Bøger, blok, papir

Høringssvar: Byggesagsbehandling, brand og byggeskadeforsikring

FRI har afleveret høringssvar og er grundlæggende positiv over for at privatisere byggesagsbehandlingen. Høringssvaret udtrykker dog også en række bekymringer, og FRI opfordrer til, at vi gerne vil være med til at udforme den nye certificeringsordning. På brandområdet er FRI tilfreds med, at meget af brandlovgivningen flytter til byggeloven.

Læs FRI's høringssvar

Ændringsforslagene omhandler:

Certificering af private virksomheder til at udføre byggesagsbehandling
Certificeringsordningen for ca. 6000 komplicerede byggerier skal således erstatte byggesagsbehandlingen af de tekniske forhold i kommunerne, og det vil i stedet være certificerede virksomheder, der skal dokumentere og indestå for, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser er overholdt i forbindelse med et konkret byggeri. 

En certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold vil betyde, at kommunerne ikke længere skal vurdere, om de tekniske forhold fastsat i bygningsreglementet er overholdt ved en ansøgning om byggetilladelse til byggeri omfattet af ordningen. Dokumentationen skal i stedet udarbejdes af virksomheder, typisk rådgivere, der er certificeret til at dokumentere overholdelse af de tekniske forhold, herunder at de løsninger, materialer og udførelsesmetoder, der er valgt, lever op til lovgivningens krav. Det skal således fortsat dokumenteres, at bygningsreglementets bestemmelser er overholdt, men dette skal ikke forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Fremadrettet vil det således være den certificerede virksomhed, der skal indestå for, at kravene er opfyldt.

Brandregulering
For at styrke sammenhængen i brandreguleringen overflyttes de driftsmæssige brandkrav fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen. De indretnings- og driftsrelaterede brandbestemmelser for bygninger og lokaler, hvor der kan være behov for at stille særlige krav til indretning og drift af hensyn til personsikkerhed, reguleres udelukkende under byggeloven.

Byggeskadeforsikring
At man i udlejningsejendomme kan fritages for at tegne byggeskadeforsikring, men i stedet skal tinglyse at denne ikke er tegnet. Af deklarationen skal fremgå, at såfremt udlejningsejendommen bliver solgt og omdannet til en ejer- eller andelsbolig, er sælger forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, som skal dække de nye ejere eller andelsboligejere.

Kommunerne kan opkræve et gebyr for at undgå useriøse ansøgninger
Kommunerne kan, for alle typer byggerier, opkræve et mindre, fast gebyr i de tilfælde, hvor en kommune i øvrigt ønsker at gøre byggesagsbehandlingen gratis, for at undgå at modtage useriøse og ufuldstændige byggeansøgninger.

Læs høringsmateriale på Høringsportalen

Kategoriseret under: