Debatindlæg: Sæt energispareindsatsen fri

FRI opfordrer til at benytte muligheden for at konkurrenceudsætte energispareindsatsen. Det sikrer bedre udnyttelse af relevante kompetencer, og beregninger viser, at eksterne aktører kan levere samme besparelse for den halve pris.

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI. Licitationen, d. 27. november 2012

I den ny aftale, som Klima-, Energi -og Bygningsministeriet netop har indgået med net-og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie, skal indsatsen for at spare på energien fordobles. Det er et rigtigt og nødvendigt ambitionsniveau, hvis energispareindsatsen skal medvirke til, at visionen om Danmark som CO2-neutral nation i 2050 opfyldes.

I den nye aftale er der særligt fokus på at få en indsats, der er så omkostningseffektiv som muligt. Dette er også helt centralt.
Vi skal spare på energien, hvor vi får mest value for money.

I et brev til Foreningen af Rådgivende Ingeniører understreger klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard ( R), at indsatsen skal være effektiv, gennemsigtig og markedsorienteret.

Her er jeg helt enig med ministeren, sådan burde det også være. Men djævlen ligger i detaljen, for allerede i aftalen fra 2009 blev der åbnet for øget brug af eksterne aktører i forbindelse med energispareindsatsen.

Alligevel oplever vi, at dette hidtil kun er sket i meget begrænset omfang - og det til trods for, at der samfundsøkonomisk er en beviseligt markant gevinst ved at anvende eksterne aktører i langt større omfang end det sker i dag.

Den nye aftale styrker gennemsigtigheden og dermed incitamentet til at sætte energispareindsatsen fri, men vi savner fortsat et fundamentalt opgør med den " vi gør det selv - forbrugerne betaler"-mentalitet, der i for stort omfang har været en del af den hidtidige indsats.

Hvis ministeren ønsker en omkostningseffektiv energispareindsats, skal han sikre, at opgaverne bliver konkurrenceudsat.

Det åbner naturligt op for, at alle de kompetencer, der kan bidrage til en skærpet indsats, kommer i spil.

Det gælder også de kompetencer der findes hos eksempelvis rådgivende ingeniører eller i installatørvirksomheder.

Og hvad vil så være effekten ved at gøre dette? FRI 's beregninger, baseret på blandt andet de seneste offentlige benchmarks af selskabernes indsats, viser, at energiselskaberne brugte 235 mio. kroner til rådgivning og tilskud, for at sikre 460 mio. kWh i besparelser.

Eksterne aktører brugte 115 mio. kroner og sikrede 440 mio. kWh i besparelser.
Tallene taler deres eget tydelige sprog. Ved at konkurrenceudsætte energispareindsatsen får samfundet den samme besparelse til den halve pris. Øget brug af eksterne aktører giver i sidste ende forbrugerne en lavere energiregning og et bedre miljø.