Bog -med -kuglepen

Høring: Energimærkning af bygninger og Håndbog for Energikonsulenter

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny håndbog for Energikonsulenter. Ændringerne af håndbogen betyder ændring i bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger.

Håndbogen vil løbende blive opdateret i takt med at øvrige initiativer for energimærkning af bygninger bliver implementeret i lovgivningen. Derfor vil der være emner, som Energistyrelsen har meddelt, at der skal arbejdes med, som ikke pt. er konsekvensrettet i håndbogen.

Du finder høringsmaterialet her:

Håndbog for Energikonsulenter    Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Indholdet af de væsentligste ændringer i Håndbogen er følgende:

 1. Den overordnede struktur i håndbogen er ændret, så der i stedet for ét bilag, er flere bilag, der er målrettet forskellige former for energimærkninger:
 • 1. Introduktion og almindelige bestemmelser
 • 2. Nye bygninger
 • 3. Energimærkning uden bygningsgennemgang
 • 4. Eksisterende bygninger
 1. Kapitlet med vejledende tekniske bilag og tabeller blevet reduceret, og en del af indholdet overføres til den digitale håndbog.
 2. Muligheden for brug af assistenter begrænses og det præciseres, at indtastning af data skal foretages af energikonsulenten.
  Energistyrelsen indfører et nyt digitalt kontrolparadigme, hvor indtastningerne bliver valideret direkte i indberetningsprogrammerne. Det er derfor nødvendigt, at det er den, som har kendskab til de konkrete forhold i bygningen, den udførende energikonsulent, som foretager indtastningerne, for at undgå urealistiske indtastninger.
 3. For beboelsesrum uden varmekilde ændres reglen om, at rum under 10 m2 registreres med samme opvarmningsform som resten af bygningen, så rummene uanset størrelse registreres med samme varmekilde som det øvrige areal. Energikonsulenten skal dog vurdere, om opvarmningskilden er tilstrækkelig til at
  kunne opvarme hele boligen. Hvis det ikke er tilfældet, skal rummene registreres som el-opvarmede. Derudover er det vigtigt, at energikonsulenten tydeligt angiver i energimærkningsrapporten, hvilke beboelsesrum der er uden varmekilde, samt hvordan de forudsættes opvarmet.
 4. Metoden til fastlæggelse af U-værdier og linjetab ændres, så det præciseres, at DS 418 skal anvendes. Der er udarbejdet et katalog for U-værdier for typiske bygningsdele. Kataloget vil alene fremgå af den digitale håndbog, for at muliggøre at fremtidige tilføjelser løbende kan indsættes. For linjetab er der
  udarbejdet en række vejledende tabeller i HB2019 efter DS 418.
 5. Kældre som ikke indgår i bolig- eller erhvervsarealet, men som kan opvarmes, skal fremover medregnes med det faktiske areal, i bygningens samlede areal. Dette erstatter reglen i HB2016 om alene at medregne 50 % af kælderarealet i det samlede areal.
 6. Muligheden for at anvende reference vinduer bortfalder. Ændringen skyldes, at det i praksis ikke har været muligt at bruge reglen, idet der skal være fuld overensstemmelse mellem det opmålte og det faktiske vinduesareal.

Der foretages videre en række rettelser, herunder konsekvensrettelser af henvisninger, opdateringer i enkelte vejledende tabeller, samt andre præciseringer.

Eventuelle ændringer bedes sendt til Majbritt Juul mj@frinet.dk senest den 22. april.