Høringssvar

Høringssvar: Kollektive varmeforsyningsanlæg

30. juni 2011

FRI har sat fokus på at krav i bygningsreglementet og varmeforsyningsloven skal samtænkes på samfundsøkonomisk bedste vis, for at sikre rette løsning på rette lokalitet.

Høringssvar: Drift af offshoreanlæg

27. april 2011

FRI har lagt vægt på suppleringer der vil fuldstændiggøre bekendtgørelsen. Derudover er begreber samt regler for kontrol og tilsyn kommenteret.

Høringssvar: EU-Kommissionens Energy Efficiency Plan 2011

06. april 2011

FRI har sat fokus på at planen er en god forlængelse af de tidligere vedtagne direktiver, men påpeger også at en beskrivelse af samspillet mellem Intelligente Grids og bygninger savnes.

Høringssvar: Forsyningslovene, lov om Energinet.dk og VE-loven

18. december 2010

FRI har i sit høringssvar til Energistyrelsen sat fokus på en ejermæssig adskillelse af transmission fra handel og produktion for alle energiarter. FRI vil gerne værne om Energitilsynets uafhængighed og finder det derudover uhe...

Høringssvar: Indtægtsrammer omfattet af elforsyningsloven

18. november 2010

FRI har kort kommenteret høringen.

Høringssvar: Ændring af biomasseaffaldsbekendtgørelsen

06. november 2009

FRI støtter ændringen i biomasseaffaldsbekendtgørelsen i sin høringskommentar.