Presseklip - arkiv

FRI's ugentlige bidrag til pressen fra 2009 til 2014

Fremover vises hver uges presseklip som en selvstændig nyhed - se liste her.

FRI i medierne, uge 39: Baneinvesteringer udløser udbudsboom hos rådgivere
I Børsen kommenterer FRI investeringerne på op mod 80 mia. kr. på det danske jernbanenet. FRI mener, at de danske rådgivende ingeniørvirksomheder kan stille med de fornødne kompetencer til opgaven, og at branchen kan se frem til en samlet omsætning på ml. 7 og 9 mia. kr. (Børsen)

Licitationen omtaler regeringens udbudsudvalg, hvor FRI er repræsenteret. Udvalgets anbefalinger til forbedring af offentlige kontrakter og projektkonkurrencer vil blive overdraget til erhvervs- og vækstministeren i slutningen af oktober.(Licitationen)

Byggeri omtaler FRI´s opgørelse af rådgivende ingeniørers tilbudsomkostninger. (Byggeri)

Byggeri har desuden omtalt konkurrencen Årets Byggeri 2014, hvor FRI´s adm. direktør Henrik Garver sidder i dommerkomiteen. (Byggeri)

FRI i medierne, uge 38: Tilbudsomkostninger og samfundsansvar
I Licitationen roser Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, FRI for at sætte fokus på rådgivernes tilbudsomkostninger, der er opgjort til at udgøre ca. 500 mio. kroner årligt.

Ritzaus Bureau og Licitationen fremhæver FRI for at have bidraget til udformningen af et nyt byggecharter, som forpligter sig til at efterleve seks principper om samfundsansvar.

På Ingeniørens hjemmeside pointerer FRI endnu en gang, at selv om der ikke er gas i den danske undergrund, vil danske prøveboringer give danske rådgivende ingeniører værdifuld viden, som kan bruges i udlandet.

FRI i medierne, uge 37: Bor nu efter skifergas
I et debatindlæg i Børsen kommenterer FRI-direktør Henrik Garver Danmarks Naturfredningsforenings advarsler mod prøveboringer efter skifergas. Henrik Garver argumenterer for, at prøveboringerne uanset udfald giver et kompetenceløft, som vi som nation har fordel af. Udvindes gas vil det desuden være gavnligt for miljøet da det udleder halvt så meget CO2 ift. kul. (Børsen)

I Licitationen udtaler Henrik Garver, at et videncenter for produktion, håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald vil være en god idé, da det kan være med til at højne bevidstheden om affaldsgenbrug. (Licitationen)

Mandag Morgen News omtaler FRI's branchebeskrivelse, der viser en resultatgrad på 7,4 %. (Mandag Morgen News)

FRI i medierne, uge 36: Klimatilpasning tager tid - for lang tid
I denne uge har FRI-direktør Henrik Garver i kølvandet på weekendens skybrud udtalt i DR1 TV-Avisen, at klimatilpasningsplanerne bør blive implementeret hurtigere end de estimerede 10 år. (DR1 TV-Avisen)

Denne pointe er også blevet bragt i et debatindlæg i en lang række lokalmedier, hvor FRI også generelt argumenterer for et løbende vedligehold af Danmarks infrastruktur og øvrige samfundsværdier. (Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Licitationen, Sjællandske Næstved, Sjællandske Slagelse, Nordvestnyt Kalundborg, Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde)

Licitationen bringer nyheden fra FRI's branchestatistik, der viser, at de rådgivende ingeniører bruger ca. 300 mio. kr. for meget på tilbudsomkostninger. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 35: Branchen bruger 500 mio. kr. på tilbudsgivning
FRI's Brancheundersøgelse viser, at de rådgivende ingeniører brugte 500 mio. kr. på tilbudsgivning i 2013. Børsen omtaler dette høje beløb, og FRI-direktør Henrik Garver vurderer, at tilbudsomkostningerne burde ligge på ca. 200 mio. kr. svarende til 1,5-2 % af branchens omsætning. Meromkostningen skyldes især en overdrivelse af udbudskrav, troen på at flere tilbud giver bedre konkurrence, og at opgaver under tærskelværdien sættes i udbud. (Børsen)

I Jyllands-Posten skriver FRI i et debatindlæg, at vedligeholdelse af infrastrukturen bør prioriteres bedre - ikke mindst i forbindelse med Finansloven. (Jyllands-Posten)

FRI i medierne, uge 34: Kæmpefusion i amerikansk rådgiverbranche
De danske rådgivende ingeniører tjener godt 1. mia kr. årligt som rådgivere på farmaindustrien. Henrik Garver siger i Børsen, at det er en sektor, der på grund af den høje kompleksitet ligger godt for rådgiverne, og det er en sektor, hvor han forventer, at rådgivernes omsætning vil stige.

I Ingeniøren forklarer Henrik Garver, om det han kalder sommerens store game changer i branchen, da det 45.000 store Aecom koncern i juli meddelte, at de ville købe konkurrenten URS med 50.000 ansatte. Henrik Garver siger, at det kan betyde, at vi kan forvente endnu flere opkøb i branchen også fra dansk side.

På Ing.dk har Henrik Garver i forbindelse med Engineer the Future skrevet et blogindlæg om, hvordan vi sikrer attraktive ingeniørstillinger

FRI i sommermedierne (uge 29-32): Ingen stemmer i vedligeholdelse
Danmark har et stort vedligeholdelsesefterslæb på de offentlige værdier som bygninger og infrastruktur. Derfor har FRI sat spot på problemet ved at påpege den manglende fokus fra politisk side ved at gennemgå partiernes partiprogrammer. Flere medier har omtalt FRI's analyse, og FRI-direktør Henrik Garver udtaler bl.a., det er bekymrende, at kloakkerne knap nok nævnes, når de repræsenterer en investering på op mod 500.000 mia. kr. og vurderes til at have et vedligeholdelsesefterslæb og investeringsbehov på 20-55 mia. kr. (Berlingske Nyhedsbureau, Politiken, Licitationen,

I kølvandet på brancheundersøgelsen ser Henrik Garver fremad i Jyllands-Posten og vurderer, at fremtiden vil byde på opkøb både herhjemme og i udlandet. (Jyllands-Posten)

I Licitationen udtaler Henrik Garver, at konflikten i Rusland og Ukraine ikke umiddelbart har haft de store konsekvenser for FRI-virksomhederne. "Virksomhederne har prioriteret andre østmarkeder end Rusland - også før de aktuelle storpolitiske kriser." (Licitationen)

FRI i medierne, uge 28: Skifergas er udelukkende en overgangsordning
I et debatindlæg i Jyllands-Posten vurderer FRI-direktør Henrik Garver, at skifergas kan være interessant - vel at mærke som en overgangsordning indtil CO2-neutrale energikilder kan tage over. Han påpeger bl.a., at indtægter fra skifergas kan bruges til at accelerere Danmarks udbygning af vedvarende energi, og at boringer efter skifergas vil give Danmark vigtige referenceprojekter. (Jyllands-Posten)

I TV2 News blev FRI's brancheundersøgelse nævnt, der viser en overskudsgrad for branchen på 6 %. Henrik Garver udtaler, at det især skyldes den internationale vækst. (TV2 News)

FRI i medierne, uge 27: Tilfreds med fast track-ordning
I forbindelse med regeringens aftale om lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft udtaler FRI-direktør Henrik Garver til Licitationen: "Det er grundlæggende positivt, at vi får en fast track-ordning. Det gør det lettere at få dygtige udlændige til Danmark". (Licitationen)

I Ingeniøren vurderer Henrik Garver, at krisen definitivt er bag os: "Det er næsten enslydende i alle branchens virksomheder, at der ansættes markant flere, samtidig med at der ikke længere skæres stillinger væk". (Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 26: Boring efter skifergas giver Danmark et forspring
I TV2 News forklarede FRI-direktør Henrik Garver, at prøveboring på skifergas er en god idé. Gas udleder halvt så meget CO2 som kul og er derfor en god overgangsløsning. Tilladelsen giver også Danmark et forspring ift. andre europæiske lande, hvor man inden for en overskuelig årrække også vil bore efter gas. (TV2 News)

I Licitationen glæder FRI sig over den nye trafikaftale, der sikrer bedre trafikafvikling - især uden for hovedstadsområdet. Forbedringerne vil gøre områderne langt mere attraktive at etablere virksomheder i og at arbejde fra. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 25: Fremtidens byggeri er fortidens byggeri
Licitationen dækkede en paneldebat på Folkemødet om fremtidens byggeri. FRI's formand, Jesper Nybo Andersen, deltog og pointerede, at fremtidens byggeri er fortidens byggeri, for det er eksisterende bygninger, der optimeres. Han påpegede også vigtigheden af at tænke i totaløkonomi og brugte sygehusbyggerierne som eksempler på, hvordan man ikke skal gøre. (Licitationen)

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har annulleret et rådgiverudbud, efter at 5 teams har afgivet tilbud med henvisning til, at det skal vurderes om, projektet kan opføres i OPP. Henrik Garver udtaler til Licitationen, at annulleringen viser, at der mangler forståelse for, hvilke omkostninger virksomhederne har ved at afgive tilbud, samt manglende indblik i hvor stor volumen, der kræves for at være egnet til OPP. (Licitationen)

Ingeniøren sætter fokus på lanceringen af 'Engineer the Future', som FRI m.fl. står bag. (Ingeniøren)

Den nye følgelov til den grønlandske storskalalov er nu på plads. Henrik Garver vurderer i Licitationen, at det øgede investeringsbehov vil medføre et øget efterspørgsel for rådgivning. (Licitationen)

En ny undersøgelse fra Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse viser, at 51 % af ingeniørerne forventer en stigning i reallønnen over de næste 3 år. Henrik Garver udtaler, at er svært at forestille sig, der vil være en decideret lønfest, når rådgivende ingeniører i stigende grad konkurrerer på et internationalt marked. (ing.dk)

FRI i medierne, uge 24: Færre klagesager betyder ikke bedre udbud
I denne uge viser tal fra Klagenævnet for Udbud, at der efter sidste års stramninger i klagereglerne er sket et fald i antallet af klager på 40 %. FRI pointerer i et debatindlæg i Jyllands-Posten, at faldet sker på baggrund af dårlig, dyr og besværlig klageadgang og ikke, fordi udbuddene er blevet bedre.

På DR P1 blev FRI omtalt i forbindelse med lanceringen af Engineer the Future.

FRI i medierne, uge 21: Stefan Schmidt vinder EM i rådgivning
Allerede i sidste uge kunne vi afsløre, at Årets Unge FRI-Rådgiver, Stefan Schmidt, NIRAS, er dette års vinder af EFCA's konkurrence om at blive Europas Young Professional. Flere medier omtaler denne store ære, og FRI-direktør Henrik Garver glæder sig over, at Danmark igen står øverst på skamlen. Han konkluderer på baggrund af de seneste års mange flotte placeringer, at den danske rådgiverbranche simpelthen er bedre til at udvikle talenter end konkurrenterne i Europa. Det skaber værdi, og det styrker danske rådgiveres konkurrenceevne.

(Licitationen, JP Aarhus, jobfinder.dk, building-supply.dk, dagensbyggeri.dk, Nordjyske Stiftstidende Aalborg, Nordjyske Stiftstidende Himmerland, Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel, Thisted Dagblad, Århus Stiftstidende)

FRI i medierne, uge 20: Det offentlige bør købe ind hos det private
I forbindelse med regeringens vækstpakke skriver FRI-direktør Henrik Garver i et debatindlæg i Børsen, at det er ærgerligt, der ikke er et initiativ, der sikrer, at offentlige indkøbere skal agere som professionelle indkøbere fra private leverandører. (Børsen)

I Licitationen roser FRI dog også, at vækstpakken skaber ensartet og hurtigere sagsbehandling for bygge- og miljøtilladelser. (Licitationen)

I Licitationen og Børsen adresserer FRI udfordringen med transaktionsomkostninger. (Licitationen, Børsen)

JydskeVestkysten og Altinget.dk omtaler, at Årets Unge FRI-rådgiver, Stefan Schmidt fra NIRAS, også kåres som vinder i EFCA's europæiske konkurrence for Young Professionals. (JydskeVestkysten, altinget.dk)

FRI i medierne, uge 19: Energirenovering kræver incitamenter
FRI har i flere medier kommenteret regeringens energirenoveringsstrategi. FRI-direktør Henrik Garver citeres bl.a. for, at han frygter, at målet om at sænke energiforbruget med 35 % inden 2050 kommer til at ske på bekostning af fx indeklimaet, hvilket er en gambling med folkesundheden. (ing.dk, building-supply.dk)

I Licitationen vurderer FRI, at den nye, gratis arbejdsmiljøhotline er et godt tilbud med dygtige folk - især til mindre rådgivervirksomheder. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 18: Danskerne er trætte af dårlige veje
FRI har siden udgivelsen af State of the Nation i 2012 henledt politikeres og offentlighedens opmærksomhed på de forsømte kommunale veje. En ny meningsmåling viser nu, at danskerne har lagt mærke til de dårlige veje og er utilfredse til tilstanden. FRI-direktør udtaler til Licitationen, at det er et stort problem for samfundet, ift. trafiksikkerhed og fremkommelighed, at vejnettet er præget af mange års lappeløsninger og mangel på vedligehold. (Licitationen)

I Mandag Morgen News omtales FRI og DANSKE ARK's fælles medlemsmøde om at udvide mod nord, som afholdes d. 18. juni. (Mandag Morgen News)

FRI i medierne, uge 17: Risikostyring reducerer eksporten - for nu
I løbet af påsken har flere medier omtalt FRI's seneste konjunkturanalyse, som viser en forventning om fyldte ordrebøger og flere ansættelser i de næste seks måneder. Forventningerne til eksporten er dog lidt lavere end i oktober 2013. FRI-direktør Henrik Garver forklarer, at flere virksomheder har trukket sig fra risikable markeder, og er ved at etablere sig på mere sikre eksportmarkeder. Når processen er på plads, vil vi igen se en stigning i branchens eksport. (Børsen, Jyllands-Posten, b.dk, Licitatione, building-supply.dk)

I Licitationen er FRI positive over for initiativet om at udvikle kontraktmodeller samt testmetoder, der skal sikre energikrav, ifm. energirenovering. (Licitationen)

På altinget.dk efterlyser FRI mere åbenhed og konkurrence om opgaver i Danida. (Altinget.dk)

FRI i medierne, uge 15: 2013 kunne blive det bedste år siden krisen
Tendensen i de foreløbige 2013-regnskaber fra de rådgivende ingeniører viser, at det kunne blive det bedste år siden 2008. Men der er stadig rum for større indtjening. FRI-direktør Henrik Garver udtaler: "Overskudsgraden er forbedret og over 5 % for de store selskaber. Men den skulle gerne op på 7-8 %, som de store udenlandske konkurrenter ligger på." (Jyllands-Posten)

I Licitationen er Henrik Garver ikke så bekymret for forslaget om at ændre de videregående uddannelser, da ingeniørerne allerede har modellen med diplom- og civilingeniører. Men vil ærgre sig, hvis der skal skæres i antallet af civilingeniører, da erhvervslivet efterspørger dem. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 14: Fremkommelighed er godt for konkurrenceevnen
I Licitationen glæder FRI sig over Transportministeriets rapport, der peger på behovet for at udbygge E45, anlægge en havnetunnel i København og en midtjysk motorvejskorridor. "Når udenlandske virksomheder kigger på mulige placeringer, ser de også på fremkommeligheden, og her vil København stå godt i konkurrence med andre storbyer, hvis der blev bygget en havnetunnel," udtaler FRI-direktør Henrik Garver. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 13: En havnetunnel vil styrke konkurrenceevnen
Børsen.dk skriver i dag, at en havnetunnel uden om København kan vise sig at blive en realitet. FRI-direktør Henrik Garver er positiv over for udviklingen: "En havnetunnel vil ikke bare løse problematikken med den stigende mængde af trafik, der allerede i dag belaster fremkommeligheden i hovedstaden - den vil også forbedre Danmarks konkurrenceevne." For DI's nye produktivitetsrapport viser, at udenlandske investorer vægter god infrastruktur. (Børsen.dk)

FRI i medierne, uge 12: En samlet stemme for rådgiverbranchen
I forbindelse med DANSKE ARK's beslutning om at indtræde i DI udtaler FRI-direktør Henrik Garver til Building-Supply.dk: "Med DANSKE ARK i DI vil rådgiverbranchen have en samlet stemme." (Building-Supply.dk)

Licitationen bringer FRI's kommentar, der bifalder universiteternes initiativ om at lade ledigheden have indflydelse på antallet af studiepladser. Men som også opfordrer til forsigtighed, så den aktuelle ledighed ikke er den eneste styrende paramenter. FRI udtrykker også bekymring for kvaliteten af undervisningen i kampen om flere studerende på de naturvidenskabelige retninger. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 11: 2013 tegner til at blive et rekordår for branchen
Flere medier beretter i denne uge om gode regnskaber med fornuftige overskudsgrader fra toneangivende virksomheder i den rådgivende ingeniørbranche. FRI-direktør Henrik Garver udtaler, at det efter hans vurdering også er branchens øvrige virksomheder, der har haft et godt 2013. Gevinsterne af det skærpede drifts- og markedsfokus er ved at blive høstet. (Ingeniøren, Licitationen, Building-Supply.dk, Dagensbyggeri.dk)

Flere lokalmedier har også omtalt kåringen af Stefan Schmidt, NIRAS, som Årets Unge FRI-rådgiver. (Nordjyske Stiftstidende Aalborg, Nordjyske Stiftstidende Himmerland, Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel, Thisted Dagblad, JP Aarhus, Horsens Folkeblad)

FRI i medierne, uge 10: Tillykke til Stefan Schmidt og Henrik Garver
I forbindelse med kåringen af Årets Unge FRI-rådgiver 2014, Stefan Schmidt, tegner bl.a. Børsen og Licitationen et portræt af den unge rådgiver. (Børsen, Licitationen, Århus Stiftstidende)

Også FRI-direktør Henrik Garvers runde 40 års fødselsdag har givet omtale i flere medier i denne uge. (Børsen, Politiken)

I Berlingske bekræfter Henrik Garver, at klimatilpasningsplaner og håndtering af vand fylder godt i FRI's medlemsvirksomheder. (Berlingske)

I en anden artikel i Berlingske om certificering af bæredygtige byggerier konstaterer FRI, at det vinder fremdrift internationalt, fordi investorerne kan se, det skaber værdi. Men ikke alle bygninger, som er opført grønt, bliver certificeret. (Berlingske)

Flere medier bragte i denne uge Henrik Garvers debatindlæg om at Kattegatforbindelsen stadig bør overvejes. (Midtjyllands Avis, Århus Stiftstidende, Nordjyske Stiftstidende, Licitationen)

FRI i medierne, uge 9: Erhvervsskolereform kan være muligt trinbræt
I denne uge faldt erhvervsskolereformen på plads, og FRI-direktør Henrik Garver ser reformen som et muligt trinbræt til flere ingeniører med håndværkerbaggrund: "Der mangler ingeniører, og her kan erhvervsskolerne være en vigtig del af den fødekæde. Vi ved også fra vores samarbejdspartnere, at ingeniører med en faglært baggrund er efterspurgte." (Licitationen)

Ingeniøren omtaler FRI's medarbejderstatistik, som viser, medarbejderstaben er vokset i de udenlandske datterselskaber. Henrik Garver vurderer, at årsagen er den øgede internationalisering, og at det giver danske rådgivere mulighed for at lande flere, større opgaver, fordi virksomhederne har foden inden for på flere markeder og har en større faglig bredde. (Ingeniøren)

I et debatindlæg på Altinget.dk argumenterer FRI for at Togfondens timeplan ikke udelukker en Kattegatforbindelse passagermæssigt. Gevinsterne er bl.a. at én times transporttid mellem Aarhus og København vil skabe et fælles arbejdsmarked mellem hovedstaden og Østjylland. Samtidig vil forbindelsen være med til at fastholde arbejdspladser og arbejdskraft uden for hovedstadsområdet. (Altinget.dk)

I forbindelse med at DANSKE ARK overvejer medlemskab af DI fortæller Henrik Garver i Licitationen at det bestemt er muligt at bevare sin selvstændighed: "Det handler om at være aktiv og engageret. På den måde har vi fået vores egen FRI-profil på for eksempel byggeri og infrastruktur." (Licitationen)

FRI i medierne, uge 8: Flere ingeniører, færre sekretærer
I denne uge omtaler flere medier FRI's nyeste medarbejderstatistik, som viser flere ingeniører og færre administrative medarbejdere i FRI's medlemsvirksomheder. I Licitationen udtaler FRI-direktør Henrik Garver, at det burde betyde øget lønsomhed, da en større andel timer vil kunne udfaktureres. Statistikken viser også, at 10 % af alle erhvervsaktive ingeniører er beskæftiget i en FRI-virksomhed, og i Ingeniøren vurderer Henrik Garver, at branchens betydning som arbejdsgiver for danske ingeniører stiger yderligere de kommende år. (Licitationen, Ingeniøren)

Licitationen omtaler også FRI's energisamarbejde med Viegand Maagøe. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 7: Klar til bedre lønsomhed
I denne uge omtaler Børsen FRI's medarbejderstatistik 2014. FRI-direktør Henrik Garver udtaler, at kriseårene er brugt på at trimme medarbejderstaben. Nu stiger omsætningen, uden der tilsvarende ansættes nye medarbejdere. Det taler for en øget lønsomhed. (Børsen)

I Licitationen kommenterer Henrik Garver Bubbledeck-sagen: "Hvis stikprøvekontroller ender sådan, som vi har set, så frygter jeg for, hvordan brugen af statikere kommer til at se ud i fremtiden." (Licitationen)

