Høringssvar 25/3 2008: Rådgivernøgletal træder i kraft

FRI har afgivet høringssvar til et nyt system for nøgletal

Rådgivernøgletallene er obligatoriske for statslige og almennyttige opgaver med samlet rådgiverhonorar over ½ mio. og enkelte opgaver over 150.000 kr. Systemet består af en kundetilfredshedsundersøgelse på 13 spørgsmål.

FRI's høringssvar til systemet
Når nu kravet om rådgivernøgletal er et krav, der stilles til rådgivere, mener FRI, at der med det foreslåede er fremkommet et system, der ikke væsentligt øger de administrative byrder i byggesager.

Det er dog vigtigt for FRI, at systemet bliver taget op til revurdering, når der foreligger relevante erfaringer med om målet med bekendtgørelsen er opnået og om bygherrer og rådgivere finder at systemet skaber en forbedring af systemet.

Særligt har FRI i høringssvaret afgivet den 15. marts 2008 udtrykt bekymring med at de 13 spørgsmål vejes sammen til en fælles karakter og en bekymring for "gabestoks effekten" i offentliggørelsen. 

teknisk tegning 295*