Høringssvar

Høringssvar: Bekendtgørelse om brandsyn

03. september 2015

FRI har indsendt høringssvar til Beredskabsstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om brandsyn.

Høringssvar: Nøgletallenes afskaffelse

11. juni 2015

FRI har sammen med DI Byg afleveret høringssvar på forslaget om afskaffelse af kravet om nøgletal.

Høringssvar: Bygningsreglement 2015

20. marts 2015

Kravene til energiforbruget i bygninger skærpes i det nye bygningsreglement. Det og andre ændringer har FRI afleveret et omfattende høringssvar på. Generelt er der tilfredshed med ændringerne, men der er bestemt også tidsler, s...

Høringssvar: Kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

20. marts 2015

FRI anbefaler i høringssvaret, at formuleringen om, at faldet på nye vandløbsstrækninger ikke må overstige 10%, helt skal udgå.

Høringssvar: Medfinansiering af projekter vedr. tag- og overfladevand.

11. december 2014

FRI finder det i høringssvaret væsentligt, at vandsektorloven og den reviderede medfinansieringsbekendtgørelse ikke forringer mulighederne for at samtænke kommunal udvikling og investeringer i vandhåndtering og klimatilpasning.

Høringssvar: Ny elsikkerhedslov

27. november 2014

Sikkerhedsstyrelsen har sendt et forslag til en ny elsikkerhedslov i høring. Forslaget består bl.a. i, at man i højere grad vil henvise til europæiske standarder. Læs FRI´s høringssvar.

Høringssvar: Eksempelsamling - brandsikring af høje bygninger

24. november 2014

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til et nyt afsnit til den eksisterende eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Høringssvar: Totaløkonomisk rentable energiforbedringer

28. august 2014

FRI er i høringssvaret positive over for formålet om at give bedre muligheder for, at boligudlejere energirenoverer, men er bekymret for, at der ikke anvises en konkret metode til beregning af energibesparelsen.

Høringssvar: Obligatorisk energisyn i store virksomheder

19. juni 2014

FRI bemærker, at der er en række uklarheder, og efterlyser større fokus på uvildighed for de eksperter, der skal foretage energisyn.

Høringssvar: Vejl. vedr. risikostyringsplaner for oversvømmelse

04. juni 2014

FRI har afgivet høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende 'Vejledning om udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse'. FRI har i høringssvaret angivet en række punkter, som har behov for præcisering.