Ligeledes i Licitationen udtaler FRI sig om brancheglidning, og om at branchens virksomheder fortsat opruster på deres kernefelter. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 6: International konkurrence kræver robusthed
I denne uge omtaler Berlingske Sector Review, som er Svensk Teknik och Designs årlige rapport over de største europæiske rådgivere. FRI-direktør Henrik Garver vurderer i kølvandet på rapporten, der viser opkøb og fusioner, at væksten drives af, at det kræver robusthed at følge med i den internationale konkurrence, uanset om det er i Europa eller Asien. (Berlingske)

FRI i medierne, uge 5: Bæredygtighedscertificering vil vinde indpas
I forbindelse med Green Building Councils konference om DGNB (bæredygtighedscertificing) udtaler FRI-direktør Henrik Garver til Licitationen, at det fortsat vil være pionerarbejde at få certificeret byggerier, da det er en ekstra mærkning. Men også at det vil undre, hvis ikke flere af de store satser på DGNB, da certificeringen siger noget om bygningens kvalitet fx ift. indeklima. (Licitationen)

Fordelen ved at skippe udbud

FRI var sidste år på barrikaderne over omkostningsfulde og til tider helt unødvendige udbud. Det glæder derfor FRI, at Børsen bringer en historie om den rådgivende ingeniørvirksomhed S.E. Brockhuus, der sparede godsejer Johan Schrøder for millioner af kroner ved at skippe udbudsrunden og i stedet bruge en partnering-model. Ved at skippe den rigide udbudsmodel var der mere fokus på samarbejde, kvalitet og den gode løsning, som alligevel endte med at give en økonomisk fordel. Historien kom i Børsen på foranledning af FRI's pressearbejde. (Børsen d. 16. januar, omtalt i FRI Nyhedsmail uge 5)

FRI i medierne, uge 4: Udsigt til vækst på jernbaneområdet
Efter at Togfonden blev forhandlet på plads, er der udsigt til mellem 1.500 og 2.000 nye ingeniørarbejdspladser i løbet af de kommende 10 år. I Ingeniøren vurderer FRI-direktør Henrik Garver, at væksten godt kan rummes, og at opgaverne i Togfonden giver et godt afsæt for at styrke kompetencerne på jernbaneområdet. Men oddsene for, at alle opgaver og alle job bliver danske, er lig nul. (Ingeniøren)

I fagbladet Electra konstaterer Henrik Garver, at udfordringen for branchen i 2014 bliver at løfte indtjeningen. (Electra)

FRI i medierne, uge 3: Så faldt Togfonden endelig på plads
I forbindelse med at Togfonden blev forhandlet på plads, udtaler FRI-direktør Henrik Garver: "Timeplanen er et helt centralt element, hvis vi skal øge mobiliteten på arbejdsmarkedet. Sammen med elektrificering vil det skabe den direkte, hurtige og pålidelige kollektive transport med høj frekvens, som er forudsætningen for at flytte personer fra bil til kollektiv transport". (Licitationen, TV2 News)

FRI hilser også Københavns Kommunes nye bæredygtighedsberegner velkommen: "Det gør, at nogle andre aspekter end økonomi også kommer ind og bliver værdisat, og på den måde kanman få valgt eet projekt, som samlet set er bedst for kommunen". (Licitationen)

FRI i medierne, uge 52-2: Et godt vejnet er rygraden i en god infrastruktur
Den milde vinter sparer kommunerne for mandetimer, salt og slid på vejene. FRI opfordrer derfor i flere medier kommunerne til at bruge de sparede kroner på at genoprette nedslidte veje. FRI-direktør Henrik Garver udtaler: "I denne sammenhæng er en krone sparet ikke lig med en krone tjent. Veje, der ikke bliver vedligeholdt eller fornyet, koster både trafiksikkerhed og kørekomfort." (Berlingske, Berlingske Nyhedsbureau, JydskeVestkysten, BT)

FRI kommenterede i Licitationen Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur: "En havnetunnel i København giver mening, men der bør også investeres i de kommunale veje, der udgør 95 % af det danske vejnet." (Licitationen)

Inden jul omtalte Ingeniøren den komme mangel på jernbaneingeniører. Henrik Garver udtaler at DTU ikke bør satse på én mand til at løfte opgaven (Alex Landex, tidligere leder af uddannelsen af jernbaneingeniører på DTU, red.), men i stedet have fokus på flere gæsteundervisere fra erhvervslivet. (Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 51: Fremtidens klima kræver rådgivende ingeniører
Med afsæt i sidste uges leder om stormen Bodil og behovet for klimatilpasning gør FRI-direktør Henrik Garver i flere lokalmedier opmærksom på, at de rådgivende ingeniører både har viden og vilje til at tage ansvar, når det kommer til fremtidens klimaforandringer. (Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad, Nordjyske Stiftstidende)

I fagbladet byggeplads.dk udtaler Henrik Garver, at udfordringerne for de rådgivende ingeniører i 2014 bliver at løfte indtjeningen samt at fastholde og styrke staben af kompetente medarbejdere i alle nicher af rådgiverbranchen. (byggeplads.dk)

FRI i medierne, uge 50: Brug de private rådgiveres kompetencer
I et debatindlæg i Børsen tager FRI, med afsæt i sidste uges leder, fat i det problematiske i, at den offentlige sektor og offentlig regulerede selskaber både gafler de gode medarbejdere og løser flere opgaver 'in-house'. Samfundsøkonomisk er det uhensigtsmæssigt, at de private virksomheder går glip af projektreferencer, og at det offentlige ikke benytter de private virksomheders kompetencer, hvilket medfører en risiko for at løsningerne bliver mindre gode. (Børsen)

I Økonomisk Ugebrev og AktieUgebrevet udtaler FRI-direktør Henrik Garver sig om den aktuelle konkurrencesituation i ind- og udland og de lave byggepriser. (Økonomisk Ugebrev, Økonomisk Ugebrev CFO, AktieUgebrevet)

FRI i medierne, uge 49: Sympatisk initiativ, men…
I Ingeniøren tvivler FRI på, at ordningen 'Bedre Bolig - Besparelsen Betaler' (tidl. 'Grøn Boligkontrakt') vil blive en stor energihøster, når man ser på boligejernes betalingsevne og -vilje. Informationschef Inge Ebbensgaard udtaler, at der næppe vil ske særlig meget, før der kommer stærkere incitamenter til at renovere enten i form af stigende energipriser eller støtte. (Ingeniøren)

Magisterbladet beskriver, at rådgivende ingeniørvirksomheder ansætter flere og flere naturvidenskabelige akademikere. FRI-direktør Henrik Garver forklarer, at der er en stigende erkendelse i samfundet af, at teknik kun er en del af et givet projekt. Derfor ser vi flere blandede team. (Magisterbladet)

FRI i medierne, uge 48: Mere totaløkonomi i store off. byggeprojekter
I denne uge dækker Berlingske, hvordan de store hospitalsbyggerier for alvor kan mærkes i byggebranchen. FRI-direktør Henrik Garver påpeger dog det problematiske i de hårde priskonkurrencer og opfordrer de offentlige bygherrer til tænke mere totaløkonomisk. (Berlingske, Berlingske Nyhedsbureau)

Med afsæt i FRI's State of the Nation-rapport har FRI i flere lokalmedier opfordret de nyvalgte byråd til at prioritere efterslæbet på de kommunale veje og offentlige bygningsmasse. Det er sund fornuft. (Randers Amtsavis, Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde, Frederiksborg Amts Avis, JydskeVestkysten, Nordjyske Stiftstidende, Nordvestnyt Holbæk/Odsherred, Nordvestnyt Kalundborg, Herning Folkeblad, Sjællandske, Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad)

FRI i medierne, uge 45: Brug pengene på veje

De kommunale kassebeholdninger bugner, og FRI opfordrer derfor i Jyllands-Posten til at gøre noget ved det kæmpestore efterslæb på de kommunale veje, som FRI's 'State of the Nation'-rapport fra 2012 afdækkede. FRI-direktør Henrik Garver argumenterer for, at det rent økonomisk er langt mere fornuftigt at vedligeholde vejene end at lade dem forfalde. (Jyllands-posten)

I Licitationen udtaler Henrik Garver, at han forventer supersygehusbyggerierne kan have positive, afledte effekter for rådgiverne, da det giver en række spidskompetencer. (Licitationen)

I forbindelse med det netop indgåede samarbejde med NRGi Net om at fremme energispareindsatsen forklarer Henrik Garver rådgivernes bidrag til indsatsen: "Vi ved hvilke løsninger, der efterspørges, og som virker, og FRI-virksomheder bidrager på den måde til at designe de løsninger, der bedst matcher kundernes behov." (Licitationen)

Også i denne uge udtaler FRI sig i forbindelse med DI Videnrådgivernes analyse af eksport af dansk rådgivning (se uge 44). (JydskeVestkysten)

FRI i medierne, uge 44: Gode ingeniører betyder hård konkurrence
I denne uge skriver flere medier om FRI's konjunkturanalyse, der viser positive takter, men som også vidner om lav indtjening. FRI-direktør Henrik Garver udtaler til Jyllands-Posten: "Branchen er præget af hård konkurrence, særligt i Danmark, fordi alle de udenlandske spillere vil være dér, hvor der er dygtige folk." (Jyllands-Posten)

Til andre medier udtaler Henrik Garver bl.a., at det især er det private marked, der er med til at løfte udviklingen. (Berlingske, Licitationen, JydskeVestkysten, Frederiksborg Amts Avis)

I Licitationen nikker FRI genkendende til DI Videnrådgivernes analyse, der viser et stort eksportboom i første halvår af 2013: "Vi har observeret, at det er udlandet, som trækker væksten. Det illustrerer, at nogle af de områder, hvor danske rådgivere har stærke kompetencer, er der stor efterspørgsel fra offentlige myndigheder rundt om i verden." (Licitationen, Ritzaus Bureau)

Berlingske har også lavet et stort portræt af FRI-direktøren, Henrik Garver, som udtaler, at det er sjovt job, fordi medlemmerne lever af viden og er med til at udvikle fremtidens samfund. (Berlingske)

FRI i medierne, uge 43: Positive konjunkturer i ingeniørbranchen
Børsen omtaler i denne uge FRI's konjunkturmåling for oktober 2013, som viser ordrefremgang og positive forventninger til de næste seks måneder. FRI-direktør Henrik Garver vurderer, at der fortsat vil være fokus på at styrke bundlinjen, og at den nye vækst kan give flere virksomheder mod på opkøb og dermed en øget konsolidering i branchen. (Børsen)

I Berlingske er FRI lettet over, at der er udpeget en ekstra kurator til Pihls konkursbo, så det undgås, at fire store finansielle kreditorer bliver sikret bedre end de øvrige kreditorer. (Berlingske, JydskeVestkysten)

FRI i medierne, uge 42: Ny vejledning om OPP kunne være bedre
I denne uge udtaler FRI sig i forbindelse med lancering af ny vejledning om OPP, kvalitet og totaløkonomi i offentligt byggeri. "Vejledningen er i den endelige version blevet forbedret, og det virker som om, at Bygningsstyrelsen har lyttet til nogle af vores kommentarer, men risici kunne godt have fyldt mere," siger FRI-direktør Henrik Garver til Licitationen. Han er også uenig i vejledningens formulering af, at OPP er relevant at overveje allerede ved projektsummer på 50 mio. kr.: "Vi skal op i projekter, der er fire gange så store, før det giver mening at sætte hele OPP-apparatet med høje transaktionsomkostninger i gang." (Licitationen)

FRI i medierne, uge 41: Hvad kan vi selv gøre for at få flere ingeniører?
FRI's leder i uge 39 omhandlede fremtidens udfordringer med at få nok kvalificerede ingeniører. I denne uge tager FRI emnet op i en kronik på ing.dk og building-supply.dk, og opfordrer ingeniørbranchen til at gribe i egen barm og være opsøgende ift. at få folkeskolepraktikanter samt at deltage i Jet-Net.dk-samarbejdet, hvor man aktivt viser folkeskole- og gymnasieelever de naturvidenskabelige fag i praktisk anvendelse samt rådgivende ingeniørers værdi. (ing.dk, building-supply.dk)

I Berlingskes omtale af bæredygtigt byggeri og certificering heraf, udtaler FRI-direktør Henrik Garver, at kun forsvindende få indtil videre har en certificering. (Berlingske)

FRI i medierne, uge 40: Eksport af vand kræver stærkt hjemmemarked
I denne uge vurderer FRI's formand, Jesper Nybo Andersen, i Ingeniøren, at hvis Danmark skal øge eksporten af vandløsninger til udlandet, sådan som regeringen ønsker det, kræver det et stærkt hjemmemarked med rum for innovation og øget samarbejde mellem offentlig og private aktører. Læs hele kronikken. (Ingeniøren)

I samme avis omtales FRI's undersøgelse, som viser ledige stillinger og særlig efterspørgsel efter ingeniører med faglært baggrund i flere FRI-virksomheder.(Ingeniøren)

Flere medier omtaler fortsat bl.a. FRI's krav om sikre underleverandørernes tilgodehavender i Pihl & Søns konkursbo. (Berlingske, Børsen, Licitationen, Midtjyllands Avis)

I Berlingske kommenterer FRI-direktør, Henrik Garver, danske rådgiveres indtræden på det amerikanske marked. (Berlingske)

FRI i medierne, uge 39: Rådgivere frygter at blive snydt for Pihl-millioner
De to konkursadvokater, der skal håndtere krav for over 2 mia. kr. i forbindelse med Pihl & Søns konkursbo, er muligvis inhabile. Underleverandører og lønmodtagere frygter derfor, at de bliver snydt.

"Vi vil have underleverandørernes repræsentant ind i kuratellet, så vi sikrer, at vores medlemmers interesser bliver tilgodeset i boet," siger FRI-direktør Henrik Garver til flere medier. (Jyllands-Posten, Berlingske Nyhedsbureau, Ritzaus Bureau)

På baggrund af en undersøgelse, som FRI har foretaget sammen med IDA, skriver Ingeniøren, at rådgivende ingeniørvirksomheder også gerne vil have ingeniører med faglig baggrund. Henrik Garver udtaler bl.a. "at kombinationen af faglærte og ikke-faglærte ingeniører vil styrke dynamikken på arbejdspladserne og derved øge innovation, 'entreprenuership' og videndeling. Vi ved også fra vores samarbejdspartnere, at ingeniører med en faglært baggrund er efterspurgte."

http://karriere.jobfinder.dk/artikel/raadgivere-efterlyser-ingenioerer-med-svendebrev-501

"Norge har brug for dansk ekspertviden", siger Henrik Garver til Jyllands-Posten. Danske ingeniører har etableret sig i Norge, der ikke har været sønderligt berørt af finanskrisen. Nu skrues der kraftigt op for investeringerne inden for infrastruktur, og det er godt nyt for danske rådgivende ingeniørvirksomheder. "De danske ingeniører har den viden, der skal til, og så har de et sprog og en kulturforståelse, som gør det lettere at arbejde i Norge end for mange andre," siger FRI-direktøren. (Jyllands-Posten)

Ingeniører bruger FRI's Videnopgørelse 2013 til at tage temperaturen på den danske rådgiverbranche og dens medarbejdere. Her kan man blandt andet læse at overarbejde er blevet hverdag. Sammenlagt bliver det til 48 overarbejdstimer hvert år, 68 timers overarbejde, hvis du er hos en mindre rådgiver, mens du kan 'nøjes' med 43 timer hos de store virksomheder. Det svarer til en stigning på i gennemsnit 11 timer i forhold til året før.

http://karriere.jobfinder.dk/artikel/knokler-du-mere-end-andre-i-raadgiverbranchen-495

Ingeniøren skriver, at danske ingeniører tøver med at pakke kufferten og rejse ud i arbejdsøjemed. 40 % af danske ingeniører svarer i en ny undersøgelse, at de ikke har lyst til at arbejde i udlandet, mens 25 % svarer 'ved ikke'. Resultatet stammer fra en rundspørge, som pensionskassen DIP har foretaget.

"Det paradoksale er, at vi har topmotiverede unge ingeniører, der drømmer om at rejse ud, men ofte ikke har den nødvendige ekspertise. Når de efter nogle år på arbejdsmarkedet har oparbejdet erfaring nok til at blive sendt ud, har de nået en alder, hvor de skal til at stifte familie og etablere sig og derfor mister motivationen for at rejse ud på længerevarende ophold," forklarer Henrik Garver. http://karriere.jobfinder.dk/artikel/danske-ingenioerer-om-arbejde-i-udlandet-ahr-helst-ikke-505

I Licitationen vurderer Henrik Garver, at udfaldet af det tyske valg vil betyde større efterspørgsel på danske byggerådgivere. Især efter de rådgivere der har forstand på grønt byggeri. (Licitationen)

FRI i medierne, 38: Togfonden vil skabe danske arbejdspladser
I denne uge faldt finansieringen af Togfonden på plads. Eva Rindom, adm. direktør i Atkins, udtaler i sin egenskab som bestyrelsesrepræsentant i FRI's infrastrukturudvalg i TV2 News, at den kommende Togfond vil skabe op mod 32.000 jobs her i Danmark heraf 1.500 i den rådgivende ingeniørbranche. (TV2 News)

FRI i medierne, uge 37: Fremgang for rådgivende ingeniørers eksport
I denne uge omtaler flere medier FRI, Dansk Byggeri og DANSKE ARKs fælles eksportopgørelse for de tre brancher, 'Export Profile', som viser en samlet tilbagegang i eksporten, men en fremgang for de rådgivende ingeniører. FRI-direktør Henrik Garver udtaler, at det nedadgående europæiske marked ikke har berørt ingeniørerne, fordi branchen har opgaver i hele verden, og at den globale tilstedeværelse generelt er med til at gøre den rådgivende branche mere robust. (Berlingske, Berlingske Nyhedsbureau, Licitationen)

I Licitationen omtales den nye totalrådgiveraftale og fælles vejledning udarbejdet af FRI, Bygherreforeningen og DANSKE ARK. (Licitationen)

I en artikel om forslag til en ny udbudsmodel med udgangspunkt i totaløkonomi, vurderer Henrik Garver, at den nuværende periode på fem år er lang nok til at få totaløkonomiske gevinster, og derudover sikrer den en ordentlig konkurrence, da ikke alle kan være med, hvis driftsperioden er 20-30 år. (Licitationen)

I Ingeniøren nævnes FRI's deltagelse i arbejdet med at finde fælles standarder og vejledninger til digitalisering af anlægsopgaver (Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 36: Fremtiden efter Pihls konkurs
Oven på Pihls konkurs analyserer FRI-direktør Henrik Garver fremtidsudsigterne i Børsen: "Det vil blive mere og mere almindeligt, at de danske entreprenører ikke vil kunne håndtere store bygge- og anlægsprojekter alene, men vil skulle indgå i partnerskab med udenlandske aktører - en forstærkning af den udvikling, som vi allerede ser i dag". FRI frygter dog, at nye metoder og processer i højere grad vil komme udefra gennem de udenlandske virksomheder, der byder, i stedet for at blive skabt og forankret i de virksomheder, der permanent er til stede på det danske marked. (Børsen)

I Berlingske udtaler Henrik Garver sig i forbindelse med Bo Sandbergs ansættelse som cheføkonomi i Dansk Byggeri.

FRI i medierne, uge 35: Ny situation efter Pihl-konkurs
I denne uge i 21'eren på TV2 News udtaler FRI-direktør Henrik Garver sig om den nye konkurrencesituation i byggebranchen efter Pihl og Søns konkurs og om muligheden for, at udenlandske entreprenører kan komme ind på det danske marked.

I Licitationen bringes et åbent brev til de nye ministre inden for transport, Europa samt erhverv og vækst, hvor Henrik Garver slår et slag for bedre rammevilkår, bl.a. i form af fokus på arbejdsfordelingen mellem det offentlige og private, innovation i offentlige udbud og bedre infrastruktur, især ift. jernbaner og kollektiv transport.

FRI i medierne, uge 34: FRI's sekretariat ansætter strategisk konsulent
JydskeVestkysten omtaler FRI's ansættelse af Ulrik Ryssel Albertsen i sekretariatet. Ulrik skal primært varetage medlemsvirksomhedernes interesser inden for energi, miljø og klima.

FRI i medierne, uge 33: Tårnhøje tilbudsomkostninger igen i fokus
I denne uge omtaler Jyllands-Posten FRI's analyse af medlemmernes tårnhøje tilbudsomkostninger ved offentlige udbud. FRI-direktør Henrik Garver udtaler, at kommunerne gør det unødvendigt kompliceret for dem selv og for virksomhederne.

I en artikel på ing.dk om brugen af lokalkontorer i "Udkantsdanmark" vurderer Henrik Garver, at lokalkontorerne gør virksomhederne i stand til at spotte de større opgaver i god tid og signalerer ejerskab for opgaverne ved at agere som en lokal virksomhed.

Ingeniøren og Dorte Tofts blog på Berlingske omtaler også FRI's bekymring for kvaliteten af de kommende ingeniørers uddannelse.

FRI i medierne, uge 31: Uden kvalitet er rekordoptaget hult
I forbindelse med det rekordstore optag på ingeniørstudierne, men et fald på de traditionelle studieretninger, udtaler FRI-direktør Henrik Garver: "Der er brug for, at flere vælger de klassiske ingeniøruddannelser, som giver kandidater, der er klar til de mange store infrastrukturprojekter," og påpeger, der også er en bagside ved et for bredt udvalg af studieretninger: "Hvis der sker en kannibalisering fra de mange nye retninger på bekostning af de klassiske ingeniøruddannelser, så får vi ikke den type kandidater ud, som der er brug for i de mange store opgaver i bygge- og anlægsbranchen, vi ved kommer".  (Licitationen, Ritzaus Bureau, Newspaq, Ingeniøren)

I Byggeteknik omtales FRI's branchestatistik fra juli 2013. (Byggeteknik)

FRI i medierne, uge 27: Omsætningsfremgang for rådgivende ingeniører
I denne uge har flere medier omtalt FRI's Brancheundersøgelse for 2012, som viser omsætningsfremgang for andet år i træk samt en lille stigning i beskæftigelsen siden 2011. FRI-direktør Henrik Garver udtaler, at han forventer, at beskæftigelsen står til at stige yderligere 1-2 procent. Selvom den samlede overskudsgrad for branchen er faldet, fremhæver Henrik Garver de mellemstore virksomheder, som har oplevet en stigning på 4 procentpoint i overskudsgraden ift. 2011 (Berlingske, Licitationen, Nordjyske Stiftstidende).

