Pressemeddelse: Enighed om nye veje i klima- og energipolitikken

Byggeerhvervet kan og bør spille en stor rolle i den fremtidige energispareindsats - 40 procent af det danske energiforbrug bruges i bygninger. Derfor præsenterede Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, FRI samt TEKNIQ et fælles bud på, hvad der kræves for at få den danske energispareindsats tilbage på en effektiv kurs.

6. februar 2009

byggeri 2 295*181

En evalueringsrapport, offentliggjort af Klima- og energiministeriet kort før jul, af den hidtidige indsats viser med al tydelighed, at der er stort behov for at tænke nyt. Derfor peger byggeerhvervet blandt andet på, at en revision af energimærkningsordningen for både offentlige og private bygninger er en forudsætning for at få reelle energibesparelser frem for teoretiske beregninger ud af de mange kroner, der i dag bruges på ordningen

Et andet forslag er, at fremrykke de planlagte skærpelser af bygningsreglementet. Samtidig foreslår byggeerhvervet, at der stilles krav til de komponenter og løsninger, der vælges ved renoveringer i eksisterende byggeri. Derudover blev det på mødet fremhævet, at der er brug for økonomiske incitamenter til at få sat gang i efterspørgslen efter energieffektive løsninger fra forbrugerne.

Endelig er der behov for at nytænke hele energiindsatsen - herunder også forsyningsselskabernes rolle.

På mødet deltog også de tre politikere Lars Christian Lilleholt (V), Mette Gjerskov (S) og Ida Auken (SF). Og de tog meget positivt imod både byggeerhvervenes initiativ og konkrete forslag.

- Jeg synes det er meget klædeligt, at byggeerhvervene har besluttet sig for at gå samme om et fælles initiativ i forhold til at styrke energispareindsatsen i Danmark, sagde Ida Auken.

Blandt de konkrete forslag var der blandt de tre politikere enighed om, at det offentlige burde gå forrest. Men især anlægsloftet i kommunerne skilte vandene. Både Mette Gjerskov og Ida Auken var enige om, at der burde lettes på det kommunale anlægsloft, mens Venstres energiordfører mente, at det handler om, at kommunerne tør prioritere indsatsen.

- Jeg synes det er fint, at en række kommuner nu er gået forrest med ESCO-løsninger, men det handler om at kommunerne tør prioritere energibesparelser inden for den nuværende ramme, sagde Lars Christian Lilleholt, der også mente, at kommunerne efter den seneste lempelse af anlægsloftet har penge til det.

Han understregede også, at regeringen arbejder på en strategi for energibesparelser, som skal være færdig inden 1. marts - en strategi som byggeerhvervene også bidrager til.

- Derudover ønsker vi en stramning af bygningsreglementet. Vi ønsker at fremme lavenergibyggeri uden at lavenergihusene nødvendigvis skal tilsluttes fjernvarme. Derudover ser Velfærdsministeriet også på den almennyttige sektor, vi finder det helt afgørende, at der sættes ind over for almindelige boliger, sagde Lars Christian Lilleholt.

De tre politikere var også enige om, at det var vigtigt at få sat fokus på, hvordan der sættes fart på energirenoveringen i den eksisterende boligmasse.

- Vi så gerne, at der blev sat fart på energioptimering i private boliger, og vil meget gerne se på mulighederne for at give tilskud, ja måske op til 20 pct., sagde Ida Auken. Venstres energiordfører var heller ikke afvisende over for at indføre økonomiske incitamenter for private boligejere.

For byggeerhvervenes konkrete forslag se pressenotatet