrenøgletal

28. maj 2010

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til ny bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Se FRI's høringssvar.

Høringssvar: Statikeranerkendelsesordning

28. maj 2010

Statikeranerkendelsesudvalget har gennem nogen tid arbejdet med en revision af statikerordningen. Læs FRI's høringssvar.

Høringssvar: BAR's Branchevejledning om PCB i bygninger

26. februar 2010

Vejledningen håndterer arbejdsmiljøforhold vedr. PCB i byggeri. Læs FRI's høringssvar

Høringsvar: Lovforslag til vurdering af oversvømmelsesrisici

27. januar 2010

FRI har i sit høringssvar fokuseret på at loven, som EU-direktivet, bør omhandle alle oversvømmelser, også fra havet, fra afløbssystemet eller i lokale lavninger, samt at der skal være en ansvarlig myndighed for udarbejdelse af...

Svar: Bekendtgørelse om statikeranerkendelsesordningen

15. januar 2010

Erhvervs- og Byggestyrelsen sendte i oktober 2008 en bekendtgørelse om statikeranerkendelsesordningen i høring. FRI sendte sit svar i oktober 2008.

Svar 8/9 2008: Statikeranerkendelsesordningen

15. januar 2010

Statikeranerkendelsesudvalget sendte i juni 2008 forslag til ændring af statikeranerkendelsesordningen i høring. FRI sendte svar til Ingeniørforeningen i september 2008.

Hørinssvar 3/9 2008: Nøgletalsvejledning for alment byggeri mv.

15. januar 2010

Generelt kommer vejledningen godt rundt om de forskellige vinkler i nøgletallene. Der er i høringssvaret kun kommenteret på de dele der er relevante for rådgivere.

Høringssvar 25/3 2008: Rådgivernøgletal træder i kraft

15. januar 2010

FRI har afgivet høringssvar til et nyt system for nøgletal

Svar: Vejledning om anvendelse af IKT i byggeriet

15. januar 2010

FRI mener generelt at denne vejledning er meget lang og uoverskuelig. FRI har derfor stillet en række spørgsmål til emner som er uklare.

Høringssvar: Ændring af biomasseaffaldsbekendtgørelsen

06. november 2009

FRI støtter ændringen i biomasseaffaldsbekendtgørelsen i sin høringskommentar.

Høringssvar - GTS – projektforslag 2010-2012

06. november 2009

På www.bedreinnovation.dk i FI-regi har det været muligt for FRI-virksomheder at kommentere på de enkelte projektforslag fra GTS-institutterne. Sekretariatet har udarbejdet debatindlæg.

Høringsvar vedrørende oprensning fra villaolietanke

06. november 2009

Høringssvar af udkast til vejledning om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Høringssvar 17/12 2007: Reglerne om energimærkning af bygninger

28. oktober 2009

Energistyrelsen sendte i november 2007 en ændring af reglerne om energimærkning af bygninger i høring. FRI sendte sit svar i december 2007.

Høringssvar 10/6 2008: Bekg. om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen

28. oktober 2009

Sikkerhedsstyrelsen sendte i maj 2008 bekendtgørelse om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen i høring. FRI sendte sit svar i juni 2008.

Høringssvar 17/11 2008: Lovforslag om organisering af affaldssektoren

28. oktober 2009

Miljøministeriet sendte i oktober 2008 lovforslag om organisering af affaldssektoren i høring. FRI sendte sit høringssvar i november 2008.

Høringssvar 20/4 2009: RTI's strategi for GTS

28. oktober 2009

Forsknings- og innovationsstyrelsen sendte i april 2009 en strategi for GTS-området i høring. FRI sendte sit svar i april 2009.