Licitationen bringer FRI's opfordring om større omtanke, når opgaver sendes i udbud, så tilbudsomkostningerne på 340 mio. kr. kan nedbringes til et rimeligt niveau (Licitationen). Og Politiken bringer en minikronik fra Henrik Garver om samme emne (Politiken).

FRI i medierne, uge 26: 340 mio. kr. på tilbudsomkostninger er heftigt!
I denne uge omtaler Børsen FRI's analyse, der viser, at rådgivende ingeniørers tilbudsomkostninger løber op i nærheden af 340 mio. kr. pr. år. FRI-direktør, Henrik Garver, kommenterer situationen og kommer med tre konkrete anbefalinger: Begræns antallet af inviterede virksomheder til at byde efter prækvalifikationerne, gør udbudsmaterialet skarpt, og opret database med generelle virksomhedsoplysninger om bl.a. årsregnskaber og serviceattester. (Børsen)

I Licitationen er FRI tilfredse med beslutningen om en ny letbane i hovedstaden, som vil skabe værdi og sammenhæng på tværs af kollektive trafiktilbud. (Licitationen)

Licitationen konstaterer, at der de næste 10 år vil være behov for ca. 14.000 ingeniører og bygningskonstruktører som følge af de store infrastrukturprojekter. FRI vurderer, branchen er godt rustet til at håndtere den stigende efterspørgsel. (Licitationen)

Børsen omtaler Tyrkiets forestående byggeboom, og FRI er ærgerlig over, at der ikke er særlig stor åbenhed over for udenlandske ingeniørvirksomheder, og at det er problematisk, hvis man ikke får udnyttet potentialet i Tyrkiet. (Børsen)

FRI i medierne, uge 25: Rådgivende ingeniører er klar til 2020
Under Folkemødet på Bornholm var 'Byggebranchen 2020' til debat. FRI-direktør Henrik Garver udtaler til Licitationen, at de grundlæggende krav til bygninger i 2020 er på plads. Nu skal opgaven kunne løftes til en pris, bygherren vil betale.Der har vi behov for at se på processerne for, hvordan vi skaber mere værdi og bedre samarbejde. (Licitationen)

I Estate Magasin ridser FRI-formand Jesper Nybo Andersen udfordringerne op for den rådgivende ingeniørbranche fx transaktionsomkostninger og kompleksiteten i opgaverne. (Estate Magasin)

I Berlingske roser Henrik Garver et nyudviklet kursus, der gør akademikere klar til rådgiver-/konsulentbranchen. (Berlingske)

I Børsen omtales Flemming Bligaard Pedersens udnævnelse til kommende præsident for EFCA. (Børsen)

FRI i medierne, uge 24: Danske rådgivere til tops i Europa
I denne uge omtales valget af Flemming Bligaard Pedersen som kommende præsident for EFCA. FRI-direktør Henrik Garver udtaler, at det vil styrke det nordiske afsæt, når EFCA skal håndtere branchens rammebetingelser i Europa (Licitationen).

Årets unge FRI-rådgiver, Anne Rosborg bliver også omtalt efter at have opnået en tredjeplads ved EFCA's europæiske ungdomskonkurrence for rådgivende ingeniører (Århus Stiftstdende).

FRI i medierne, uge 23: Offentlige bygherrers krav er ude af proportioner
I denne uge kommenterer FRI i Licitationen de offentlige bygherrers øgede krav til tilbud: "De offentlige bygherrer bliver nødt til at begrænse deres krav. Vi har flere eksempler på, at de bydendes udgifter til et udbud overstiger, hvad selve projektet koster. Det er alt for mange spildte ressourcer", udtaler Ulla Sassarsson, advokat og vicedirektør i FRI (Licitationen).

Ifm. de nye regler for Klagenævnet for Udbud påpeger FRI endnu en gang, at reglerne om fx betaling af sagsomkostninger til modparten kun kan tjene et formål: at begrænse klageadgangen og i sidste ende retssikkerheden (Licitationen).

Derudover fik de dårligt vedligeholdte veje igen omtale (Nordjyske Stiftstidende).

FRI i medierne, uge 22: Kommuner sjofler de danske veje
I denne uge har FRI igen udtalt sig om det danske vejnets forfald. FRI-direktør Henrik Garver vurderer, at "de kommunale veje er dårlige, og de bliver værre. Flere steder er de utilstrækkelige." Og påpeger, at de gevinster, man opnår ved at spare på vedligeholdelsen, hurtigt bliver vendt til et minus, da udbedringer bliver markant dyrere. "Det er et rigtig ærgerligt sted at spare som samfund, for vi har lagt nogle store investeringer i vores vejnet," afslutter Henrik Garver (Jyllands-Posten, Ritzaus Bureau, Newspaq, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Helsingør Dagblad, Dagbladet Køge, Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde, Dagbladet Ringsted, Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Lolland-Falsters Folketidende, Midtjyllands Avis, Nordvestnyt Holdbæk/Odsherred, Nordvestnyt Kalundborg, Skive Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, DR P4 Radioavisen, Go FM, RAdio 1 Silkeborg Guld, Radio Alfa-ABC-Solo FM, Radio Aura Midtjylland, Radio Charlie, Radio Diablo-Alfa Sydfyn, Radio Globus Guld, Radio Limfjord, Radio Mojn, Radio Skive, Radio Sydhavsøerne, Radio VLR, Skaga FM).

FRI's 'Klimatilpasset projektering' fik også omtale oven på sidste uges regnskyl. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 20: Eksportkanon uden rådgivende ingeniører?
Siden sidste har FRI kommenteret sammensætningen af udvalget til 'Eksportkanon', der har forbigået nogle af byggebranchens store organisationer heriblandt FRI. Adm. direktør Henrik Garver påpeger, at rådgiverne er et markant forudsætningserhverv for dansk eksport. (Byggeeksport)

FRI støtter i Licitationen regeringens ønske om værtsskab for World Water Forum 2018 og udtaler: "Danmark har nogle af verdens førende rådgivervirksomheder på vandområdet." (Licitationen)

I Ingeniøren omtales også FRI's konjunkturmåling, som bl.a. viser, at kun 1 procent af branchens virksomheder forventer at reducere antallet af medarbejdere i det næste halve år. (Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 18: Positive konjunkturer
I denne uge har flere medier omtalt FRI's konjunkturmåling. I TV2 Finans forklarer FRI-direktør Henrik Garver, at den stigende optimisme kan skyldes, at de rådgivende ingeniører er internationale og leverer high-end-ydelser, som der er global efterspørgsel efter. (TV2 17 Finans)

Henrik Garver afblæser dog ikke krisen og gør opmærksom på, at den hårde konkurrence om opgaverne kan føre til lav indtjening. (Berlingske, Ingeniøren, Licitationen. Omtale af konjunkturmålingen: Ritzaus Bureau, Lolland-Falsters Folketidende, Jyllands-Posten, Frederiksborg Amgs Avis, Helsingør Dagblad)

I Grønt Miljø citeres Henrik Garver for at påpege skævvridningen i, at boden for sent færdig er meget større end udgiften til at udbedre fejl og mangler. (Grønt Miljø)

FRI i medierne, uge 17: Positivt, at store projekter sammentænkes
I sidste uge holdt FRI konference om hovedstadens infrastruktur, og der nævntes planer om udvidelse af metroen, fx ifm. havnetunnelen. FRI-direktør Henrik Garver udtaler til Licitationen og Ingeniøren, at det vil være god samfundsøkonomi at sammentænke metroudvidelsen og havnetunnelen og mindske irritationselementet ved at grave samme sted to gange. (Licitationen, Ingeniøren)

I Berlingske og Politiken udtaler FRI, at lovændringerne om Klagenævnet for Udbud vil begrænse virksomhedernes retssikkerhed om at efterprøve, at de bliver behandlet rigtig og fair og øge risikoen markant. (Berlingske, Politiken)

Berlingske beretter, at Norge investerer kraftigt i veje og baner, og Henrik Garver ser muligheder for de danske rådgivere, der har stærke kompetencer inden for områderne og er billige ift. norske forhold. (Berlingske)

FRI i medierne, uge 16: Vi er fælles om byggebranchens udfordringer
I denne uge markerer FRI's formand, Jesper Nybo Andersen, sig i fagbladet Byggeri og opfordrer til samarbejde i branchen på tværs af aktører, hvis byggebranchens mange udfordringer skal løses. Samarbejdet skal også bidrage til, at der kan tænkes i helheder og den kontekst, projektet skal indgå i. Jesper Nybo Andersen spiller også bolden over til myndighederne om at turde være visionær og investere i fremtidens generationer og ikke kun kigge på gårsdagens værktøjer. (Byggeri)

FRI i medierne, uge 15: Aflevering for sent vs. udbedring af fejl/mangler
I denne uge har Ingeniøren set på problemet med de mange fejl og mangler i byggeriet. FRI-direktør Henrik Garver udtaler, at der bør rettes op på skævheden i, at boden for at blive for sent færdig er meget større end udgiften til at udbedre fejl. Men mener ikke at standardkontrakterne nødvendigvis er det rette instrument til justeringen. (Ingeniøren)

I Mandag Morgen giver Henrik Garver udtryk for, at det kan være svært for SMV'er at samarbejde med universiteter, når de opfører sig som kommercielle virksomheder, og at det er svært at se, hvordan universiteternes kommercialisering gør nytte i erhvervslivet. (Mandag Morgen Navigation)

FRI i medierne, uge 12: Greentech er ikke kun for det offentlige
I denne uge fortæller Børsen, at staten driver udviklingen af greentech, i høj grad fordi de selv høster gevinsten. FRI-direktør Henrik Garver gør opmærksom på, at private bygningsejere også er med af hensyn til deres samlede økonomi og for at fastholde værdien af deres bygninger, hvis de skal have en værdi om 10-30 år.(Børsen)

Erhvervs- og Vækstministeriets har lanceret to nye standardmodeller for OPP. En tager udgangspunkt nyanlæg en anden i renovering. Med udgangspunkt i State of the Nation rapports beregninger for efterslæb på renovering i den offentlige bygningsmasse, forklarer Henrik Garver, at det er tiltrængt initiativ. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 11: Ny formand i FRI og Årets unge FRI-rådgiver
I denne uge har mange medier omtalt FRI's formandsskifte til Jesper Nybo Andersen, Orbicon. (Børsen, Licitationen, Nordjyske Stiftstidende, Thisted Dagblad, Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Roskilde Avis)

Derudover omtales også kåringen af Årets unge FRI-rådgiver som i år gik til to dygtige rådgivere: Anne Rosborg og Kristoffer Vrang. (Licitationen, Århus Stiftstidende)

FRI i medierne, uge 10: Togfonden DK er et skridt i den rigtige retning
I denne uge har FRI udtalt sig om mange forskellige emner. FRI-direktør Henrik Garver er positiv overfor regeringens plan "Togfonden DK", men gør også opmærksom på, at Danmark er langt bagefter fx Sverige og Tyskland: "Her taler vi 20, 25, 30 år efter. Og vi kommer ikke foran, men blot på niveau, når disse planer føres ud i livet." (Ekstra Bladet) Alt er dog heller ikke tidsler, til Jyllands-Posten kalder Henrik Garver planen for 'den største modernisering i nyere tid', som giver mulighed for nyt materiel og nye tog, hvilket vil sikre større stabilitet og bedre drift samt en miljøgevinst.(Jyllands-Posten, Licitationen)

Ingeniøren omtaler manglen på renoveringskompetencer hos nyuddannede, og Henrik Garver udtrykker ærgerelse og pointerer, at renoveringsbranchen er karrierefremmende, hvor man hurtigt får indsigt i alle byggefaserne. Som løsning på problemet foreslår Henrik Garver: "Der skal samarbejdes på tværs af uddannelserne, så ingeniører i løbet af deres studietid laver projekter sammen med blandt andre arkitekter og bygningskonstruktører. Det kunne blandt andet foregå på summer schools, som vi kender det inden for andre fagområder." (Ingeniøren)

I Børsen kommenteres branchens overskudsgrad på 4,6 %. Henrik Garver udtaler: "Når jeg taler med medlemsvirksomhederne, er det mit indtryk, at de har haft et bedre 2012 end 2011. Det betyder, at nogle af dem, der sidste år havde røde tal, nu får et lille plus, og dem, der havde et nogenlunde fornuftigt resultat sidste år, har formået at forbedre det en smule. (Børsen)

Ingeniøren omtaler også en undersøgelse der viser at ingeniører på trods af lav ledighed og stor efterspørgsel forventer lønnedgang. Henrik Garver udtaler: "Ingeniørerne kan godt se, at de i højere grad end andre højtuddannede danskere befinder sig i en international konkurrencesituation. De ved, at hvis udenlandske ingeniører kan byde ind med lave honorarer, så påvirker det de danske lønninger." (Ingeniøren)

I Licitationen kommenterer FRI ændringen af udbudslovgivningen, der gør det svære at klage over det offentliges udbud. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 9: Tilfreds med konkurrenceevnepakke, men…
I denne uge lancerede regeringen konkurrenceevnepakken. FRI-direktør Henrik Garver udtrykker tilfredshed, men havde gerne set, at ordningen var blevet udvidet til også at gælde rådgivning (Licitationen).

I Berlingske kommenterede FRI den høje andel af eksport i rådgiverbranchen: "Danske virksomheder har et produkt, som er efterspurgt på det internationale marked, og vi har noget viden, hvor vi er førende." (Berlingske)

I Børsen kommenterer Henrik Garver de gunstige muligheder i USA, ifm. Cowis nyeste opkøb: "Det amerikanske marked er virkelig interessant. Det er noget i stil med 40 mia. dollar, der bliver sat af til renovering af infrastruktur i de kommende år." (Børsen)

På Ekstra Bladets debatforum, nationen!, har læsere rapporteret om vejhuller i hele landet. FRI har kommenteret situationen og udtaler til nationen!: "Det koster to til tre gange mere at rette op på en forfalden vej som at vedligeholde i tide. Det er derfor helt uforståeligt, at kommunerne ikke bruger vejvedligeholdelse som en oplagt mulighed for at spare penge på længere sigt og få folk i arbejde på kort sigt." (ekstrabladet.dk/nationen)

FRI i medierne, uge 8: Skønne, spildte kræfter i millionklassen
I denne uge omtaler Børsen og Licitationen FRI's kritik af DAB's annullerede udbud. FRI-direktør Henrik Garver er ærgerlig over, at DAB ikke lyttede til FRI tilbage i november, for så kunne spildt arbejde og udgifter, der anslås til at beløbe sig i millionklassen, være undgået. Han påpeger også, at en prækvalifikation havde reduceret ressourceforbruget både hos de bydende og hos udbyder. (Børsen, Licitationen)

I Berlingske omtales FRI's medarbejderstatistik, som bl.a. viser en vækst i antallet af ansatte ingeniører. (Berlingske)

FRI i medierne, uge 7: Branchen står stærkt og er klar til ny vækst
I denne uge omtaler flere medier FRI's medarbejderstatistik pr. 1. januar 2013, som viser en medarbejderfremgang på 2,4 %. FRI-direktør Henrik Garver udtaler: "Selvom det er en mindre stigning, tør jeg godt konkludere, at den rådgivende ingeniørbranche nu er ovre krisen."

FRI vurderer derudover at de færre administrative ansatte er tegn på at medlemsvirksomhederne effektiviserer og har fokus på kerneforretningen og derved er klar til ny vækst. "Virksomhederne står fagligt stærkt, er klar til nye opgaver med trimmede organisationer og leverer uvildige rådgivende ingeniørydelser," udtaler Henrik Garver. (Licitationen og Jyllands-Posten)

I Mandag Morgen News omtales Sector Reviews europæiske Top-300, hvor flere FRI-virksomheder har fået flotte placeringer. (Mandag Morgen News)

FRI i medierne, uge 6: Positivt med OPP-udredning
I denne uge skriver Licitationen at fem pensionsselskaber har meldt ud, at de vil igangsætte en udredning om OPP-projekter, mhp. at få store infrastrukturprojekter finansieret af pensionsmidler. FRI-direktør Henrik Garver er positiv overfor udmeldelsen, som forhåbentlig kan hjælpe med at fjerne barrierer på området. Henrik Garver nævner, at der også er potentiale for mange andre typer OPP-projekter, fx kunne være oplagt at bruge en OPP-konstruktion, hvis en kommune udbød 10 skoler sammen. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 5: Ingeniørmangel = manglende vækst og eksport
I denne uge skriver flere medier om den akutte mangel på ingeniører inden for flere fagområder. FRI-direktør Henrik Garver udtaler: "Problemet kan virke mindre for en virksomhed, når ordrebogen er fyldt hele tiden, men for samfundet er det uheldigt, da vi så går glip af nye arbejdspladser og den vækst, der følger af dette." FRI's beregninger fra august 2012 citeres, som viser, at de ubesatte stillinger fører til en manglende bruttoværditilvækst på 193 mio. kr. hvert år. (Berlingske, Ingeniøren og Licitationen)

I Børsen kommenterer FRI de danske placeringer i Sector Reviews europæiske Top-300: "Det er udtryk for, at der på trods af hård international konkurrence er stor efterspørgsel i hele verden efter den professionalisme, den viden og de ydelser, som danske rådgivende ingeniører leverer." (Børsen)

FRI i medierne, uge 4: Restaurering af vandløb og ingeniørmangel
I denne uge har regeringen afsat 390 mio. kr. til en tilskudsordning til naturgenopretning i kommunerne. FRI-direktør Henrik Garver udtaler: "Det er et stærkt og nødvendigt tiltag, men nu har kommunerne også et ansvar for at efterspørge puljen og lægge den nødvendige medfinansiering." (Licitationen)

Henrik Garver udtaler sig til flere medier om manglen på ingeniører inden for visse fag fx vand- strækstrømsingeniører." Han vurderer også, at ingeniører vil være en eftertragtet arbejdskraft, når man er færdig med studiet, hvis man starter i år: "Uddannelser, der har fokus på de megatrends, der vil forandre verden, vil der også være brug for om fem år." (24timer, MetroXpress)

I Ingeniøren bringes kronikken om fokus på byudvikling ifm. cityringen, som Henrik Garver er medkronikør til som en del af juryen for Årets Byggeri i Danmark. (Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 3: Få del i pensionsmilliarderne med OPP
I denne uge har FRI-direktør Henrik Garver opfordret Folketingets politikere til at overveje, hvordan Danmark får del i de pensionsmilliarder, der skal investeres i infrastruktur og bygninger, fx gennem OPP, så en del af midlerne går til projekter i Danmark og dermed skaber nye arbejdspladser herhjemme. "To oplagte projekter kunne være en ny Storstrømsbro og Havnetunnellen", udtaler Henrik Garver. (Licitationen)

I Information opfordrer Henrik Garver og resten af juryen for Årets Byggeri i Danmark til debat om byudvikling i København, og hvordan metro-cityringen bør være motor for byudvikling. (Information)

I Politiken nævnes tal fra FRI's State of the Nation-rapport vedr. størrelsen på infrastrukturens efterslæb. (Politiken)

FRI i medierne, uge 1 og 2: Væksten hentes uden for Danmark
Medieomtalen i årets første uger omhandler offentliggørelsen af Sector Review, der viser, at danske ingeniørvirksomheder henter væksten i udlandet. FRI-direktør Henrik Garver udtaler til Licitationen: "Det er et udtryk for, at der på trods af hård international konkurrence er stor efterspørgsel i hele verden efter den professionalisme, den viden og de ydelser, som danskerne leverer." (Licitationen)

I Børsen er der fokus på indtjeningen: "Vi er ikke gode til at tjene penge (red. Sammenlignet med de andre nordiske lande), men gode til at få vores kompetencer bragt i spil. Det er svært at tjene penge i Danmark, derfor skal danske virksomheder satse internationalt", udtaler Henrik Garver. (Børsen)

FRI i medierne, uge 51: Kvalitet koster penge
I Licitationen fortsætter debatten om mængder i udbud. FRI-direktør Henrik Garver påpeger, at fokus bør omhandle at værdiskabelse for bygherren: "Det er vigtigt, at de fælles standarder kommer, så vi kan arbejde frem mod en situation, hvor det bliver billigst muligt for bygherren. Som rådgiver for bygherre, er det vores job at hjælpe med at træffe de rigtige valg, der giver værdi i hvert eneste projekt, men kvalitet koster penge. Men bygherre skal jo ikke betale for samme ydelse to gange, både hos rådgiver og entreprenør, og derfor er standarder vigtige." (Licitationen)

Flere medier fortæller, at der investeres for 176 mia. kr. i byggesektoren over de næste 10-15 år. Henrik Garver kommenterer: "Det er et voldsomt stort tal, men holdt op mod det historiske niveau, så er det ikke helt så markant. Mellem 2007 og 2011 alene lå anlægsinvesteringerne fra staten, regionerne og kommunerne på 310 mia. kr." (Berlingske, BT, JydskeVestkysten, Berlingske Nyhedsbureau)

FRI i medierne, uge 50: Hvem skal betale for mængdeudtræk?
I denne uge har Dansk Byggeri beregnet, at de vil kunne spare flere milliarder af kroner, hvis de får mængder stillet til rådighed. FRI-direktør Henrik Garver forklarer i et debatindlæg, at virkeligheden omkring mængder ikke er så simpel: "Selvfølgelig har entreprenørerne en interesse i at få mængderne serveret på et sølvfad i forbindelse med udbud. Så bliver deres opgave mindre kompliceret - og jeg er helt sikker på, at rådgiverbranchen både kan og vil levere mængderne. Og så er problemet jo løst, kunne man tænke, men hvis det skal virke kræver det, at rådgiverne bliver kompenseret økonomisk for det ekstra arbejde og ikke mindst for det større ansvar og den ekstra risiko, som de løber." (Licitationen)

Læs FRI's debatindlæg.

