Høringssvar

Høringssvar: Totaløkonomisk rentable energiforbedringer

28. august 2014

FRI er i høringssvaret positive over for formålet om at give bedre muligheder for, at boligudlejere energirenoverer, men er bekymret for, at der ikke anvises en konkret metode til beregning af energibesparelsen.

Høringssvar: Obligatorisk energisyn i store virksomheder

19. juni 2014

FRI bemærker, at der er en række uklarheder, og efterlyser større fokus på uvildighed for de eksperter, der skal foretage energisyn.

Høringssvar: Vejl. vedr. risikostyringsplaner for oversvømmelse

04. juni 2014

FRI har afgivet høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende 'Vejledning om udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse'. FRI har i høringssvaret angivet en række punkter, som har behov for præcisering.

Høringssvar: Elforsyningslov

13. marts 2014

FRI har afgivet høringssvar til ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk.

Høringssvar: Klimalov

07. marts 2014

FRI har afgivet høringssvar til regeringens forslag til en ny klimalov. I høringssvaret forholder FRI sig bl.a. kritisk til, hvordan det nye Klimaråds arbejde vil adskille sig fra det Miljøøkonomiske Råds, ligesom FRI anbefaler...

Høringssvar: BedreBolig-rådgiveren vejledning

15. januar 2014

FRI giver gedigne klø til høringsforslaget af BedreBolig-vejledningen, en ordning der er afsat 45 mio. kr. til, så private boligejere vil energirenovere.

Høringssvar: Danmarks Eksportråds virke

18. december 2013

FRI, DANSKE ARK og Dansk Byggeri har afgivet fælles høringssvar om ændring af visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Lovforslaget fjerner erhvervslivets tætte kontakt med ministeren og lægger meget ansvar over i minister...

Høringssvar: Grøn Boligkontrakt

12. december 2013

FRI vurderer, at ordningen mangler reelt indhold og frygter, at der ikke er efterspørgsel, samt at ordningen ikke består af meget andet end markedsføring.

Høringssvar: Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv

11. december 2013

FRI har i høringssvaret påpeget et potentielt lovoverlap med den eksisterende EMO-ordning for energimærkning af bygninger.

Høringssvar: BR10 – byggesagsbehandling og parkering

14. november 2013

FRI og DANSKE ARK's fælles høringssvar er i udgangspunktet enige i forslaget om, at byggesagsbehandlingen skal betales ud fra den tid, der bruges. Men påpeger det problematiske i, at bygherren ikke på forhånd kender omkostninge...