Spoergsmaalstegn

FRI Valgservice: Spørgsmål til din folketingskandidat

Valget er skudt i gang, og i FRI mener vi, at det er vigtigt at bruge valget til at få sat fokus på områder, der er relevante for branchen. Derfor vil vi i ugerne op til valget formulere et par enkle spørgsmål, som I kan stille, hvis I møder en politiker.

Der er nu en uge til Folketingsvalget. I de seneste to Nyhedsmails har FRI givet input til, hvilke spørgsmål I kan stille politikerne. I denne uge kommer to nye spørgsmål, om temaer, som er vigtige for Danmark og af væsentlig betydning for vores branche, men som ikke har fyldt meget i valgkampen.

Uge 24:

Spørgsmål: Hvordan vil du arbejde for at forebygge trængslen i og omkring København, over Fyn, og i Østjylland? Hvordan mener du, at det kommunale vejnet bringes op på samme niveau, som det statslige vejnet?

Baggrund: En velfungerende infrastruktur er en væsentlig forudsætning for en styrket vækst i Danmark og for et velfungerende arbejdsmarked. Trængsel i og omkring de større byer i Danmark begrænser denne vækst. Samtidig viser FRI's seneste State of the Nation-analyse, at der er et væsentligt vedligeholdelsesefterslæb på det kommunale vejnet, hvorimod statsvejene er i en god tilstand.

Spørgsmål: Hvordan kan vi sikre, at kommunerne laver de nødvendige klimatilpasningsplaner, der hænger sammen regionalt og nationalt? Og endnu mere vigtigt, at planerne bliver gennemført?

Baggrund: Hovedparten af de danske kommuner skal i de kommende år udarbejde nye klimatilpasningsplaner og efterfølgende gennemføre disse i praksis. I en del kommuner må opgaven forventes at blive varetaget af lokale forsyningsvirksomheder. Det, mener vi, ikke er hensigtsmæssigt. Forsyningsvirksomhederne kommer dermed i en situation, hvor de selv bestemmer, hvilke krav der skal stilles til dem selv. Set i et kommunalpolitisk perspektiv er udfordringen dog, at forsyningsselskaberne kan løfte finansieringen uden at belaste det kommunale skatteniveau direkte. FRI's forslag til en løsning på problemet kunne være, at indsatsen finansieres af forsyningsselskaberne, men at kravene stilles af de folkevalgte politikere på baggrund af undersøgelser og planer udarbejdet af uafhængige rådgivere.

Uge 23:

Spørgsmål: Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til at styrke den offentlige sektor som indkøber af ydelser fra den private sektor, fremfor at løse opgaver in-house?

Baggrund: FRI har ved flere lejligheder foreslået, at den offentlige sektor (inkl. forsyningsselskaber m.v.) i fremtiden skal have færre ansatte ingeniører. I stedet skal ingeniørerne bruges i den private sektor. Det vil sikre en langt mere optimal udnyttelse af arbejdsressourcerne og medvirke til, at vi ikke konkurrerer med vores kunder om de samme medarbejdere.

Spørgsmål: Hvordan vil du gøre det lettere for udenlandsk kvalificeret arbejdskraft og deres familier at bosætte sig og arbejde i Danmark?

Baggrund: Branchen bliver mere international. Det betyder, at behovet for flere ingeniører til vores branche allerede i dag løses ved, at FRI virksomhederne ansætter flere udenlandske ingeniører. Men det er ikke altid let at tiltrække og fastholde dygtige udenlandske ingeniører, det kunne være lettere.

Uge 22:

Spørgsmål: Vil du arbejde for, at vækstinitiativerne for byggeriet bliver fastholdt – og evt. genfremsat, såfremt regeringen skifter farve?

Baggrund: Den afgående regering lancerede for et par uger siden en række væksttiltag, som vil være gode for udviklingen i byggeriet og generelt til gavn for vores branche. Et af de centrale elementer er, at kommunernes tekniske byggesagsbehandling skal privatiseres – i praksis sådan, at når I som rådgivere har planlagt, designet og projekteret et byggeri, så det lever op til de gældende krav for konstruktioner, energi og brand, så vil byggeriet automatisk være teknisk godkendt, uden at det først skal godkendes af kommunen. Ansvarsmæssigt vil det være fuldstændigt som i dag, at ansvaret ligger hos de private virksomheder og bygherrer. I praksis vil det medføre en massiv forenkling, et bedre flow i planlægnings- og projekteringsfaserne og en bedre mulighed for at anvende ny viden og nye løsninger, der skaber bedre byggeri.

Spørgsmål: Hvordan vil du sikre, at vi i Danmark får skabt forudsætninger for at uddanne den nødvendige arbejdskraft? Og hvad vil du gøre for at løfte natur- og teknikfagene i folkeskolen og på lærerseminarierne?

Baggrund: En de største og dermed også vigtigste udfordringer for branchen er den stigende mangel på kvalificerede medarbejdere. Manglen på ingeniører vil snart nå et niveau, hvor det ikke bare truer virksomhedernes vækst, men også væksten i samfundet. Engineer the Future offentliggjorde i fredags en prognose, der viser, at manglen på ingeniører og cand.scient.er bliver på 13.500 i 2025. Samtidig ved vi, at kun halvdelen af dem, der underviser i natur/teknik i Folkeskolen, er linjeuddannede i disse fag.