JydskeVestkysten har sat fokus på betonsyge broer og nævner FRI's State of the Nation-rapport der konkluderer at efterslæbet på vedligeholdelse på statsvejnettets broer og vejer var på 1,43 mia. kr. i primo 2012. (JydskeVestkysten Esbjerg, - Varde og - Vejen)

FRI i medierne, uge 49: Fri adgang til miljødata, ja tak!
Fri adgang til miljødata har stået højt på FRI's ønskeliste. I et debatindlæg på Altinget.dk fortæller FRI's chefkonsulent, Preben Boock, om fordelene ved den fri adgang: "Hurtigere og mere smidig behandling af miljøgodkendelser, samt bedre og mere korrekt myndighedsbehandling. Grundlaget for miljøgodkendelser vil være langt mere kvalificeret og forhåbentlig føre til færre klagesager. Den hurtige behandling vil også sætte byggeprojekter hurtigere i gang og betyde færre forsinkelser. Der vil også være grobund for nye forretningsområder for det kommercielle rådgivermiljø." (Altinget.dk)

Berlingske omtaler i denne uge byggebranchens noget dystre udsigter for 2013. Udsigten for den rådgivende ingeniørbranche er dog kun lunken, FRI-direktør Henrik Garver udtaler: "Aktiviteten i 2013 bliver sandsynligvis nogenlunde uændret, og måske for vi en svag stigning fra renoveringsopgaver og skærpede energikrav." (Berlingske)

I Jyllands-Posten nævnes FRI's State of the Nation-rapports vurdering af prisen på 20-55 mia. kr. for at gøre det danske kloaknet parat til de vejrmæssige udfordringer

Regionale og lokale medier omtalte finalen af undervisningskonceptet Future City, som FRI har været med til at udvikle. Henrik Garver, der sad i dommerkomiteen, begrunder valget af 8.b fra Svenstrup Skole: "Det var en stærk præsentation kombineret med solidt teamwork, der sikrede "Vision City" førstepladsen i vores tætte finalefelt." (MidtVest Avis, JydskeVestkysten Sønderborg)

FRI i medierne, uge 48: Konkurrenceudsæt energispareindsatsen
I Licitationen opfordrer FRI-direktør Henrik Garver endnu en gang til at konkurrenceudsætte energispareindsatsen, som aftalen fra 2009 allerede gav øget mulighed for. "Konkurrenceudsættelse åbner op for, at alle kompetencer, der kan bidrage til en skærpet indsats, kommer i spil, fx hos de rådgivende ingeniører", udtaler Henrik Garver, og henviser til FRI's beregninger, der viser, at eksterne aktører leverer samme besparelse til den halve pris.(Licitationen)

Derudover fik Future City-finalen også omtale i lokalmedier. (JydskeVestkysten Sønderborg, Vejle Amts Folkeblad)

FRI i medierne uge 47: Udlejning giver fleksibilitet
Ingeniøren skriver om virksomheder benytter sig af at leje eller udleje medarbejdere til andre virksomheder. FRI-direktør Henrik Garver forklarer tendensen: "Vores medlemmer benytter sig af denne metode, fordi projekt-pipelinen er mere usikker. Under krisen har de valgt at fastholde deres kompetente medarbejdere, hvilket er med til at reducere indtjeningen. Derfor bliver det attraktivt at udleje deres medarbejdere, indtil der kommer et nyt projekt hjem til virksomheden."

Han supplerer derudover kommentaren: "Det er fornuftigt omkostningsmæssigt, og fordi det giver virksomhederne fleksibiliteten til at have de rette kompetencer til stede på det rigtige tidspunkt. Men det bliver aldrig den primære model for, hvordan man driver en virksomhed." (Ingeniøren)

På Altinget.dk kommenterer Henrik Garver den indgåede aftale om finanslov for 2013, som skærer i bevillingerne til infrastruktur."Med de meget store fald i bevillingerne til infrastruktur, er vi i FRI sikre på, at den høje værdi, som infrastrukturen har i dag, vil reduceres over de kommende år. Og jo længere vi udskyder fornyelse og vedligeholdsarbejdet desto dyrere bliver det at rette op." (Alting.dk)

I det Sønderjyske er der mangel på ingeniører specielt inden for offshore branchen og i energisektoren. Henrik Garver siger til i P4 DR Syd, at manglen på højtuddannede er et alvorligt problem. "Der er rigtigt mange virksomheder, som er i vækst. Med de rigtige medarbejdere kunne de blive førende på det globale marked", siger Henrik Garver.

Lyt til indslaget her: http://www.dr.dk/P4/Syd/Nyheder/SydogSoenderjylland/2012/11/21/103039.htm

FRI's kommentarer vedr. den danske infrastruktur og især med fokus på den kommunale infrastruktur efter udgivelsen af State of the Nation blev bragt i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

FRI i medierne, uge 46: Konkurrenceudsæt energispareindsatsen
I denne uge har FRI-direktør Henrik Garver hilst energispareaftalens åbning for øget brug af konkurrenceudsættelse velkommen: "Vores beregninger viser, at der kan spares ca. 50 % ved at konkurrenceudsætte indsatsen." Og han opfordrer til, at muligheden udnyttes: "I fremtiden er det nødvendigt at stå sammen om at nedbringe energiforbruget både for klimaets og forbrugernes skyld. Hvis ministeren ønsker en omkostningseffektiv energispareindsats, skal han sikre at opgaverne konkurrenceudsættes." (Licitationen)

I Børsen omtales FRI's State of the Nation rapport, og på trods af forbedringer i den danske infrastruktur er Henrik Garver bekymret over fremtidsudsigterne: "Det bekymrer os, når vi kan se, at bevillingerne til infrastruktur i finansloven næsten bliver halveret frem til 2016. Man kan frygte, at det løft, der er opnået på de statslige veje gennem de sidste år bliver sparet væk."

Om den offentlige bygningsmasse står der endvidere i artiklen fra Børsen:

At udgifterne til renovering beløber sig til flere mia.kr., hvis den nuværende værdi skal fastholdes. State of the Nation rapporten viser, at det faktuelle renoveringsbehov for alle offentlige bygninger er op til 5 til 10 gange større, altså i størrelsesordenen 165-330 mia. kr., idet renoveringsefterslæbet kun er udtryk for den manglende vedligeholdelsesstand. Desuden er der i perioden 2008 til 2012 opgjort en stigning på 30 procent i energi- og vedligeholdelsesefterslæbet. (Børsen)

I JydskeVestkysten omtales analysen fra Berlingske Research om ingeniørbranchen, hvor Henrik Garver kommenterer, at branchens virksomheder fortsat arbejder på at optimere driften og gøre fx administrationen slankere. (JydskeVestkysten)

I Ingeniøren dækkes § 33A's genindførelse, og FRI's udtalelse om konsekvenserne af afskaffelsen er citeret. (Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 45: Danmarks infrastruktur og § 33A i mediernes søgelys
I denne uge har konklusionerne af FRI's State of the Nation-rapport været omtalt i et bredt udsnit af danske medier. Om klimatilpasningen af Danmarks kloaknet udtalte FRI-direktør Henrik Garver til TV2 News: "Det kræver en samlet national indsats at få styr på kloaknettet."

Og til Ritzau satte Henrik Garver fokus på de dårlige kommunale veje: "Den kommunale infrastruktur, særligt veje og broer, er ikke blevet forbedret de sidste fire år. Her er der i særlig grad behov for en forstærket indsats, så den dårlige tilstand ikke yderligere forværres."

Et tredje forsømt område som State of the Nation-rapporten omtaler er den misvedligeholdte offentlige bygningsmasse. Henrik Garver udtalte til Ingeniøren: "Vi har i Danmark en politisk ambition om at være fossilfrie i 2050, og det kan ikke hænge sammen med offentlige bygninger, der spilder så meget energi."

Læs artiklen her: http://ing.dk/artikel/133901-ramboell-stop-for-energifraas-i-offentlige-bygninger-koster-syv-femern-tunneler

Regeringen har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne besluttet ikke at fjerne ligningsloven § 33A alligevel. Fjernelsen af paragraffen ville betyde, at udstationerede danskere skal betale dansk skat. Til Ingeniøren sagde Henrik Garver, at selvom fjernelsen aldrig blev ført ud i livet har de rådgivende virksomheder kunnet mærke det på ordrebøgerne til udlandet: "Vi kan se, at det har haft en negativ effekt, når vi måler antallet af ordrer i udlandet. Det er første gang i seks år, at vi oplever, at rådgiverne melder så negativt tilbage, når vi i vores halvårlige undersøgelse spørger til deres internationale ordremængde, og der er ingen tvivl om, at det skyldes, at virksomhederne har måttet kalkulere med, at 33A ville blive afskaffet."

Læs artiklen her: http://ing.dk/artikel/133906-fri-usikkerhed-om-skat-har-kostet-raadgiverne-dyrt

FRI i medierne, uge 44: Gør energiinvesteringer attraktive for SMV'er
I denne uge har Berlingske m.fl. omtalt små og mellemstore virksomheders udfordringer med at investere i energibesparelser, når gevinsterne ligger langt ude i fremtiden.

FRI-direktør Henrik Garver udtaler: "Man skal tænke på, at investeringer i energibesparelser bliver holdt op mod andre strategiske satsninger, som SMVerne jo også skal lave. Det er investeringer i produktionsforøgelse, udvidelse af lager og ekspansion til andre markeder. Det er investeringer, der er nemme at få øje på."

Han foreslår, at SMV'erne skal have lettere adgang til systematiseret rådgivning, samt at der skabes pakkeløsninger, så det bliver billigere for virksomhederne at få et overblik over nuværende energiforbrug og mulige energibesparelser og løsninger. Formålet er at gøre det attraktivt for SMV'er at sætte sig ind i effekterne. (Berlingske, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Struer, Lemvig Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad)

FRI i medierne, uge 43: Negativ udvikling for eksporten pga. § 33A
I denne uge har Licitationen omtalt FRI's seneste konjunkturmåling, der viser, at branchen ser mindre positivt på fremtiden sammenlignet med. for et halvt år siden. FRI-direktør Henrik Garver udtaler: "Kickstart og øgede investeringer i offentlige byggerier har på kort sigt betydet gunstige forhold for rådgiverne, men udsigten til færre offentlige investeringer og en europæisk økonomi på vågeblus betyder, at branchen forventer en faldende vækst de kommende år, enkelte forventer en faktisk negativ udvikling. Derudover har afskaffelsen af § 33A påvirket eksporten." (Licitationen)

FRI i medierne, uge 42: Hård opbremsning af eksporten pga. § 33A
FRI's konjunkturmåling viser med al tydelighed, at afskaffelsen af § 33A har haft en markant effekt på eksporten. FRI-direktør Henrik Garver udtaler: "Det er helt entydigt den skatteændring, der slår hårdt igennem. Virksomhederne har medregnet den i deres tilbud, og de er ikke længere konkurrencedygtige på de internationale markeder"

Det er det største fald i eksporten, der nogensinde er blevet registreret i den, FRI har foretaget målinger. FRI oplyser at det en eksport på ca. 2 mia. kr., der er truet. (Berlingske, Buildig Supply).

FRI vurderer, at skatteændringen for udstationerede danskere vil resultere i et direkte tab på 100-150 danske arbejdspladser og et yderligere tab på ca. 150-200 job pga. afledte effekter. (Berlingske, JydskeVestkysten

I Politiken roser FRI den øgede tilgængelighed af kortdata, men peger på, at flere typer data fortsat er ønsket, fx vandstand og -mængder i vandløb. (Politiken)

FRI i medierne, uge 41: Samråd om § 33A
I denne uge har der været samråd med skatteministeren vedr. ligningslovens § 33A. FRI-direktør Henrik Garver udtalte efterfølgende til Berlingske: "Det virker på mig som en politisk beslutning uden øje på de faktiske konsekvenser for eksporten og muligheden for at få nye ordrer. Problemet er, at vi risikerer at tabe på marginalerne. Det er ofte marginaler, der afgør, hvem der vinder ordrerne." (Berlingske)

FRI i medierne, uge 40: Udliciter vandselskabernes driftsopgaver
I denne uge har FRI hilst de Radikales forslag om at lade private byde på drift af vandforsyningen velkommen i Berlingske: "Hvis vi skal have et nyt stort eksporteventyr inden for vandsektoren, må vi give private virksomheder mulighed for driftserfaring", udtaler FRI's chefkonsulent Preben Boock. (Berlingske)

Preben Boock har sammen med DANVA skrevet et debatindlæg i danskVAND om unødvendigheden af, at vandselskaberne benytter EU-udbudsmodellen til opgaver under 100.000 kr. "Det er en uholdbar situation, der alene medfører, at opgaverne bliver dyrere. Bare fem tilbudsgivere der bruger 20 timer på at give tilbud på en opgave til cirka 50.000 kroner så har de brugt lige så mange ressourcer på tilbudsgivning som hele opgavens honorarsum; det er uholdbart." (danskVAND)

Sagen om §33A kører stadig senest i Herning Folkeblad, hvor FRI's beregninger om omkostningerne ved lovændringen igen bliver brugt som argument. (Herning Folkeblad)

FRI i medierne, uge 39: Udlån af medarbejdere
I denne uge har FRI-direktør Henrik Garver udtalt sig i forbindelse med tendensen, hvor virksomheder i samme brancher låner og udlåner medarbejdere i stedet for at fyre/ansætte: "Udlejning er et godt redskab til at håndtere spidsbelastninger fx ved store enkeltstående projekter". Men Henrik Garver gør også opmærksom på ulemperne ift. fx firmakultur og ophavsret (Børsen).

FRI i medierne, uge 38:  Ingeniørmangel kræver handling og tålmod
I denne uge har Licitationen sat spot på den nuværende og forventede ingeniørmangel og de mange intentioner, men få resultater der er på området. FRI-direktør Henrik Garver udtaler: "Problemet er både akut og på lang sigt, derfor har vi indgået dialog med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Men der går jo altid nogle år før vi får kandidaterne ud i den anden ende.". (Licitationen)

Henrik Garver fremhæver to ordninger, der virker når det gælder om at understøtte forskning, udvikling, innovation som samtidig også opkvalificerer: erhvervs-Ph.D-ordningen og videnpilotordningen. "Videnpilotordningen betyder, at man gør det lettere at komme ind i projekter, hvor man måske ikke er på hjemmebane her og nu, men det kan en nyuddannet kandidat være." (Licitationen)

Berlingske beskriver i dag konsekvenserne af ophævelsen af §33A og bruger FRI's beregninger for de forventede omkostninger for hele branchen.(Berlingske)

Licitationen skriver også om relanceringen af publikationen "Kvalitet som tildelingskriterium", som er udarbejdet af Værdibyg, som FRI står bag. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 36: Et fossilfrit Danmark i 2050 kræver planlægning
I denne uge var der kick-off møde om Danmarks fremtidige energieffektiviserings- og renoveringsstrategi. Forventningerne inden mødet var store, og FRI-direktør Henrik Garver pointerede vigtigheden af at vise rettidig omhu og planlægge allerede nu, selvom pengene ikke er til rådighed hverken nu eller i 2013: "Der kan være langt fra planlægning til handling. Derfor er det ekstra vigtigt ikke at strikke last minute-løsninger sammen." Dog, skal der også ske noge,t hvis Danmark skal være fossilfrit i 2050: "Hvis vi skal kunne nå det efterslæb, der er, så dur det ikke at vi sidder og venter til 2030." Henrik Garver pegede bl.a. på forskningskroner til konkrete projekter i fx boligforeninger især i den almene sektor, samt en vilje til at se på løsninger der går ud over de udbudsrammer, der ligger i dag, som bud på vejen frem. (Licitationen)

Licitationen har også omtalt, at det er lykkedes for FRI m.fl. at få et møde med klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard om energiselskabernes fremtidige energispareindsats, så eksterne aktører også får mulighed for at få indflydelse på aftalen. (Liciationen)

JydskeVestkysten har sat fokus på de store budgetter, der er afsat til sygehusbyggerier. FRI-direktør Henrik Garver udtaler i den forbindelse: "Danmark har brug for mere moderne og effektive hospitaler, og opgaverne skærper vores kompetencer og er med til at skabe solid omsætning, selvom vi også har mange andre opgaver i andre sektorer."(JydskeVestkysten)

Derudover har flere medier omtalt sidste uges lancering af Export Profile 2012, som viser at FRI, Dansk Byggeri og DANSKE ARKs medlemmer omsætter en rekordhøj andel i udlandet. (Licitationen, Ritzau, Mandag Morgen News(Byggeeksport), Building Supply)

FRI i medierne, uge 35: Rekord i eksport
I denne uge har Børsen omtalt FRI, DANSKE ARK og Dansk Byggeris fælles rapport Export Profile 2012, der kortlægger at eksporten i de tre brancher. Rapporten viser en øget eksport i 2011 på 3 mia. kr. ift. 2010. Eksportandelen for hele sektoren er nu på rekordhøje 42 % af den totale omsætning.

De rådgivende ingeniørers omsætning i udlandet udgør 51 % af den samlede omsætning i branchen."Det understreger, at styrket globalisering og internationalisering, som har været de rådgivende ingeniørers svar på krisen, har været den rigtige strategi", udtaler FRI-direktør Henrik Garver og tilføjer, at det samtidig stiller krav til at medarbejdernes kompetencer fortsat øges: "De ydelser, de danske rådgivere leverer, skal fortsat være verdensklasse."(Børsen)

Licitationen har bragt historien om, at FRI, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og Tekniq har anmodet ministeren om at blive hørt i forbindelse med energispareaftalen om netselskabernes fremtidige energispareindsats. De eksterne aktører er væsentlige parter i energispareindsatsen.(Licitationen)

I Byggeri bliver FRI's arbejde for at fremtidssikre, digitalisere og ensrette arbejdsmetoder i anlægsbranchen med deltagelse i projektet "Det digitale Anlæg" nævnt. (Byggeri)

Det blev også omtalt, at FRI var medarrangør af en konference om at klimasikre Købehavn d. 29. august. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 34: FRI's Videnopgørelse 2012
Licitationen omtaler i denne uge offentliggørelsen af FRI's Videnopgørelse 2012. FRI-direktør udtaler at "branchen fastholder et højt beskæftigelsesniveau trods et svært forretningsklima." Men den fortsatte udvikling kræver investering i forskning, udvikling og innovation hvis branchen styrke sin internationale position. Henrik Garver fremhæver især erhvervs-ph.d- og videnpilotordningerne: "Skønheden ved de to ordninger er, at de ikke blot styrker viden- og innovationsniveauet i private virksomheder, men bidrager til uddannelsesniveauet i samfundet og til at sprede viden i dansk erhvervsliv."

Videnopgørelsen gør det også klart at ingeniørbranchen står over for en stor udfordring ift. at tiltrække studerende og fastholde medarbejdere. FRI-konsulent David Meyer udtaler: "Branchen står over for mangel på arbejdskraft, trods øget optag på ingeniøruddannelserne i år kan det ikke hamle op med fremtidens behov. Men vi gør hvad vi kan for at gøre branchen attraktiv og interessant." Dette bliver af Licitationen fortolket til, at rådgiverne skal på charmetur.(Licitationen)

FRI-formand, Peter Hostrup Rasmussen, er på banen i Børsen og erklærer afskaffelsen af skattefritagelse for udstationerede medarbejdere for et kæmpe selvmål. "Fjernelse af §33A ender med at give et negativt resultat både for virksomhederne selv og for statskassen."(Børsen)

Licitationen har også bragt historien om de store sygehusbyggerier der er begyndt at kaste de første ordrer af sig. "Opgaverne skærper vores kompetencer og er med til at skabe solid omsætning i et tungt marked", udtaler Henrik Garver. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 28-30: Løst og fast om rådgiverbranchen
Sommerferieperioden har ikke forhindret FRI i at markere sig flere gange i medierne i juli. I begyndelsen af måneden argumenterede FRI-direktør Henrik Garver på TV2 News for at holde fast i ligningslovens §33A, der giver skattefordele til udstationerede medarbejdere.

I Licitationen er FRI blevet omtalt i forbindelse med kommunernes ønske om nye udbudsformer og den kommende revision af AB92.

Berlingske har analyseret den faldende arbejdsløshed for ingeniører, der kan give flaskehalse på flere områder. "De offentlige anlægsprojekter og regeringens kickstart har styrket markedet for mange virksomheder. Men det stiller samtidig krav til vores uddannelsespolitik. Vi ser allerede nu, at der hentes en stadig større andel af specialister i udlandet, fordi vi ikke har det tilstrækkelige antal medarbejdere med de nødvendige kompetencer", udtaler Henrik Garver i artiklen.

