Regler og love

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

Gode Råd om Udbud

10. august 2016

FRI har i samarbejde med DANSKE ARK udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er nu revideret, så der tages højde for de nye regler i Udbudsloven og Forsyningsvirksomhedsdir...

ABR 89 - Alm. bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (1989)

08. marts 2016

ABR 89 er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR 89 er et agreed document indgået af byggeriets parter f.eks. staten, KL, rådgiverne m.fl. Det tilrådes at benytte ABR 89 ...

ISO 9001 Kvalitetssikring

02. maj 2014

FRI har igennem FIDIC medvirket til udarbejdelsen af et ISO 9001 certificerbart kvalitetssikringssystem for den rådgivende ingeniørbranche: Quality Management in the Consulting Engineering Industry.

FRI Infoskrivelse: RUT og udenlandske medarbejdere

23. januar 2014

I forbindelse med udbud af fx entrepriser eller andre tjenesteydelsesopgaver er der ofte behov for at stille krav til de bydende om at overholde registrering i RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydere). FRI har praktiske ti...

Konkursnotat

28. august 2013

Hvis din bygherre en dag ikke længere kan betale regningerne, hvad gør du? Molt Wengels specialister på området har udarbejdet et ni-siders notat over rådgiverens rettigheder og pligter i forbindelse med rekonstruktion og konku...

Ændring af Håndhævelsesloven: Forkortede klagefrister

24. maj 2013

Håndhævelsesloven ændres fra d. 1. juni 2013, så fristen for at klage over prækvalifikation forkortes fra 30 til 20 dage, og klagefristen for udbud nedsættes fra seks måneder til 45 dage. Fristen for at klage over rammeaftaler ...

Ferieloven ændres fra 1. maj 2012

25. april 2012

Den 1. maj 2012 ændres ferieloven, så medarbejdere, der bliver syge, efter at ferien er begyndt, nu også har krav på erstatningsferie, dog først efter fem dages sygdom.

Standard Request for Proposals for Consultancy Services

20. oktober 2011

SRP-reglerne erstatter KR-reglerne der blev udfaset fra 1. april 2011.

Mindre udbudsbureaukrati

02. september 2011

D. 1. juli 2011 trådte nye regler i kraft, som forhåbentlig giver lempelser i de meget formalistiske krav. Fx kan ordregiver nøjes med at afkræve en tro- og love erklæring fra ansøgere og tilbudsgivere og kun kræve en serviceat...

Udvidelsen af loven om registrering af ledningsejere

18. maj 2011

Loven udvides til at dække havbunden og ledninger der afleder spildevand el. lign.