Høringssvar

Høringssvar: Miljømål og servicemål

23. august 2012

FRI har i høringssvaret sat fokus på beslutningskompetencen omkring service- og miljømål, effektuering af adskillelsen af myndigheds- og driftsopgaver samt vandselskabernes binding af kommunale sektorplaner.

GTS’ernes resultatkontrakter 2013-2015

22. august 2012

Et høringsbrev fra FRI til Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Rådet for Teknologi og Innovation har givet anledning til dialog om GTS'ernes resultatkontraktprojekter, herunder håndtering i tilfælde af at FRI-medlemmer aller...

Høringssvar: Ændring af konkurrenceloven

16. august 2012

Forslaget indebærer ændringer i den konkurrenceretlige sagsproces samt sanktionsrammer. Organisationerne støtter ændringerne i sagsprocessen, men er bekymrede for ændringerne af sanktions- og efterforskningsmulighederne der læg...

Høringssvar: Ændring af tilbudsloven

16. august 2012

FRI og DI har sammen udarbejdet høringssvar om forslag til ændringer i tilbudsloven. Organisationerne finder ændringerne stærkt betænkelige.

Høringssvar: Lov om miljøbeskyttelse og oversvømmelser

25. juli 2012

FRI sætter i høringssvaret fokus på at oversvømmelseskort, der kun er baseret på kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg, er utilstrækkeligt, da det ikke tager højde for oversvømmelser, der helt eller delvist skyldes havvandssti...

Høringssvar: Ændring af ligningsloven vedr. udstationering

25. juli 2012

FRI stiller i høringssvaret skarpt på de negative konsekvenser ved at ophæve ligningslovens §33A.

Referat: Internationalt Markedsudvalgsmøde - juni 2012

13. juni 2012

På udvalgsmødet var der besøg fra Udenrigsministeriet, som gav et overblik over forholdene omkring DANIDA's mindre opgaver.

Høringssvar: Vandsektorens organisering og økonomiske forhold

16. februar 2012

FRI imødeser, at myndighedsbesluttede miljø- og servicemål kan indgå i prisloftberegningen for vandselskaber. FRI finder det vigtigt, at klimatilpasning nævnes eksplicit i loven.

Høringssvar: Lov om internationalt udviklingssamarbejde

16. februar 2012

FRI har kommenteret lovforslaget med fokus på, at vi imødeser ændringer og forventer øget gennemsigtighed samt dialog og kvalificerede beslutninger.

Høringssvar: Vejledning om boringer på land

04. januar 2012

FRI har i sit høringssvar fokuseret på den store administrative opgave, det bliver for udførende rådgivere og entreprenører og for modtagende kommuner, at sikre en anmeldelse af boringer på land mindst 14 dage før påbegyndelse....