FRI i medierne, uge 27: Skatteregler forringer dansk konkurrenceevne
FRI-direktør Henrik Garver fremhævede i TV2 Finans problemerne ved at fjerne skattefritagelsen ved udstationerede medarbejdere. "Det vil forringe virksomhedernes konkurrenceevne på internationale projekter og vil højst sandsynlig føre til en ændret praksis, så udenlandske medarbejdere bliver hyret. Det vil igen medføre lavere skatteprovenu end forventet". Hvis virksomhederne skal kompensere medarbejderne ift. den mistede skattefritagelse, kan det komme til at koste op mod 70-100 mio. kr. Det vil især gå udover de mindre virksomheder uden datterselskaber i andre lande, som måske helt vil lade være med at konkurrere om de internationale opgaver. (TV2 22-Finans)

FRI udgav sidste uge sin årlige analyse af branchen, som i Licationen, blev citeret. Med en overskudsgrad på 4,6 % er der nu endelig en positiv vending, selv om priserne fortsat er pressede.(Licitationen)

FRI i medierne, uge 26: Rådgiverne øger indtjeningen
I dag fremgår det af Børsen, at rådgiverbranchen fik en overskudsgrad på 4,6 procent i 2011 og har således formået at vende tre års nedgang i indtjeningen. Det fremgår af analysen Statistisk Branchebeskrivelse, som FRI netop har udarbejdet. "Det viser, at virksomhederne valgte den rigtige krisehåndteringsstrategi og nu bliver belønnet med både øget indtjening og omsætning," udtaler Henrik Garver. (Børsen)

I fagbladet Hospital Drift & Arkitektur påpeger FRI's advokat Ulla Sassarsson, hvordan de offentlige bygherrer udnytter krisen i byggesektoren. "Der er to store problemer forbundet med de nuværende hospitalsudbud: Omfanget af det materiale, der kræves leveret i hele udbudsprocessen, og kravene om individuelle kontrakter mellem bygherre og den vindende rådgiver," skriver Ulla Sassarsson. (Hospital Drift & Arkitektur). Se læserbrevet her.

FRI i medierne, uge 25: Drop fordyrende krav i udbud
I denne uge har Licitationen sat fokus på flere markante budskaber fra FRI. Først FRI's kritik af offentlige bygherrer, der udnytter krisen i byggesektoren til at stille meget detaljerede udbudskrav med store omkostninger til følge. FRI's advokat og vicedirektør, Ulla Sassarsson, udtaler: "Der bliver brugt alt for mange penge i udbudsarbejdet for de rådgivende firmaer grundet stigende krav til udbudsmaterialet. Men det må da også være omkostningstungt for bygherrerne, som jo skal håndtere processen." (Licitationen, Ritzau)

Licitationen omtaler også den kritik, som FRI sammen med TEKNIQ, Dansk Byggeri og DANSKE ARK har udtryk over for klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard af, at byggebranchens organisationer er blevet forbigået i det reguleringsudvalg, der skal se på hele elsektoren.

Og samme avis har citeret FRI-direktør Henrik Garvers ros til regeringens prioritering af klimatilpasning i kommuneaftalen. "Det er på høje tid at komme i gang med klimatilpasning - og vi kan kun opfordre til, at man tager dygtige rådgivere med på råd, når man skal planlægge og ikke mindst prioritere indsatsen", udtaler Henrik Garver og henviser i øvrigt til udgivelsen af FRI-guiden "Klimatilpasset projektering". (Licitationen, Ritzau).

Desuden blev det bemærket af flere medier, at FRI's formand, Peter Hostrup Rasmussen, var blandt gæsterne til den middag, som dronning Margrethe afholdt for Kinas præsident, Hu Jintao, i sidste uge. (Ritzau, DR.dk, TV2.dk)

FRI i medierne, uge 24: Ny FRI-guide for klimatilpasning
Den nye kommunalaftale om budgettet i 2013 åbner for 2,5 milliarder kroner til klimatilpasning i kommunerne. Her får rådgiverne en vigtig rolle at spille, fortæller Henrik Garver og henviser til FRI's nye guide "Klimatilpasset projektering". "Hvis vi vil sikre vores bygninger og anlæg i fremtidens klima, er det vigtigt at få sat gang i klimatilpasningsprojekter i alle kommuner", siger FRI-direktør Henrik Garver. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 23: Mindre bøvl med energibesparelser
FRI og SEAS-NVE har indgået en samarbejdsaftale om køb og indberetning af energibesparelser. Den medfører øget fleksibilitet og dermed en stor administrativ lettelse for de rådgivende ingeniørvirksomheder. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 22: Globale talenter blandt de danske ingeniører
Licitationen omtaler i denne uge EFCA's årlige europæiske konkurrence om at blive årets unge rådgiver. Her fik Mette Ryom Nielsen fra Rambøll en flot andenplads, og der var hædrende omtale til yderligere to unge danske ingeniører. "Der er grund til at fejre vores unge danske talenter og de kvaliteter, de bringer med ind i rådgiverbranchens fremtid, udtaler FRI-direktør Henrik Garver. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 21: Bevar Klagenævnet for Udbud
I et fælles indlæg i Børsen i denne uge understreger FRI, Dansk Byggeri, DANSKE ARK og Håndværksrådet vigtigheden af, at Klagenævnet for Udbud bevares. Det er en vigtig instans for at få prøvet og forbedret mangelfulde udbud: "Opretholdelsen af et selvstændigt, specialiseret klagenævn er afgørende for det offentlige-private samarbejde," argumenterer organisationerne. (Børsen)

I fagbladet Ingeniørens årlige profilundersøgelse er flere store rådgivende ingeniørvirksomheder gået lidt tilbage. Rådgiverne har holdt fast i medarbejderne, og det har kostet på bundlinjen, siger FRI-direktør Henrik Garver, der dog henviser til, at der også er højdespringere blandt de rådgivende ingeniørvirksomheder. (Ingeniøren)

Henrik Garver står desuden bag et indlæg om "solidarisk ansvar" i Licitationen i forrige uge. "Forkert og overdreven brug af solidarisk ansvar risikerer at skabe dårlige samarbejdsstrukturer i stedet for produktiv suboptimering på de enkelte projekter", advarer Henrik Garver i indlægget. I den forgangne uge har flere medier desuden henvist til FRI's positive konjunkturanalyse fra april. (Licitationen, Berlingske, regionale medier)

FRI i medierne, uge 19: Presset indtjening hos rådgiverne
En analyse i Børsen i denne uge viser, at mange rådgivende ingeniørvirksomheder stadig kæmper med indtjeningsgraden, trods bugnende ordrebøger. "Der er udsigt til vækst, men også til øget konkurrence og konsolidering i branchen", vurderer FRI-direktør Henrik Garver, og udtaler i øvrigt: "Der skal ske kraftige tilpasninger i branchen. Gennemsnitspriser på ydelser skal erstattes af større differentiering, og vi er tvunget til at trække mere på arbejdskraft i udlandet." Han forventer, at de store virksomheders opkøb af de mellemstore vil fortsætte, ligesom man må forvente, at flere udenlandske rådgivende ingeniørvirksomheder vil etablere sig i Norden. (Børsen)

FRI i medierne, uge 18: Stor høring om AB-aftalerne
I den forgangne uge har Licitationen omtalt høringen om fremtidige ændringer i byggesektorens grundaftaler: AB92, ABR og ABT. FRI var medarrangør af den velbesøgte høring i København. I denne uge samlede flere medier desuden op på de positive konjunkturer, som FRI offentliggjorde i sidste uge. (Licitationen, Berlingske)

FRI i medierne, uge 17: Stærkeste ordrevækst i 10 år
I denne uge har Børsen omtalt FRI's konjunkturmåling, som viser at ordrebeholdningen er på det højeste niveau i 10 år. Adm. direktør Henrik Garver udtalte at tallene var overraskende, men glædede sig over udsigten til flere nyansættelser. De positive takter var dog ikke uden forbehold: "Fremgangen i rådgiverbranchen er et positivt signal, men bygger fortsat på et skrøbeligt fundament", kommenterede Henrik Garver.

Derudover tegnede Børsen også et personligt portræt af FRI's adm. direktør. Hvor han omtales som "knivskarp" og "et match til ingeniørbranchens skarpe, højtuddannede hjerner".

FRI i medierne, uge 16: Rådgiverne er vigtige for grøn vækst
Politikernes fokus på energirigtigt byggeri vil især komme teknikentreprenører til gode, fremgår det af Børsen denne uge. Men også rådgivende ingeniører vil spille en vigtig rolle, påpeger FRI-direktør Henrik Garver: "Jeg tror på et godt samarbejde mellem teknikentreprenører og ingeniører. Begge er vindere ved grøn vækst, mens arkitekter og traditionelle entreprenører bliver mere pressede," udtaler Henrik Garver. (Børsen)

I Licitationen omtales FRI's samarbejde med anlægssektoren om øget digitalisering. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 15: Fremgang for flere rådgivere
Op til påske tog Berlingske temperaturen på flere rådgivende ingeniørfirmaer, der trods et svært forretningsklima kan notere sig fremgang i 2011. Især internationale aktiviteter og hjemlige infrastruktur-projekter giver fremgang, forklarer FRI-direktør Henrik Garver, som ser lyst på fremtiden: "2012 ser fornuftigt ud. Det er fortsat båret af store investeringer i infrastruktur samt de store hospitalsbyggerier. Desuden er der mange opgaver inden for energi - både investeringer i vedvarende energi og øget energieffektivitet," vurderer Henrik Garver. (Berlingske)

På Ingeniørens hjemmeside har FRI kritiseret forsyningsselskabernes energispareindsats for at være for dyr. Ifølge FRI's beregninger koster energiselskabernes energispareindsats 44 øre pr. kWh, mens rådgivende ingeniørfirmaer typisk kan gøre det for 26 øre. Og Altinget har noteret sig, at der er faldet afgørelse i FRI's sag mod Miljøministeriet om konkurrenceudsættelse af driftsopgaver - desværre ikke til FRI's fordel. FRI vil i de kommende uge granske dommen og vurdere handlemuligheder, oplyser chefkonsulent Preben Boock. (www.ing.dk, Altinget.dk)

FRI i medierne, uge 13: Teknologirådet overlever
Ingeniøren har på sin hjemmeside konstateret, at det ellers lukningstruede Teknologirådet nu overlever efter protester fra blandt andre FRI. "Udmeldingen om, at Teknologirådet overlever, kommer efter kritik fra blandt andre Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder, der sendte en 'indtrængende appel' til regeringen om at droppe nedlæggelsen af rådet", fremgår det af artiklen. (www.ing.dk)

Er du nyuddannet ingeniør inden for jernbaner, stærkstrøm og anlæg? Så er der job at hente i rådgiverbranchen. Sådan lyder FRI-direktør Henrik Garvers vurdering i Ingeniørens artikel om jobmulighederne for nyuddannede. "Vi oplever, at der generelt er god efterspørgsel på ingeniører. Men der er bestemte nicher som eksempelvis stærkstrømsingeniører, hvor virksomhederne ligefrem står og mangler den specifikke arbejdskraft", fortæller Henrik Garver. (Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 12: Ingeniørlønninger i DONG
Mediedagsordenen i denne uge bar fortsat præg af debatten om DONG og FRI's kritik af høje ingeniørlønninger i selskabet. På Ingeniørens hjemmeside er direktør Henrik Garver blevet interviewet om detaljerne i kritikken: "Vi ligger som branche med en overskudsprocent på omkring fire. Der er ikke meget bundlinje at give af, og det generelle lønniveau, som DONG har, ville vores medlemmer ikke kunne matche", fastslår Henrik Garver. (ing.dk)

I en kronik i Licitationen har Henrik Garver nuanceret debatten om OPP-modellen. OPP skal bruges rigtigt for at give fordele, fastslår Henrik Garver: "Det vil være en trist situation, hvis landets kommuner kaster sig ud i offentlige-private partnerskaber uden at vurdere, om det rent faktisk også vil være en fordel i lige netop deres konkrete projekt. Dyre og kuldsejlede projekter, hvor OPP-modellen anvendes forkert, vil kun føre til spildte penge og dårlig presse, der risikerer at spænde ben for de gode OPP-projekter". (Licitationen)

Der er også fortsat fokus på FRI og DANSKE ARK's kritik af udbuddet af Rønne Rådhus. (TV2 Bornholm, dr.dk).

FRI i medierne, uge 11: DONG-lønninger presser det private
Denne uges presseomtale har båret præg af lønskandalen i DONG, som har vist sig at inkludere ingeniørlønninger. Adm. direktør Henrik Garver har udtalt til Berlingske, TV2 News, DR Update samt flere andre medier, at "DONG lønner markant bedre, end privat rådgivende ingeniørvirksomheder kan matche. Det er bekymrende, at et statsligt ejet selskab presser lønningerne op og på den måde udkonkurrerer det private." (Berlingske, Ritzau, BT, TV2 NEWS, DR Update, P1, P3, P4 med flere)

Derudover har nogle af Bornholms medier taget FRI's kritik af udbuddet af Rønne Rådhus op. "Udbudsbetingelserne er nogle af de mest problematiske, DANSKE ARK og FRI har set igennem længere tid,", har de to organisationer skrevet i en henvendelse til regionskommunen. (Bornholms Tidende, DR P4 Bornholm)

Licitationen har i denne uge omtalt den store høring om infrastruktur, som FRI og Danske Anlægsentreprenører stod for i mandags i Vejle. Trafikminister Henrik Dam Kristensen var til stede og argumenterede blandt andet for, at kommende infrastrukturprojekter skal besluttes på baggrund af grundige forundersøgelser. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 10: Ministerbesøg på FRI's Årsdag
"Uddannelse og erhvervsliv skal gøre hinanden stærkere", lød budskabet fra minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard på FRI's Årsdag i sidste uge. Han lovede, at universiteterne i fremtiden vil blive målt på kvalitet og en styrkelse af kernefagligheden som svar på kritik fra blandt andre FRI's medlemmer om, at nye kandidater kan for lidt. (Licitationen)

Medierne i denne uge fandt også plads til at omtale kåringen af Årets unge FRI-rådgiver sted, der fandt sted ved samme lejlighed. Det blev geoteknisk ingeniør Jacob Philipsen fra Rambøll: "Vi glæder os til at følge Jacobs karriere fremover - han er gjort af det stof, der skaber ledere både fagligt og forretningsmæssigt", udtalte FRI-direktør Henrik Garver. (Licitationen, Børsen)

FRI i medierne, uge 9: Rådgiverne ansætter igen ingeniører
I denne uge har der været omtale af FRI's Årsdag samt foreningens nye medarbejderstatistik, der viser en lille fremgang på én procent i antal ansættelser i branchen. "Nyansættelserne har primært fundet sted inden for to medarbejdergrupper: Blandt de ingeniøruddannede og blandt medarbejdere med mellemlange uddannelser, især konstruktører og tekniske tegnere. Det tyder på, at FRI-virksomhederne trods krisen fastholder de tekniske medarbejdere og styrker de kernefaglige kompetencer", forklarer Henrik Garver. (Licitationen, Ing.dk)

I denne uge har den kommende revision af AB92 og FRI's kommende Infrastrukturkonference også været omtalt. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 8: Erstat trængselskommissionen med en mobilitetskommission
FRI har i denne uge kommenteret regeringens beslutning om at droppe betalingsringen. Flere medier citerer direktør Henrik Garvers anbefaling om, at den foreslåede trængselskommission erstattes af en mobilitetskommission, der skal forbedre mobiliteten i hele landet:

"Debatten om trængslen i København understreger, at det ikke kun handler om jernbaner, veje og busser i forhold til fremtidens behov, men også om den måde, vi ønsker at sammensætte arbejdsliv og fritidsliv i fremtiden. En mobilitetskommission bør afdække mulighederne og give et bud på en sammenhængende løsning for hele landet", udtaler Henrik Garver. (Ritzau, Licitationen, dr.dk, tv2.dk)

I denne uge har Licitationen tillige omtalt FRI og Dansk Anlægsentreprenørers kommende infrastrukturkonference. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 5: Brug dog ABR89
FRI's advokat Ulla Sassarsson argumenterer i kommunernes blad, Danske Kommuner, for at de offentlige bygherrer begrænser brugen af individuelle aftaler og i stedet anvender ABR89. Individuelle aftaler er fordyrende og konfliktskabende, påpeger Ulla Sassarsson: "I langt de fleste byggeprojekter vil både samarbejde og byggeproces kunne foregå langt smidigere og mere effektivt, hvis parterne bruger ABR 89. Det er faktisk pointen med at udarbejde et fælles aftalegrundlag, og det er spild af skatteborgernes penge ikke at bruge det". (Danske Kommuner)

FRI i medierne, uge 3: Internationalisering - godt og ondt
Børsen ser i denne uge nærmere på globaliseringen af rådgiverbranchen: Prispres og international konkurrence får flere store rådgivervirksomheder til at lægge opgavehåndtering i udlandet, og det kan presse de mindre rådgivere. Men det kan også give nye muligheder, påpeger direktør Henrik Garver: "Det er ikke nødvendigvis alle, der kan source som Rambøll gør det. Men måske kan nogle i stedet få samarbejdspartnere i andre lande. Og man behøver ikke tage til Indien. Man kan sådan set bare tage til Polen, Baltikum eller Sverige, hvor man også har lavere lønninger," påpeger Henrik Garver. (Børsen)

I Norge er der stor mangel på ingeniører og byggerådgivere, og det kan give muligheder for danske rådgivende ingeniørvirksomheder. "Norge er det største marked for danske ingeniørfirmaer, og det er svært at skaffe lokal arbejdskraft", udtaler Henrik Garver. (Berlingske, Politiken)

Jyllands-Posten har samlet op på Ingeniørens historie fra sidste uge om FRI's kritik af energiselskabernes energibesparelsesindsats. Den er ikke effektiv nok, og der kan spares 100 mio. kr. på at konkurrenceudsætte energibesparelsesopgaverne bedre, påpeger Henrik Garver. (Jyllands-Posten, Politiken)

FRI i medierne, uge 2: FRI kritiserer elselskabernes energibesparelser
Energiselskaberne tager sig unødigt godt betalt for at forvalte Energibesparelsesindsatsen. Sådan lyder FRI's kritik af energisselskaberne i Ingeniøren denne uge. FRI's beregninger viser, at forbrugerne sidste år betalte op mod 100 millioner kroner for meget for, at deres elselskaber skulle sikre samfundets energibesparelser. Det kan de rådgivende ingeniører gøre bedre: "Det kunne godt se ud, som om elkoncernerne sikrer, at deres egne serviceselskaber har en forretning ud af besparelserne, uden at den er konkurrenceudsat", påpeger Preben Boock. (Ingeniøren)

FRI har i denne uge blandet sig i den igangværende debat om udbud. I Licitationen har FRI's advokat Ulla Sassarsson påpeget flere ulemper ved den ellers anbefalelsesværdige OPP-model, der kan være meget dyr for virksomhederne: "Som udgangspunkt går vi i FRI ind for tanken om OPP. Når det så er sagt, så får bygherren altså virkeligt " value for money" - altså valuta for pengene, og det gælder især, når der er tale om projektkonkurrencer med konkurrencepræget dialog", påpeger Ulla Sassarsson.

I Børsen bekræfter direktør Henrik Garver Håndværksrådets kritik af, at små virksomheder ikke kommer nok i betragtning til kommunernes udbud. Kommunerne er tilbageholdende, mener Henrik Garver: "Mange indkøbere på komplicerede områder vælger det sikre. På IT-området vil det eksempelvis være, at man vælger IBM, for så går man nok ikke helt i byen", forklarer Henrik Garver. (Licitationen, Børsen)

Licitationen bringer en medlemsstatus for FRI efter overgangen til DI. Kun fire procent af medlemsskaren måtte ekskluderes som følge af manglende association til DI. Der var således ikke tilstrækkeligt grundlag for den alternative forening, FURI, men Jan B. Sørensen fra AI-Gruppen mener, at der stadig er utilfredse medlemmer især blandt de mindre medlemmer.

FRI i medierne, uge 1: Status på danske rådgivere i Europa
FRI begyndte det nye år med at offentliggøre den årlige Sector Review, der er en rangliste over de europæiske rådgivende ingeniører. Berlingske og Licitationen tog historien og noterede sig, at mens de mellemstore rådgivere er gået frem, er de store gået tilbage. Det skyldes forskellige vilkår, forklarer Henrik Garver: "Den internationale konkurrence er skarp, og vi har ikke samme vilkår som konkurrenterne. Danmark har en høj indkomstskat, og så er skattereglerne komplicerede, når udlændinge skal hertil, og når danskere skal udstationeres", udtaler Henrik Garver. (Berlingske Business, Licitationen, webmedier)
Mellem jul og nytår blev FRI's kritik af nedlæggelsen af Teknologirådet desuden omtalt i flere webmedier.

2011:

FRI i medierne, uge 50: Lyt til Udbudsrådet
I denne uge fremhæver direktør Henrik Garver en rapport fra Udbudsrådet, der fastslår, at udlicitering både giver økonomisk gevinst og bedre service i kommunerne. Henrik Garver råder skeptikerne i regeringen til at lytte til Udbudsrådets anbefalinger: "Hvis vi skal understøtte et velfærdssamfund baseret på eksportindtjening i den private sektor, er det nødvendigt at give mulighed for, at så mange opgaver som muligt udføres af private. Det giver referencerne til at hente eksportkroner hjem til Danmark", skriver Henrik Garver. (Børsen)

FRI i medierne, uge 49: Digitale tider i byggeriet
I denne uge har fagmagasinerne taget FRI's udmeldinger til sig. I bips nyt vurderer FRI's advokat, Ulla Sassarsson, de juridiske konsekvenser ved overgangen til 3D-bygningsmodeller: "Der er ingen principiel forskel på, om man projekterer på papir i 2D eller i en 3D-bygningsmodel. Hvis der i et projekt foreligger begge dele, kan der imidlertid opstå problemer af aftale- eller bevismæssig karakter", påpeger Ulla Sassarsson. Samme magasin omtaler også revideringen af Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning. (bips nyt)

I Magasinet byggeplads.dk fortæller Henrik Garver om forventningerne til 2012, som blandt andet vil byde på flere opgaver inden for miljø og klimatilpasning. "For byggeriet på det danske marked forventer vi at se en mindre opbremsning på opgaverne inden for infrastruktur i 2012, men til gengæld forventer vi en øget aktivitet med opgaver, der er relateret til miljø og klimatilpasning". (byggeplads.dk)

FRI i medierne, uge 48: Ros til regeringens energiudspil
I denne uge har flere medier interesseret sig for FRI's kommentar til regeringens energiudspil. Direktør Henrik Garver tager godt imod udspillet, på betingelse af at målene bliver opnået gennem de mest effektive løsninger. "Vi kan støtte skærpelsen af energispareindsatsen i det offentlige. Det er vigtigt, at den offentlige sektor går foran og driver udviklingen. Derudover hæfter vi os især ved, at regeringen lægger vægt på etableringen af smart grids og fossilfrihed, samt etableringen af en pulje til partnerskaber om strategisk energiplanlægning. Tiltag, der svarer til anbefalingerne i FRI's klimavision fra 2008", udtaler Henrik Garver. (Licitationen, Ing.dk, Erhvervsbladet.dk)

I Licitationen omtales FRI's engagement i det kommende Vejforum.

