Høringssvar

Høringssvar: Cuneco informationsniveauer

11. januar 2013

FRI er i sit høringssvar meget positive over tankerne bag informationsniveauerne og de muligheder, det giver for faktisk at beskrive, hvad der skal leveres. FRI opfordrer dog til en dialog om at synliggøre synergien med FRI's y...

Høringssvar: Fri anvendelse af kortdata

19. december 2012

Kort- & Matrikelstyrelsen har sendt udmøntningsbekendtgørelsen om specifikke grunddata, der stilles frit til rådighed, i høring. FRI er tilfreds med de nævnte grunddata og opfordrer til, at alle miljødata gøres tilgængelige.

Høringssvar: Godkendelsesordning – montage af små VE-anlæg

05. december 2012

FRI har i høringssvaret bedt om en definition af begrebet "små VE-anlæg", kommenteret udkastet til uddannelse af installatørerne og opfordret til sikring af forbrugerne i form af en professionel ansvarsforsikring.

Høringssvar: Ændringer i bygningsreglementet (BR10)

22. november 2012

FRI's høringssvar kommenterer især på de forslag, der er kommet til brandbestemmelser for høje bygninger. En gruppe af brandtekniske eksperter har forholdt sig til uhensigtsmæssigheder og modsigelser i kravene.

Høringsanmodning: Energispareaftale

05. september 2012

FRI, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og TEKNIQ har i fællesskab anmodet om mulighed for at kommentere energispareaftalen mellem klima-, energi- og bygningsministeren og energiselskaberne. Ministeren har derefter indbudt organisat...

Høringssvar: Ændring af konkurrenceloven

16. august 2012

Forslaget indebærer ændringer i den konkurrenceretlige sagsproces samt sanktionsrammer. Organisationerne støtter ændringerne i sagsprocessen, men er bekymrede for ændringerne af sanktions- og efterforskningsmulighederne der læg...

Høringssvar: Ændring af ligningsloven vedr. udstationering

25. juli 2012

FRI stiller i høringssvaret skarpt på de negative konsekvenser ved at ophæve ligningslovens §33A.

Høringssvar: Fælles krav til digitalt byggeri

28. juni 2012

FRI er i sit høringssvar overordnet tilfreds med samordningen af kravene. Men påpeger også problemer ift. digitalisering for digitaliseringens skyld, samt detailregulering, fx ift. specifikke krav til klassifikationer, der endn...

Høringssvar: Tre nye bekendtgørelser om højlagre

01. juni 2012

Formålet med de nye regler er at smidiggøre sagsbehandlingen ved, at det alene er de kommunale myndigheder, der skal give tilladelse til visse typer lagerbygninger(højlagre). FRI har afsendt høringssvar.

Høringssvar: El-installationsrapporter i huseftersyn

29. marts 2012

FRI lægger i sit svar vægt på at der skal gøres en indsats for at sikre, de udførende af el-eftersynet er velkvalificerede, samt at forsikringsselskaberne skal have kompetencerne til at vurdere rapporterne, så der ikke tages fo...