FRI i medierne, uge 47: Sæt strøm til toget
Siden sidste uge har FRI flere gange udtalt sig om fremtiden for den danske jernbane. I forbindelse med de kuldsejlede forhandlinger om elektrificeringen af jernbanenettet har direktør Henrik Garver i TV2 Nyhederne fremhævet gevinsterne ved elektrificering.

Han har siden uddybet argumenterne i BT: Man kan godt kalde Danmark for et u-land på jernbaneområdet. Problemet er, at vi ikke bare ligger bag lande, vi normalt sammenligner os med. Vi ligger også bag lande, vi på alle andre områder er langt foran, udtaler Henrik Garver. (TV2 Nyhederne, BT)

I Børsen har Henrik Garver kritiseret regeringens nedlæggelse af Teknologirådet, og i samme avis understreger Henrik Garver i dag vigtigheden af, at offentlige bygningsejere fører an i energirenovering: "Den nye regering er blevet valgt på en ambitiøs platform og fastheden i, at den offentlige sektor skal gå forrest, og at initiativet ikke forbliver en skåltale", siger Henrik Garver (Børsen).

FRI i medierne, uge 46: Derfor skal du hyre en rådgiver
I denne uge har flere medier nævnt, at FRI har ansat ny politisk-økonomisk medarbejder. David Meyer kommer fra en stilling som fuldmægtig i GEUS og skal arbejde med FRI's brancheundersøgelser samt infrastruktur og kompetencepolitik. (Børsen, Licitationen)

I en klumme på Building Supply argumenterer FRI's informationschef Inge Ebbensgaard om sine egne positive erfaringer med at lade en byggerådgiver styre et større renoveringsprojekt: "Naturligvis udgør byggerådgiverens løn en ekstra udgift i et byggeprojekt. Men undervejs i hele byggeprocessen har vi ikke haft nogen bekymringer, økonomi og tidsplan er blevet holdt i stram snor, vi har ikke skullet argumentere med håndværkere, og vores nattesøvn er ikke blevet forstyrret", skriver Inge Ebbensgaard. (www.building-supply.dk)

FRI i medierne, uge 45: FRI anbefaler en ny Storstrømsbro
Der er brug for en ny tosporet togforbindelse over Storstrøm til at varetage den tunge togtrafik fra Femern. Sådan lød anbefalingen fra direktør Henrik Garver lørdag aften i TV-Avisen, efter at det er kommet frem, at den eksisterende Storstrømsbro ikke kan holde til den forventede belastning - et faktum, Banedanmark burde have været klar over, siger Henrik Garver. (TV-Avisen, DR P4)

I Berlingske bekræfter Henrik Garver, at den rådgivende ingeniørbranche i lighed med IT-branchen kommer til at ansætte flere højtuddannede udlændinge i jagten på specialiseret arbejdskraft. En række fagforeninger er dog kritiske over for øget adgang for højtuddannet arbejdskraft, så længe der er arbejdsløshed i Danmark. "Virksomhederne kigger jo ikke udelukkende på, hvor stor ledighedskøen er i Danmark, når de skal rekruttere. Det afgørende er medarbejderens kompetencer. Virksomhederne er generelt blevet mere internationale de senere år, og medarbejderne skal også afspejle det," udtaler Henrik Garver. (Berlingske)

FRI i medierne, uge 43: Hvad gør vi med IC4
FRI har i denne uge kommenteret det tilbagevendende problem med IC4-togene, der er præget af massive tekniske problemer. Direktør Henrik Garver, der er medlem af Ingeniørens ekspertpanel på området, vurderer, at det kan koste milliarder at få alle IC4-togene i drift. "Det er rigtig trist, at politikerne i sin tid har truffet en beslutning, der i den grad bliver dyr for samfundet. Den rigtige beslutning havde været, at man i 1990'erne besluttede at elektrificere hele det danske jernbanenet, inden man købte nyt materiel". (Berlingske)

FRI i medierne, uge 42: FRI lancerer udspil om ingeniørfaglighed og nye konjunkturer
FRI har i denne udsendt oktober-konjunkturer for branchen, og det har Børsen og Licitationen taget op. Direktør Henrik Garver fortæller, at rådgiverne har skruet markant ned for de positive forventninger på grund af den globale økonomiske usikkerhed. "Vi mærkede en tydelig fremgang i foråret, og den udvikling er stoppet. Der er tale om en kraftig opbremsning, især vest for Storebælt", fortæller Henrik Garver, der dog tilføjer, at branchens forventninger til beskæftigelse og ordrestatus stadig er overvejende positive. (Børsen, Licitationen)

I Ingeniøren i fredags lancerede FRI et udspil på uddannelsesområdet for at hæve ingeniørfagligheden. "De mere hardcore ingeniør-regnemæssige færdigheder er blevet svagere i forhold til blødere emner, og problemet er, at det er sværere at lære dem kernefaglige matematisk-fysiske discipliner end f. eks. Projektarbejde", påpeges det i FRI's notat om ingeniørfaglighed. Udmeldingen har fået universiteterne på banen og har også skabt debat i Politiken, hvor videnskabsredaktør Morten Garly citerer FRI's notat.

FRI i medierne, uge 41: Gode råd om arbejdsmiljø
FRI har netop udgivet "Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen", og den får pæn omtale i Licitationen denne uge. I vejledningen beskrives krav til de forskellige aktører i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. "Vejledningen gennemgår nøgternt og lettilgængeligt de krav til arbejdsmiljøet, som projekterende og rådgivere skal forholde sig til," udtaler chefkonsulent i FRI Preben Boock. (Licitationen)

I Ingeniøren i fredags fremgik det, at ingeniørstuderende i højere grad specialiserer sig til deres kommende job. Det betegner direktør Henrik Garver som "fornuftigt", så længe det ikke går ud over kernefagligheden: "Risikoen ved at specialisere sig for tidligt er, at man pludselig er helt blank på nogle af kernekompetencerne. Fagligheden skal være der. Så kan man specialisere sig på overbygningen," påpeger Henrik Garver. (Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 40: Glæde over task force for klimatilpasning
I denne uge har FRI rost det nye regeringsgrundlag for at etablere en task force for klimatilpasning - et tiltag, som FRI længe har anbefalet. "Det er glædeligt - og i øvrigt på høje tid - at vi nu får en task force for klimatilpasning. Der er et stort behov for at fastlægge grundlaget for klimatilpasningen i Danmark og dermed få de kommuner, der endnu ikke har udarbejdet en handleplan, i sving," udtaler chefkonsulent i FRI Preben Boock. (Licitationen)

I Jyllands-Posten og Ingeniøren har Preben Boock tillige anbefalet den nye miljøminister at kigge på oversvømmelseskortlægning, der for nuværende er utilstrækkelig: "Opfordringen til den nye miljøminister er derfor såre simpel: Sørg for, at kortlægningen af oversvømmelsesrisiko medtager alt, hvad der er vand - uanset om oversvømmelsen er betinget af vand fra søer, vandløb og havet, eller kloakker, regnvandsledninger og vand i lavninger," anbefaler Preben Boock. (Ingeniøren, Jyllands-Posten)

Licitationen har omtalt årets FIDIC-konference i Davos, Schweiz, der omhandler den rådgivende ingeniørs nøglerolle i løsningen af globale udfordringer såsom klimaforandringer, energieffektivitet, urbanisering og bæredygtig infrastruktur. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 39: Ny regering og nye muligheder
Siden sidste uge har FRI i Børsen kommenteret pointen om, at det ofte er de risikable, nytænkende projekter, der øger virksomhedernes innovation og vækst. Det kræver dog økonomiske muskler at kaste sig ud i de usikre projekter, påpeger direktør Henrik Garver. Han opfordrer til, at rådgiverne bliver bedre til at investere i forskning og uddannelse, ligesom han også opfordrer det offentlige til at drive udviklingen gennem fremsynede krav. (Børsen)

Derudover har FRI vurderet prisen på genopbygningen af den nedbrændte KB-Hal til at være ca. 115 mio. kr.: "Det er et slag på tasken. Men tommelfingerreglen siger, at et sådant byggeri koster 20.000 til 25.000 kroner per kvadratmeter," fortæller Inge Ebbensgaard, informationschef og sekretær i FRI's Byggeriudvalg. (P4 Radioavis, www.avisen.dk)

I Licitationen har Henrik Garver budt den nye regering velkommen og fremhævet de forretningsmuligheder, en ny regering kan give: "Der har traditionelt været tre oplagte områder, hvor rød blok har påvirket efterspørgslen på teknisk rådgivning, og hvor rådgiverbranchen har spillet en vigtig rolle i opfyldelsen af de politiske mål: Offentlige investeringer i byggeri og infrastruktur, vand- og miljøpolitik samt udviklingen af grøn teknologi, vedvarende energi og energieffektivisering." (Licitationen)

FRI i medierne, uge 38: Nyt SKI-udbud og ny regering
FRI's direktør Henrik Garver har i denne uge i Børsen kommenteret SKI's nye udbud af rådgivende ingeniørydelser, som han giver en lunken velkomst. Udbudsmodellen er bedre end den forrige, men tager stadig ikke nok hensyn til små- og mellemstore virksomheder, vurderer Henrik Garver. (Børsen).

ErhvervsBladet har i flere temaartikler taget temperaturen på den rådgivende ingeniørbranche i Danmark. Sygehusbyggerier og trafikinvesteringer driver meget af omsætningen, og generelt ser det fint ud, udtaler Henrik Garver: "De senere år har krisen sat aftryk, og omsætningen tog et svagt dyk i 2010. På baggrund af første halvår venter vi en stigning i år og tror, at det også i 2012 går fremad, med mindre vi får en fornyet krise". (ErhvervsBladet)

I Ingeniøren anbefalede FRI's formand, Peter Hostrup Rasmussen, den kommende nye regering til at satse på teknologi for at sikre dansk økonomi: "Den nye regering skal sætte høje ambitioner, så skal teknologien nok følge med - og eksportsucceserne lige så. Det har vi set på energiområdet, hvor Danmark har haft skrappere krav end andre, og det kan ske på andre områder også", mener Peter Hostrup Rasmussen. (Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 36: Sæt fokus på forskning og innovation
I denne uge har FRI offentliggjort Videnopgørelse 2011, som fik fyldig omtale i Børsen og Licitationen. Videnopgørelsen viser, at krisen har tvunget rådgiverbranchen til at nedprioritere forskning og efteruddannelse. I den anledning opfordrer adm. direktør Henrik Garver en kommende regering uanset partifarve til at styrke forsknings- og udviklingsindsatsen i erhvervslivet, blandt andet gennem Erhvervs-PhD-ordningen og Videnpilotordningen. (Børsen, Licitationen)

I Børsen har direktør Henrik Garver argumenteret mod Trygs forslag om at indføre en kloakafgift til renovering og udvidelse af kloakkerne. Sådan en afgift eksisterer nemlig allerede, påpeger Henrik Garver: "Problemet er således ikke, at der ikke er midler til kloakrenovering og -udvidelse, men snarere, at ingen reelt ved, om vandselskaberne lever op til deres forpligtelser." (Børsen)

ErhvervsBladet har dækket den seneste Export Profile 2011 fra FRI, DANSKE ARK og Dansk Byggeri. Sektorens samlede udenlandske omsætning er vokset med 1,5 procent, men særligt godt er det gået for de rådgivende ingeniører med en vækst på 15 procent. (ErhvervsBladet)

FRI i medierne, uge 35: Rådgivere fravælger Folketinget
Rådgivende ingeniører og arkitekter stiller ikke op til Folketinget, viser en rundspørge foretaget af Licitationen. Direktør i FRI Henrik Garver vurderer, at rådgiverfaget er for stort til at passe under én partifarve: "Primært tror jeg det skyldes, at rådgivere er samfundsengagerede og med til at skabe forskellige ting, som ikke nødvendigvis kan identificeres med et bestemt parti", udtaler Henrik Garver. (Licitationen)

I Ingeniøren kritiserer chefkonsulent Preben Boock den manglende kontrol med de spareafgifter, som el-, gas- og fjernvarmeselskaber opkræver. "Energisparepengene burde udbydes i fri konkurrence. I dag er det vanskeligt for eksterne aktører at være med på vognen", udtaler Preben Boock. (Ingeniøren)

Forslaget om BoligJobordningen er blevet udvidet i regeringens Vækstplan, men trods kritik fra FRI og DANSKE ARK er ydelser til rådgivning stadig ikke omfattet af fradragsretten. Derfor har de to foreningen sendt et åbent brev til finansminister Claus Hjort Frederiksen med kritik af ordningen: "Øget brug af professionel rådgivning vil gøre det muligt for boligejerne at træffe mere kvalificerede beslutninger om, hvilke renoveringsprojekter de vil gennemføre. Vi er overbevist om at det vil være samfundsøkonomisk lønsomt", argumenterer FRI og DANSKE ARK. (Licitationen, ErhvervsBladet)

FRI i medierne, uge 34: Politik, vandløb og udbud
I denne uge har FRI kritiseret S/SF's udmelding om at ville afskaffe udbudspligten i kommunerne. Det handler ikke om færre, men flere og smartere udbud, understreger adm. direktør Henrik Garver med afsæt i en ny rapport fra DI, der konkluderer, at udbud i gennemsnit giver en gevinst på 15 procent. (Berlingske)

I debatten om vandmiljøplanerne har chefkonsulent i FRI, Preben Boock, i både Ingeniøren og Jyllands-Posten argumenteret for den gyldne middelvej: "Både landmænd, staten og naturbeskyttelsesorganisationerne har brug for et realitetstjek, hvis vandmiljøplanerne skal lande på et fornuftigt niveau". Preben Boock foreslår konkret at indføre kategorien "naturvandløb" i klassificeringen af Danmarks vandløb. (Ingeniøren, Jyllands-Posten).

I Licitationen har Henrik Garver kommenteret regeringens Vækstplan, der betegnes som "fornuftig", selvom planens revision af BoligJobPlanen heller ikke denne gang inkluderer fradragsret for rådgiverydelser. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 32: FRI kritiserer rødt opgør med udbudspligt
Det er direkte uklogt, når SF og S ønsker at afskaffe kommunernes udbudspligt. Det argumenterer FRI's direktør, Henrik Garver, for i Licitationen denne uge. "Villy Søvndal må tale imod bedre vidende, idet det gentagne gange er blevet bevist, at det ikke blot giver besparelser for kommunen, men også ofte hæver kvaliteten i servicen, hvis kommunerne lader private virksomheder konkurrere om kommunens opgaver," påpeger Henrik Garver. (Licitationen)

FRI i medierne, 30/31: FRI lægger pres på SKI
Børsen og flere andre medier har sat fokus på FRI og DANSKE ARK's kritik af det foreslåede SKI-rammeudbud. Organisationerne har bl.a. stærkt kritiseret SKI for den geografiske opdeling og kravet om fem referencer inden for de sidste tre år, der vil skævvride brancherne og evt. dreje nøglen om på mindre virksomheder. Adm. direktør Henrik Garver udtalte sig til Børsen om situationen: "Der bliver ikke lyttet, og man risikerer at skabe et udbud, der hverken matcher leverandører eller kunder."

FRI i medierne, uge 27: Kloakker er ikke løsningen på ekstrem-regn
FRI har i denne uge reageret på de ekstreme regnmængder, der faldt over København den 2. juli. Direktør Henrik Garver advarer mod at tro, at et større kloaksystem er løsningen på håndteringen af nedbør i de mængder. "Landets kloakker skal naturligvis være i en sådan tilstand, at systemet kan håndtere almindelige regnskyl. I FRI's "State of the Nation"-rapport fra 2008 estimerede vi et behov for kloakrenovering svarende til 20-50 mia.kr. Men kloakken er ikke svaret på alt. Enhver større by bør have et system til regnvandsafledning, der via bassiner, kanaler og kontrolleret oversvømmelse af områder, der er afsat til formålet, eksempelvis parkeringsarealer og grønne områder," anbefaler Henrik Garver. (Licitationen, jp.dk, evb.dk)

FRI i medierne, uge 25: FRI og DI har brug for hinanden
I denne uge har Ingeniøren bragt en kronik, som FRI's direktør Henrik Garver og direktør i DI, Lars Goldschmidt, har forfattet sammen. Skribenterne understreger, at FRI og DI har brug for hinanden i arbejdet med interessevaretagelse på vegne af branchen for rådgivende ingeniører, men at dette ikke påvirker FRI's uafhængighed. "Der kan ikke herske tvivl om, at rådgivernes habilitet er uafhængig af DI's politiske holdninger. Alt andet er en absurd tanke. Skulle man give forkerte statiske beregninger, eller fifle med miljøprøver, fordi man diskuterer politik med produktionsvirksomhederne? Det ville ramme rådgiveren tilbage som en boomerang. Og hvad skulle produktionsvirksomhederne i øvrigt bruge det til?", spørger forfatterne. (ing.dk, Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 24: Opkøb eller nichevirksomhed
I denne uge har Børsen beskrevet de mellemstore rådgivende ingeniørvirksomheders fremtidige udfordringer i forhold til konsolideringen i rådgiverbranchen. Adm. direktør i FRI Henrik Garver udtaler, at opkøb af virksomhederne ikke er den eneste mulige løsning: "Der er ingen tvivl om, at de mellemstore rådgivende ingeniørvirksomheder befinder sig i en vanskelig situation. Man kan sagtens forestille sig, at de bliver købt op, som man blandt andet har set med Atkins. Løsningen kan også være, at de omstrukturerer endnu mere, så de bliver globale nichevirksomheder", påpeger Henrik Garver. (Børsen)

FRI i medierne, uge 22/23: FRI-kritik af den nye Boligjobplan
I anledning af vedtagelsen af den nye Boligjobplan har formanden for FRI's Byggeriudvalg, Christian Listov-Saaby, skarpt kritiseret, at der trods henvendelser fra FRI og DANSKE ARK ikke gives fradrag for rådgiverydelser i den nye plan. "Det er udtryk for en paradoksal skævvridning, når Boligjobplanen har som mål at øge professionaliteten og kvaliteten af boligforbedringsprojekterne, men ikke giver fradrag for professionel rådgivning", skriver Christian Listov-Saabye, der dog grundlæggende er glad for ordningen. (Licitationen)

I Licitationen har Dansk Byggeri kritiseret arkitekter og rådgivende ingeniører for at lave for mange fejl i byggeprojekter. Flere arkitektfirmaer tager kritikken til sig, mens direktør i FRI Henrik Garver afviser: "Man kan altid finde enkelteksempler på, at det kan gøres bedre. Men generelt er det i dag i høj grad sådan, at ingeniørerne laver præcist det arbejde, man er blevet bedt om", udtaler Henrik Garver. Senest er der tillige rejst kritik af manglende konkurrence i byggesektoren i hovedstadsområdet, hvor rådgiverne kritiseres for at vælge de samme firmaer til prækvalifikation. "Det er klart, at der er gengangerfirmaer, men det er jo logisk, da de virksomheder, der byder på en bestemt størrelse opgaver, jo netop gør det, fordi det er det, de er kvalificerede til", svarer Henrik Garver. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 21: FRI går ikke på kompromis med uvildigheden
I denne uge har FRI's formand Peter Hostrup Rasmussen forsvaret FRI's uvildighed i Licitationen, efter at en række FRI-medlemmer har kritiseret FRI's associering til DI. "Uvildighed er et ufravigeligt krav i FRI's love og regler, og det vil det også være i fremtiden. Også i DI-sammenhæng, hvor FRI som medlem af hovedbestyrelsen først og fremmest varetager rådgivernes dagsorden", skriver Peter Hostrup Rasmussen. (Licitationen)

TV2 Fyn har interviewet direktør Henrik Garver til et portræt af Årets unge rådgiver i Europa, fynboen Peter Bønløkke fra Rambøll, i anledning af prisoverrækkelsen denne uge ved EFCA GAM i Berlin.

I en artikel om Rambøll fremhæves samarbejdet med FRI, fx i forbindelse med udarbejdelse af "State of the Nation" og branchens øgede gennemslagskraft efter FRI's indtrædelse i DI. (Ingeniøren)

Og i en debat om GTS-institutter i Jyllands-Posten påpeger chefkonsulent i FRI Preben Boock, at GTS-institutter ikke er uvildige på samme måde som andre rådgivende ingeniørfirmaer, men finansieres delvist af staten.

FRI i medierne, uge 20: Esbjerg-skole vinder Future City 2011
I denne uge har medierne dækket finalen i Future City og ikke mindst vinderen: Gredstedbro Skole fra Esbjerg. I den forbindelse har adm. direktør Henrik Garver udtrykt vigtigheden af at fange de unges interesse for naturvidenskab tidligt, hvis vi skal efterkomme behovet for ingeniører i fremtiden, og er derfor glad for, at konceptet har bidt sig fast i undervisningen på landets folkeskoler. (Licitationen, Jydske Vestkysten, Der Nordschleswiger)

Fyens Stiftstidende skriver om FRI's seneste konjunkturer, og på Building Supply's hjemmeside kommer informationschef Inge Ebbensgaard med en opfordring til ingeniørbranchen om at blive bedre til at sælge sig selv (www.buildingsupply.dk). Licitationen har omtalt DANSKE ARKS frieri til utilfredse FRI-medlemmer.

I Ingeniøren har Henrik Garver kommenteret debatten om manglende kompetencer inden for sygehusbyggeri: "Udfordringen er at koble de rigtige erfaringer fra forskellige discipliner indenfor byggeri. Der er en række kompetencer der kan overdrages fra eksempelvis laboratorie- og renrumsbyggeri." (Ingeniøren).

Licitationen har omtalt den seneste udvikling i den interne kritik blandt FRI's medlemmer, hvor DANSKE ARK har meldt ud, at man gerne tager imod utilfredse FRI-medlemmer.

FRI i medierne, uge 19: Hvem vinder Future City i år?
Medierne har i denne uge givet FRI lidt foromtale i forbindelse med finalen i undervisningskonceptet Future City, der finder sted i dag hos Danfoss Universe. (Licitationen, Jyske Vestkysten, Altinget). I Licitationen har brancheforeningen VELTEK brugt FRI's State of the Nation-rapport fra 2008 som argument for øgede investeringer i Danmarks kloaknet. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 18: Kommunerne gør det svært for sig selv
I denne uge har Licitationen sat fokus på FRI's kommentar til kommunernes kritik af EU-udbudsreglerne. Adm. direktør Henrik Garver udtaler: "FRI har grundlæggende forståelse for kommunernes frustrationer over EU's udbudsregler, men de gør ofte tingene sværere for sig selv og unødigt kompliceret. Fx når kommunerne vælger at afholde åbne udbud frem for udbud med prækvalifikation eller anvender udbudsformen på helt små opgaver." (Licitationen)

FRI i medierne, uge 16/17: Positive konjunkturer i rådgiverbranchen
Både før og efter påskedagene har medierne omtalt FRI's seneste konjunkturmåling, der viser fremgang og optimisme hos rådgiverbranchen. Jyllands-Posten og Licitationen beskrev, hvordan de rådgivende ingeniører har positive forventninger til fremtiden: "Vores seneste konjunkturmåling viser, at branchens forventninger til beskæftigelsen og den langsigtede ordrebeholdning er på det højeste niveau i fire år. Markedet er i klar fremgang efter de seneste års økonomiske krise", påpeger direktør Henrik Garver.

Børsen noterer sig, at de videntunge dele af byggesektoren er ved at trække fri af krisen, mens de udførende og håndværkerne endnu oplever stilstand. (Jyllands-Posten, Licitationen, Børsen, diverse netmedier)

FRI i medierne, uge 15: EFCA kårer ung dansk toprådgiver - igen!
Medierne har i denne uge bragt nyheden om, at titlen som årets europæiske young professional igen i år tilfaldt en dansk rådgiver. Peter Bønløkke Adamsen fra Rambøll har fået den ærefulde titel, og adm. direktør Henrik Garver glæder sig på Peters, men også på branchens vegne og tilføjer, at det lover godt for fremtiden i rådgiverbranchen.

"Det vidner om, at den nye generation af danske rådgivende ingeniører er innovativ og kompetent og dermed kan løfte arven fra tidligere og nuværende ledere i branchen. Det vil fastholde, at rådgiverbranchen også i fremtiden bliver en af Danmarks vigtigste vækstgeneratorer," udtaler Henrik Garver. (Børsen, Licitationen)

FRI i medierne, uge 13: Godt med mere OPP, men giv os metodefrihed
FRI har i denne uge udtalt sig i forbindelse med KL's åbning over for OPP-samarbejder. Adm. direktør Henrik Garver har især lagt vægt på, at kommunerne bør stille mindre specifikke krav og give rådgiverne metodefrihed. "Vi har engang imellem set, at de gavnlige effekter af OPP går tabt på grund af uhensigtsmæssige udbudsbetingelser og særkrav, der amputerer den konkurrencesituation, der ellers gerne skulle opstå", udtaler Henrik Garver. FRI vil i de kommende måneder besøge udvalgte kommuner med "Gode råd om udbud" i hånden. (Licitationen)

I ErhvervsBladet kommenterer Henrik Garver FRI's internationale medarbejderstatistik og forventningen om spirende vækst i branchen. "Vi har endnu ikke set et opsving, men blandt andet de foreløbige svar i vores konjunkturmåling viser, at der måske kommer lidt mere gang i tingene i løbet af 2011. Vores medlemmer har udsigt til mange opgaver i foråret, sommeren og efteråret, udtaler Henrik Garver. (ErhvervsBladet)

FRI i medierne, uge 12: Væksten flytter udenlands
I denne uge omtaler Børsen og flere andre medier FRI's seneste internationale medarbejderstatistik. Opgørelsen viser, at det især er medlemmernes udenlandske selskaber, der har medarbejdervækst. Derfor opfordrer adm. direktør Henrik Garver politikerne til at sikre bedre rammevilkår, der forbereder Danmark på en stigende global konkurrence. Han tilføjer: "Det er i alles interesse, at den stigende internationalisering af rådgiverbranchen ikke sker på bekostning af det danske marked, men på grund af styrkerne ved det danske marked". (Børsen, Ritzau, Berlingske, Politiken, JP Radio, diverse webmedier)

FRI i medierne, uge 11: Danske rådgivere kan hjælpe i Japan
I denne uge har direktør Henrik Garver udtalt sig i TV2 og Jyllands-Posten om konsekvenserne af katastrofen i Japan efter jordskælv og tsunami. Den tragiske situation medfører et stort behov for genopbygning, ligesom landet formentlig kan få behov for at gentænke sit energisystem efter store problemer med atomkraftværkerne. Her kan danske rådgivende ingeniører byde ind med deres kompetencer, og det kan åbne det ellers traditionelt lukkede japanske marked for danske rådgivere. (TV2 News, Jyllands-Posten)

I fremtidens globale konkurrence bliver der i stigende grad behov for ingeniører med viden om international projektledelse, fremgik det af Ingeniøren i fredags. Det bekræftede Henrik Garver og tilføjede, at selv danske projekter i stigende krav forudsætter internationale samarbejder og dermed internationale ledelseskompetencer. (Ingeniøren)

I Licitationen fortsætter debatten om den interne kritik i FRI. Lars Normann kritiserer fortsat kravet om obligatorisk medlemskab af DI og mener, at kontingentsystemet forfordeler de små virksomheder. Både formand Peter Hostrup Rasmussen og direktør Henrik Garver har taget dialogen op og anfører, at kombinationen af FRI og DI er en fordel også for de små virksomheder, og at FRI's uvildighed står uanfægtet. "FRI repræsenterer de rådgivende ingeniørers synspunkter med fuld tyngde og troværdighed, uagtet at der er tæt forbindelse med DI. At man er i DI i dag er et udtryk for, at man driver privat virksomhed; det påvirker ikke den faglige troværdighed," udtaler Henrik Garver. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 10: Intern uenighed i FRI
I denne uge har Licitationen og Ingeniøren beskrevet den kritik, som flere små FRI-medlemmer har rejst af den tidligere beslutning om DI-medlemskab. Formand Peter Hostrup Rasmussen kalder konflikten for "ærgerlig". "Hvis man bare kunne bringe mig ét eksempel på, at de rådgivende ingeniører mister troværdighed eller integriteten er blevet krænket, vil jeg gerne se det. Men eksemplet findes ikke", udtaler Peter Hostrup Rasmussen, som lige nu rejser rundt og taler med de utilfredse medlemmer. Han og direktør Henrik Garver tror på, at branchen forbliver samlet. (Licitationen, Ingeniøren)

Licitationen har ligeledes rapporteret fra FRI's årsmøde om fremtidens marked. Høje danske lønninger og et presset uddannelsessystem blev set som barriererne for dansk vækst på et globalt marked. I ErhvervsBladet fortalte Henrik Garver om rådgivernes muligheder på det skandinaviske marked, som mange rådgivere længe har opfattet som ét stort hjemmemarked (ErhvervsBladet, diverse medier). Flere medier har desuden rapporteret om kåringen af årets unge FRI-rådgiver: Det blev COWI's Frank Schwartz, der med sine imponerende internationale erfaring fik titlen samt en plads i FIDIC's uddannelsesprogram i ledelse. (Flere medier)

I Licitationen har Henrik Garver desuden kommenteret kritikken af overdrevne krav til entreprenører om specialkompetencer. Det finder uden tvivl sted, og det går også ud over rådgivere, fortæller Henrik Garver. Han tror dog ikke, at det er noget stort problem for branchen: "Jeg tror, at de fleste ønsker at opføre byggeriet så rimeligt og realistisk som muligt, og hvorfor komplicere byggeriet mere end nødvendigt," udtaler Henrik Garver. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 9: Energistrategi 2050 er bestået, men!
I den forløbne uge har medierne taget vel imod FRI's kommentarer til regeringens Energistrategi 2050. I Jyllands-Posten har adm. direktør Henrik Garver påpeget, at strategien burde lægge mere vægt på energibesparelser, da der ligger et urealiseret potentiale i besparelser på bygninger og produktion. Til Ingeniørens hjemmeside påpeger Henrik Garver, at transportsektoren bliver overset i den nye strategi. I et telegram fra Ritzau fremhæver FRI vigtigheden af at en omlægning af afgiftssystemet ikke må hæmme erhvervslivets vækstvilkår. (Jyllands-Posten, ing.dk, Ritzau, diverse lokale medier)

Transportministeriet har i denne uge sat fokus på standardiserede modeller og beregninger for dynamiske effekter vedr. infrastrukturprojekter. Henrik Garver hilser de nye retningslinjer velkommen, men frygter dog at en statsautoriseret model ikke vil tage højde for særlige effekter på enkelte modeller. "Hvis der er indlysende fordele ved et projekt, som modellen af en eller anden grund ikke tager højde for, så vil det være et problem. Men hvis vi får en model, der er åben for tilpasning til de enkelte projekter - for så vidt at man kan argumentere for det - så vil det klart være en styrke og en fordel." (Ing.dk)

Da regeringens udspil lægger op til øget energistrategisk planlægning, har FRI kommenteret rådgivernes muligheder i den forbindelse. Henrik Garver ser det som en mulighed for at udbygge allerede etablerede kompetencer. Den øgede fokus vil give flere opgaver, og med tiden vil det måske også give flere opgaver i udlandet, eksempelvis i udviklingslande. (Ing.dk)

I forbindelse med FRI's Årsdag gjorde FRI opmærksom på temaet "Fremtidens Vækst", som vil berøre hvad Danmarks skal leve af i fremtiden og samtidig roste FRI branchen for at holde på kompetencerne gennem krisen (Licitationen).

FRI i medierne, uge 8: Etik og internationalisering
Rådgivernes stigende internationalisering kan skabe et behov for en guideline med etiske retningslinjer for rådgivervirksomheder. Det siger direktør Henrik Garver i en kommentar til fagbladet Ingeniøren i forlængelse af sagen om, at en udførende virksomhed på et Rambøll-projekt i Dubai i andre sammenhænge overtræder menneskerettighederne. Rådgiverbranchens eget etiske adfærdskodeks afspejles ikke altid af partnere og underleverandører, og det dilemma kommer branchen i stigende grad til at tage stilling til. Her er FIDIC et oplagt forum, påpeger Henrik Garver (Ingeniørens webavis).

FRI i medierne, uge 7: Strammere bygningsreglement, tak!
I denne uge har BygTek omtalt den fælles kronik som adm. direktør Henrik Garver er medforfatter til sammen med flere af byggeriets parter. Kronikørerne påpeger, at de danske energikrav i BR10 ikke er stramme nok, hvis Danmark skal være med helt fremme i en førerposition inden for energirigtigt og bæredygtigt byggeri. Derudover opfordrer kronikørerne til at sætte fokus på både udvikling af teknologiske løsninger til fremtidens byggeri, samtidig med at energiforbruget reduceres i den nuværende bygningsmasse. (BygTek)

Med afsæt i sidste uges offentliggjorte medarbejderstatistik har FRI også fået omtale i Nordjyske Stiftstidende.

FRI i medierne, uge 6: Rådgiverbranchen opruster på kompetencer
I denne uge har Børsen og Licitationen omtalt FRI's seneste medarbejderstatistik. Trods en lille nedgang i antallet af medarbejdere er andelen af ingeniører steget. Adm. direktør Henrik Garver udtaler: "Det er altid ærgerligt at se nedskæringer, men prioriteringen er klog. Ved at fastholde ingeniørerne er branchen rustet til ny vækst." (Børsen, Licitationen)

I sjællandske lokalmedier hilser FRI Østersø-tunnelen velkommen. Forbindelsen betyder nye vækstmuligheder for hele Danmark. Derfor opfordrer FRI allerede nu beslutningstagere til være opmærksomme på udviklingen og tage hånd om, at Danmark ikke bliver et pitstop mellem Norden og Centraleuropa. (Sjællandske, Lolland-Falsters Folketidende)

Som led i en rundspørge foretaget af Byggeplads.dk udtaler Henrik Garver, at FRI vurderer 2011 til at blive bedre end 2010. Virksomhederne har foretaget en tilpasning, både af medarbejderstaben og forretningsområder. (Byggeplads.dk)

FRI i medierne, uge 5: Ingeniører er vigtige i renoveringsprojekter
I forlængelse af den aktuelle debat om renovering har adm. direktør Henrik Garver i Berlingske afvist Dansk Byggeris formodning om, at rådgivernes rolle vil mindskes i fremtidens renoveringsprojekter. "For mig at se er rådgiverne lige væsentlige ved nybyggeri og renovering. Jeg mener heller ikke, at det er dokumenteret, at totalentreprise giver bedre projekter ved nogle af delene. Derimod er der erfaring for, at gentagne samarbejder mellem de forskellige aktører giver en gevinst", udtaler Henrik Garver (Berlingske).

I Jyllands-Posten giver FRI BaneDanmark svar på tiltale vedrørende kritikken af manglende kapacitet på jernbaneområdet. Både FRI og anlægssektoren tager manglen på baneingeniører alvorligt, og at flere tiltag allerede er igangsat (Jyllands-Posten).

I Licitationens leder nævnes FRI som foregangsorganisation i debatten om "det dobbelte motorvejs -H" samt en Kattegatbro, som der så småt er ved at være politisk opbakning til (Licitationen).

FRI i medierne, uge 4: Fokus på renovering
FRI har i denne uge deltaget i topmødet Renovering 2010, og i den forbindelse har direktør Henrik Garver understreget vigtigheden af at få synliggjort debatten om bæredygtig renovering: "Udfordringen er at få koblet energieffektiv renovering sammen med et indeklima, som er til at betale, uden at man går på kompromis med den arkitektoniske kvalitet", udtaler Henrik Garver (Licitationen).

I samme avis har FRI i denne uge påpeget, at et Byggeministerium ikke vil give mening for rådgivende ingeniører, og at branchen vil få en svagere minister: "En byggeriminister ikke have samme stærke tilknytning til regeringen, som økonomi- og erhvervsministeren har. Den stilling har traditionelt en kerneposition i dansk politik, som en fagminister ikke har i samme grad", udtaler direktør Henrik Garver (Licitationen).

FRI i medierne, uge 3: Byggebranchen kræver åbenhed om tagkollaps
FRI omtales i dag i forbindelse med byggebranchens krav om offentlige undersøgelser af tagkollaps. Kravet bakkes nu op af et flertal i Folketinget uden om erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), som ikke ønsker at etablere en egentlig havarikommission (Ingeniøren, Radioavisen). FRI nævnes også i magasinet Grønt Miljø denne uge i forbindelse med Værdiskabende Byggeproces, der vil forenkle udbudsprocessen.

FRI i medierne, uge 2: Mere tværfaglighed i byggeriet
Licitationen følger i denne uge op på det større interview med direktør Henrik Garver i sidste uge om mere ligestilling mellem ingeniører og arkitekter i byggeprojekter. Direktør Jan Bruus Sørensen fra Ai-gruppen er enig og mener på sin side, at de rådgivende ingeniører skal ud af deres vanetænkning og dyrke tværfagligheden mere. Desuden rapporterer flere webmedier om kåringen af Årets Byggeri 2010, hvor Henrik Garver har haft sæde i dommerpanelet (diverse webmedier).

FRI i medierne, uge 1: Den kreative ingeniør
I denne uge slår direktør Henrik Garver et slag for nedbrydningen af skel i samarbejdet mellem ingeniører og arkitekter i et større interview i Licitationen ARKBYG. Ingeniører kan også være kreative og fremsynede, og arkitekten bør ikke per automatik sættes forrest, mener Henrik Garver. På Ingeniørens hjemmeside tilslutter FRI sig en enig byggebranches krav om nedsættelsen af en havarikommission for sammenstyrtede tage efter snefald.

Henover julen har også Børsen bragt et interview med Henrik Garver i forlængelse af Værdibygs nye vejledninger. Byggesektoren arbejder sammen om at få hævet produktiviteten og minimeret antallet af fejl (Børsen). I samme avis påpegede Henrik Garver i et indlæg, at erhvervslivet nu er igennem en smertefuld, men effektiv konsolidering efter krisen, og at det nu er op til politikerne at skabe bedre rammer for vækst.

2010:

FRI i medierne, uge 50: Første konkrete skridt til en bedre byggeproces
I denne uge har parterne bag Værdiskabende Byggeproces offentliggjort de første to vejledninger, der skal forbedre og effektivisere byggeprocessen. Direktør Henrik Garver understregede vigtigheden af, at disse implementeres for at kunne opnå det fælles mål om bedre og mere effektivt byggeri (Licitationen).

Licitationen omtaler den seneste statistik, der viser, at rådgivere og arkitekter oplever prisfald. Det skyldes den hårde konkurrence, siger direktør Henrik Garver: "Det er udtryk for den benhårde konkurrence i markedet, der gør, at virksomheder tager opgaver ind, som ikke er lønsomme, men som kan sikre mod yderligere nedskæringer". Han understreger dog, at der er fremgang i markedet, og at rådgiverne forventer vækst (Licitationen).

Byggeriudvalgets Lars Ørtoft har kommenteret den nye, nedslående PISA-undersøgelse og påpeget, at meget læring går tabt pga. dårligt indeklima i klasselokalerne: "Med den rette rådgivning vil alle danske skoler kunne etablere gode ventilationsanlæg uden at øge varmeregningen og med et minimum af øget elforbrug og vedligehold. Gevinsten vil være mere veloplagte elever, der vil optage indlæringen meget bedre end i dag", skriver Lars Ørtoft  (Sjællandske).

FRI i medierne, uge 49: Få fodfæste i Asien
Den globale byggesektor ser mere lyst på fremtiden, fremgår det af Børsen i denne uge, men væksten vil især komme fra Asien. Det billede kan direktør Henrik Garver genkende fra rådgiverbranchen, og han opfordrer derfor rådgiverne til at få fodfæste på de asiatiske markeder: "Vi oplever klart en hårdere konkurrence fra Asien, og de europæiske rådgivere bør overveje at flytte produktionen til Asien eller på anden vis få fodfæste", udtaler Henrik Garver (Børsen).

I samme avis argumenterer Henrik Garver i et indlæg for, at man ikke bør sende olieforskningen i skammekrogen, men udnytte den til en mere effektiv overgang til vedvarende energi. "Investeringer i viden kommer aldrig skidt igen, så der er brug for, at politikerne disponerer langsigtet i stedet for at dømme olien ude før tid", skriver Henrik Garver (Børsen).

FRI i medierne, uge 48: Byggeriet ranker ryggen
I en kommentar til Børsen er FRI gået sammen med andre af byggeriets parter og slår endnu et slag for mere kvalitet i byggeriet. Den billigste leverandør er ikke nødvendigvis den bedste, og hvis leverandører bliver målt på kvalitet, ville de ikke være nødt til at skære ind til benet i projekteringen af byggeriet. Byggeriets parter er derfor gået sammen om "Værdiskabende Byggeproces" for at flytte fokus fra pris til kvalitet. Det vil gavne alle parter i branchen (Børsen).

På DR's P4 har direktør Henrik Garver bekræftet, at håndværkere og rådgivende ingeniører nogle gange er så pressede økonomisk, at de byder på opgaver i kommunerne, selv om de ved, at de vil tabe penge på dem. Men han advarer firmaerne mod så at sige at spise  sin egen hale: "Det betyder noget for den langsigtede indtjening og dermed også for hele innovationen i branchen, hvis ikke man har råd til at tænke og udvikle nyt," siger Henrik Graver. (DR P4)

FRI i medierne, uge 47: Dansk bro-succes og samarbejde i byggeriet
Danske rådgivende ingeniører er blandt verdens bedste til at bygge broer, kan man læse i denne uges Ingeniøren. Det kan vi takke de mange hjemlige referenceprojekter for, kommenterer direktør Henrik Garver, men også rådgivernes strategi om lokal tilstedeværelse gør danske rådgivere populære i udlandet: "Rådgiverne gør sig både gældende på projektering, forundersøgelser og miljøvurdering. Og så skyldes succesen virksomhedernes strategi om øget lokal tilstedeværelse", udtaler Henrik Garver (Ingeniøren).

I Licitationen i denne uge opfordrer Henrik Garver byggesektoren til at arbejde sammen efter en hård debat om problemfyldte byggeprojekter og dårligt udbudsmateriale: "Faktum er, at dårlige byggeprojekter opstår et sted i samspillet mellem bygherrer, bygherrerådgivere, advokater, rådgivende ingeniører, arkitekter og entreprenører, og derfor ligger løsningen også dér; i samarbejdet", skriver Henrik Garver i Licitationen. Samme avis omtaler rapporten "Udvid dit marked", hvor FRI er en af initiativtagerne, og på det tilknyttede seminar anbefalede Henrik Garver danske virksomheder til at kaste sig ud i udenlandske projekter: "Har man en viden, som kan bruges i Danmark, hvorfor så ikke afprøve den i udlandet?" (Licitationen).

FRI i medierne, uge 46: Dårligt udbudsmateriale forringer byggeprojekter
I denne uge har FRI deltaget i debatten i Licitationen om det problematiske i, at advokater i stigende grad agerer bygherrer, samt om dårligt udbudsmateriale i byggesektoren, der resulterer i dyrt og dårligt byggeri. "Udbudsområdet er inde i en uheldig udvikling, hvor man i stedet for at bruge de redskaber og rammer, som blandt andet AB92 giver, bevæger sig i en retning, hvor der skabes større forvirring," påpeger adm. direktør Henrik Garver (Licitationen). Samme medie har omtalt DAC's seminar om internationalisering, hvor Henrik Garver var inviteret til at holde oplæg om rådgivernes internationale kompetencer (Licitationen).

Berlingske Tidende har i denne uge omtalt København Kommunes ambitiøse plan for klimatilpasning samt S og SF's krav om national klimatilpasningsstrategi for kommunerne. FRI bakker op: "Vi kan ikke være sikre på, at alle kommuner er så fremsynede som København, og derfor er der brug for at skubbe alle kommuner i gang, så borgerne ikke stilles alt for forskelligt på dette områder," udtaler Henrik Garver (Berlingske Tidende).

I en webklumme slår Inge Ebbensgaard et slag for kvalitet i byggeriet: "Kvalitet som udvælgelseskriterium bør forankres og vurderes helt fra byggeriets begyndelse," påpeger hun blandt andet (Building Supply).

FRI i medierne, uge 45: Finanslov 2011
I denne uge har adm. direktør Henrik Garver kommenteret aftalen om Finansloven for 2011. Aftalen er præget af, at det næste folketingsvalg ikke er langt væk, og det gør aftalen uambitiøs trods enkelte gode tiltag, mener Henrik Garver: "Finanslovsaftalen 2011 indeholder ikke nogen revolutioner, og i den nuværende parlamentariske situation er det vel nærmest forventeligt. Boligaftalen og revisionen af forskerskatteordningen vil gavne erhvervslivet her og nu, men der er stadig brug for større reformer for at sikre væksten og velfærden i samfundet i fremtiden," udtaler Henrik Garver. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 44: Grøn revolution hedder energiplanlægning
I denne uge har adm. direktør Henrik Garver vurderet essensen af Klimakommissionens anbefalinger. Omlægningen af det danske energisystem er blevet kaldt "en grøn revolution", men den sande revolution er snarere indførelsen af energiplanlægning som grundlaget for al energipolitik. "Bliver vi først gode til energieffektiviseringer og -planlægning, vil det have betydning for næsten alle andre elementer i rapporten", skriver Henrik Garver (Licitationen).

FRI i medierne, uge 43: Stærk forankring på internationale markeder
I denne uge har Licitationen sat fokus på den stærke internationalisering, der har hjulpet rådgiverbranchen gennem krisen. Adm. direktør Henrik Garver forklarer, at danske rådgivere i stigende grad agerer som lokal aktør på de internationale markeder. Det er en trend, der har styrket branchen under den økonomiske krise: "Ser man på omsætning i datterselskaberne står vi langt stærkere der end arkitekterne og de udførende, og i en krise, som vi har oplevet, er man bedre til at fange en lokal interesse. Vi har en tradition for at have kontorer ude og er således bedre polstret", udtaler Henrik Garver.

FRI i medierne, uge 42: Vækst venter forude
Efter offentliggørelsen af FRI's konjunkturmåling for oktober har Børsen og Licitationen omtalt branchens status. Adm. direktør Henrik Garver udtaler i denne forbindelse: "Aktuelt er ordrebeholdningen på det højeste niveau siden april 2008. Og både øst og vest for Storebælt er der forventninger om en svag stigning i ordrebeholdningen de næste seks måneder."

Fremgangen trækkes dog af en lang række offentlige opgaver, og derfor er det vigtigt at få gang i væksten i den private sektor, hvis fremgangen ikke skal sættes over styr: "Udfordringen er derfor at få skabt de nødvendige politiske rammer for at fremme væksten, så private virksomheder igen begynder at investere i nye bygninger og produktionsanlæg," siger Henrik Garver (Børsen, Licitationen).

FRI i medierne, uge 41: Vækstmarkeder trækker branchen ud af krisen
Flere medier har i denne uge omtalt den seneste eksportprofil, som FRI har udarbejdet sammen med DANSKE ARK og Dansk Byggeri. Adm. direktør Henrik Garver fremhæver den stigende omsætning hos rådgiverbranchens udenlandske datterselskaber og peger på, at især Kinas og Mellemøstens efterspørgsel på energiløsninger bliver vigtig for rådgiverne: "50 procent af de rådgivende ingeniørers eksport går fortsat til Europa, men områder som Mellemøsten, Indien, Kina og Canada er i klar fremgang. Det vil være der, vi oplever tilvækst i de kommende år. Ikke mindst fordi de markeder har store behov for energirigtige løsninger, hvor vi i Danmark fortsat har et forspring på den viden, vi kan tilbyde" (Berlingske Tidende, ErhvervsBladet, JydskeVestkysten).

Desuden har Henrik Garver denne uge rost etableringen af det nye Videncenter for styrkelsen af digitaliseringen i byggeriet: "Det er vigtigt at fokus fastholdes og intensiveres for at øge vækstmulighederne i byggeriet. Det er helt centralt, at den samlede byggebranche arbejder med det samme sæt af digitale værktøjer på tværs af aktørerne" (Licitationen).

FRI i medierne, uge 40: Rådgiverbranchen står stærkt
Med afsæt i Brancheundersøgelsen 2010 har flere medier denne uge analyseret den danske rådgiverbranche. I Børsen påpeges det, at rådgiverne har formået at eksportere sig ud af finanskrisen, og adm. Henrik Garver betegner da også branchens internationalisering som fremtidens styrke: "Det, der er interessant ved den øjeblikkelige lavkonjunktur i forhold til tidligere, er, at vores store medlemmer i dag kan oppebære en omsætning og indtjening på andre markeder," udtaler adm. direktør Henrik Garver. (Børsen)

Desuden konstateres det i Børsen, at krisen i byggeriet har flyttet mange rådgiveres fokus over på infrastruktur. Samme vinkel udbygges i Berlingske Tidende, hvor der lægges der vægt på, at offentlige bygge- og anlægsprojekter står for meget af rådgivernes omsætningsfremgang. Den udvikling udfordres af kommende strukturændringer i den samlede branche, mener Dansk Byggeri, der imødegås af Henrik Garver: "I det store og hele oplever jeg, at ingeniørerne er en af de parter, der positivt bidrager til en udvikling, der fremmer produktivitet og kvalitet i byggeriet." (Berlingske Tidende)

Licitationen har denne uge taget fat på Videnopgørelsen 2010, der viser, at branchen har taget hånd om sine medarbejdere i kriseåret 2009 og opretholdt en høj beskæftigelse. Der er dog et dyk i investeringerne i forskning og medarbejderudvikling, og Henrik Garver påpeger, at dette ikke må være for langvarigt, da det kan skade innovationen i branchen (Licitationen, Berlingske Tidende). På Altinget.dk har chefkonsulent Preben Boock denne uge kritiseret Danmarks Miljøportal for utilstrækkelige databaser.

FRI i medierne, uge 39: Fremsynet klimarapport skal gennem et realitetstjek
I denne uge har medierne kredset om offentliggørelsen af Klimakommissionens anbefalinger. Adm. direktør Henrik Garver har rost rapporten, men pointeret, at forslaget om øgede afgifter må gennem et realitetstjek for at sikre Danmarks konkurrenceevne. "Vi frygter, at Klimakommissionens fokus på højere afgifter vil ramme erhvervslivet på konkurrenceevnen. Incitamentsstyrende afgifter vil være effektive i forhold til forbrugerne, men så længe afgifterne ikke er koordineret internationalt, risikerer vi at svække dansk erhvervsliv og straffe virksomheder, der ellers er energieffektive."

Henrik Garver ønsker desuden et skærpet fokus på offentlig indkøbspolitik for at fremme grønne teknologier, og han efterlyser en større indsats i forhold til integrationen af vedvarende energiløsninger i det danske energisystem. (Div. netmedier: bygnet.dk, epn.dk, presswire.dk)

Chefkonsulent Preben Boock har i denne uge argumenteret på Altinget.dk for nedsættelsen af en klimatilpasningskommission. "Klimatilpasning er for vigtig en sag til at blive overladt til lappeløsninger og lokale initiativer," påpeger Preben Boock. (Altinget.dk)

FRI i medierne, uge 38: Forhastede konklusioner om OPP
I denne uge har adm. direktør Henrik Garver kommenteret en analyse af OPP-modellen fra AKF, der påpeger, at OPP i nogle tilfælde har ført til dyrere løsninger. Men der er mange eksempler på, at OPP til fulde har indfriet forventningerne, når modellen anvendes korrekt, påpeger Henrik Garver:

"AKF-analysen overser, at hovedparten af de eksempler, der findes på både hjemlige og udenlandske projekter, til fulde har indfriet forventningerne om at levere løsninger af en bedre kvalitet og med et totaløkonomisk fokus, der gør dem billigere i drift og vedligehold. Derfor handler det ikke om "for og imod OPP", men "hvordan OPP"", anfører Henrik Garver. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 36: Problematiske besparelser på arbejdsmiljøet
I denne uge har FRI argumenteret for det problematiske i, at regeringen vil halvere byggeriets partsindsats for bedre arbejdsmiljø. Det sker i et åbent brev til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V), som Licitationen omtaler denne uge.

"BAR for Bygge & Anlæg (BAR-BA) har hidtil formået at yde vejledning til de mange forskellige aktører i branchen, men den kraftige reduktion af partsmidlerne vil alt andet lige begrænse aktørernes viden og dermed mulighederne for at tage hånd om branchens sikkerhed og sundhed", hedder det i brevet, som er forfattet i samarbejde med DANSKE ARK, BiD, DM og BAT. (Licitationen)

FRI i medierne, uge 35: 2009 blev et svært år for rådgiverne
I denne uge har medierne fokuseret på FRI's offentliggørelse af Brancheundersøgelsen 2009. De danske rådgivere måtte næsten alle indkassere tab i 2009, men trods det faldende overskud var der fremgang i omsætningen, og beskæftigelsen blev fastholdt. Derudover viser undersøgelsen, at anlæg og infrastruktur udgjorde et større segment end byggeri, hvilket er historisk for branchen. (Børsen, Licitationen, webmedier)

I Berlingske Tidende og Licitationen bliver Lars Ørtoft fra FRI's Byggeriudvalg også i denne uge citeret for påpege at lavenergikravene til byggeriet vil sætte mere fokus på emnet og dermed også hæve kompetenceniveauet inden for branchen.

FRI i medierne, uge 34: Så kom der gang i BR20
I denne uge har FRI rost regeringen for, at der endelig er kommet gang i arbejdet med BR20-energikravene. Konsulent Rikke Gemzøe påpeger i Licitationen, at BR10-reglerne var for uambitiøse: "Vi har længe efterspurgt, at der blev sat skub i fastsættelsen af BR20-reglerne, så byggebranchen kunne tage hensyn til kommende standarder i god tid", udtaler Rikke Gemzøe (Licitationen).

På Ingeniørens hjemmeside anbefaler chefkonsulent Preben Boock centrale energiløsninger: »Det er ikke smart at placere et hus med en vindmølle på taget i en højere energiklasse, når man bor i et område med fjernvarme. Det er penge ud af vinduet for samfundet", påpeger Preben Boock (www.ing.dk). I Ingeniøren udtaler Lars Ørtoft fra FRI's Byggeriudvalg sig om den fremtidige udviklingen inden for passivhuse.

Preben Boock påpeger tillige i Jyllands-Posten, at det kommende risikokort over oversvømmelsesfarer kun dækker fra søer og vandløb, ikke kloakker. Dette er uhensigtsmæssigt og giver igen anledning til at argumentere for en national klimatilpasningsstrategi (Jyllands-Posten). Ekstra Bladet citerer også Preben Boock og anfører, at FRI flere gange har advaret politikerne om konsekvenserne af kloakkernes tilstand.

FRI i medierne, uge 33: Klimaets konsekvenser
Denne uge har stået i oversvømmelsernes tegn. Adm. direktør Henrik Garver har derfor påpeget nødvendigheden af en national klimatilpasningsstrategi for at sikre kommunale klimatilpasnings- og samarbejdsplaner (Berlingske Tidende).

Chefkonsulent Preben Boock advarer i Ekstra Bladet mod, at opstigende kloakvand kan forårsage smittespredning, og på Altinget.dk argumenterer han for at opdatere lovgivningen vedrørende styring af oversvømmelser.

På Ingeniørens hjemmeside har formanden for FRI's Energi-, miljø- & klimaudvalg, Hans-Martin Friis Møller, påpeget det problematiske i manglen på kloakingeniører.

Men også andre emner har haft FRI's opmærksomhed i den forgangne uge. I fredagens Ingeniøren analyserer Henrik Garver det store vækstpotentiale for danske rådgivere i Asien: "Der er et vældigt potentiale især inden for store infrastrukturprojekter som lufthavne og broer samt prestigebyggerier og lavenergibygninger", vurderer Henrik Garver.

FRI i medierne, uge 31/32: Kvalitet i ingeniøruddannelserne - tak.
FRI har hen over sommeren glædet sig over den rekordstore stigning af ansøgere til ingeniøruddannelserne. Interessen for ingeniørfaget må dog ikke blive en sovepude for universiteterne. Der skal fortsat holdes fokus på kvaliteten af ingeniøruddannelserne (Building Supply)

FRI i medierne, uge 29/30: Stort efterslæb på vedligeholdelsen af kloaknettet
Direktør Henrik Garver har i Jyllands-Posten gjort opmærksom på det store efterslæb, som Danmarks kloaknet lider under. Hvis det eksisterende kloaksystem skal renoveres, vil det kræve en investering på 20-50 mia. kr., vurderer Henrik Garver på baggrund af FRI's State of the Nation-rapport fra 2008. Dertil kommer yderligere et milliardbeløb, hvis kloaksystemet skal udbygges til at kunne klare de forventede øgede regnmængder i fremtiden (Jyllands-Posten).

FRI i medierne, uge 27/28: Forkert at udsætte elektrificeringen af jernbanen
FRI har senest rejst kritik af regeringens udsættelse af elektrificeringen af den danske jernbane. Direktør Henrik Garver har påpeget, at en skrinlægning af elektrificeringen blot vil gøre overgangen dyrere på længere sigt. "Det er på langt sigt nødvendigt at få elektrificeret den danske jernbane", fastslår Henrik Garver og peger på tre hovedårsager: Nedbringelsen af CO2-udledning, samkøring med det europæiske tognet og ikke mindst den langsigtede økonomi i togdriften. (Børsen, DR TV-Avisen, P1 Morgen)

Desuden har FRI i den forgangne uge glædet sig over meldingen om, at flere vælger ingeniørvejen, herunder arbejdsløse håndværkere (Licitationen, Information). Samtidig har Henrik Garver i Berlingske Tidende slået et slag for naturfaget i anledning af, at danske skoleelever er blevet udråbt til at være verdensmestre i samfundsfag. "I fremtiden får vi brug for unge, der ikke kun har lært at være demokratiske samfundsborgere, men også kan byde ind med unik, faglig viden", skriver Henrik Garver (Berlingske Tidende).

FRI i medierne, uge 26: Rådgiverbranchen styrker kommunikationen
I denne uge behandler Ingeniøren rådgiverbranchens kommunikationsindsats. Efter en langsom start er rådgiverne blevet bedre til at kommunikere, også i kritiske sager, og det er en positiv udvikling, mener direktør Henrik Garver: "Jeg vil gerne have, at vi fremstår som en branche, der er interessant at arbejde i. Jeg synes ikke, at branchen har fået tilstrækkelig anerkendelse. Vi udfører jo nogle af de vigtigste projekter i Danmark", udtaler Henrik Garver.

I Licitationen fremfører FRI igen forslaget om en skrotningspræmie for energislugende bygninger, der i stedet skal erstattes med klimavenligt nybyggeri. FRI har arbejdet et stykke tid med forslaget, men udvalgsarbejdet er i øjeblikket sat stand-by, fortæller direktør Henrik Garver: "Det er så teknisk, at før vi går videre, vil vi afvente og arbejde for at få flere organisationer og andre interessenter med på idéen, så den kan få politisk bæredygtighed". (Licitationen).

I Jyllands-Posten argumenterer chefkonsulent Preben Boock imod besparelser i BAR-systemet. "Vi må opfordre til, at udmøntningen af spareplanen genovervejes, så man ikke amputerer en mangeårig indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard i den danske byggebranche," skriver Preben Boock. (Jyllands-Posten).

FRI i medierne, uge 25: Brug for en national strategi for klimatilpasning
I denne uge har adm. direktør Henrik Garver hilst trafikminister Hans Christian Schmidts nye klimatilpasningsstrategi velkommen, men påpeger samtidig nødvendigheden af en samlet national strategi. "Det hjælper ikke, hvis større trafikanlæg er rustet mod klimaforandringer, mens der lokalt ikke bliver gjort tiltag for at sikre værdierne i form af bygninger og anlæg." FRI anbefaler derfor at nedsætte en klimatilpasningskommission: "Det haster, fordi kommunerne ikke selv tager fat på arbejdet, og de, der har gjort sig tanker om det, efterlyser retningslinjer fra staten." (Licitationen)

I Børsen kommenterer Henrik Garver tendensen til at fravælge miljørigtigt byggeri på grund af den økonomiske krise. "Det er mange år siden, at valget mellem god økonomi og miljøvenlighed var et enten-eller. I dag kan det meget sjældent betale sig ikke at bygge miljørigtigt," skriver Henrik Garver og påpeger, at byggerier, der sættes i gang i dag, også skal stå der på den anden side af krisen. (Børsen)

I Politiken har Henrik Garver tidligere på ugen rost KL-aftalen for ikke at indeholde et loft over anlægsudgifterne. Og senest nævnes FRI som fortaler for indførelsen af skærpede energikrav i nye huse. (Politiken)

FRI i medierne, uge 24: Mere fokus på klimatilpasning i kommunerne
I denne uge har direktør Henrik Garver kommenteret den manglende klimatilpasning i kommunerne i kølvandet på Concitos seneste rapport. Henrik Garver peger på, at også rapporten fra arbejdsgruppen under regeringen og KL er trist læsning. "Vi risikerer, at klimatilpasning og dermed sikring af værdierne i kommunerne bliver sorteper, først i forhandlingerne mellem regeringen og KL om økonomien og dernæst i kommunernes interne prioritering af udgifterne". (Politiken, Ritzau, diverse medier).

I Børsen denne uge har Henrik Garver argumenteret for at styrke OPP-modellen ved at opdatere lovgivningen. "Viljen til OPP findes både i kommunerne og hos de private leverandører - og derfor kan vi kun opfordre politikerne til at få ryddet de sidste forhindringer af vejen", skriver Henrik Garver (Børsen).

I Licitationen glæder Henrik Garver sig over rapporten fra KPMG om Kattegatforbindelsen, der viser, at broen kan blive en god investering. "Beslutningen om en Kattegatbro bør være rykket tættere på", siger Henrik Garver (Licitationen).

FRI i medierne, uge 22: Krav om redningsplan for naturfag
I denne uge fik FRI omtale i TV2 Nyhederne i kraft af direktør Henrik Garvers deltagelse i ATV's  tænketank, der arbejder for at styrke naturfaget i folkeskolen. Senest har tænketanken stået bag symposiet "Science i folkeskolen" og foreslår blandt andet, at man opretter et integreret science-fag fra første til niende klasse (TV2).

Desuden fremgår det af flere webmedier i denne uge, at formand for FRI's byggeriudvalg, Christian Listov-Saabye, er blevet genvalgt som formand for Byggecentrums bestyrelse.

FRI i medierne, uge 21: Portræt af formanden og flot pris til ung, dansk ingeniør
I denne uge har Berlingske portrætteret FRI's nye formand, Peter Hostrup Rasmussen, der kaldes "samarbejdets mand" i branchen. "Jeg vil arbejde for, at vi i hele branchen - om det så er DI eller Dansk Byggeri - får et samarbejde, så vi ikke bekriger hinanden, for så ender vi alle sammen med at tabe", udtaler Peter Hostrup Rasmussen. I Børsen kommenterer adm. direktør Henrik Garver den stigende korruption i den globale byggebranche. "Vi støder på den slags sager ca. hvert halve år", oplyser Henrik Garver til Børsen, der beskriver konsulentfirmaet Consias problemer i Bolivia.

Flere medier har omtalt Danmarks førsteplads ved EFCA's Young Professionals Competition. Det blev Thomas Jensen fra Orbicon | Leif Hansen, der løb med førsteprisen, mens to unge ingeniører fra Rambøll, Christian Nyerup Nielsen og Morten Alsdorf, fik hædrende omtale. "Med førsteprisen og hele tre unge danskere i top 10 viser vi, at unge danske ingeniører er blandt de bedste i Europa", udtaler Henrik Garver.

På Ingeniørens webavis kritiserer Lars D. Christoffersen, der er fra Alectia og sidder i FRI's Byggeriudvalg, regeringens beslutning om at skrotte nyt energikrav i 2020. "Vi har brug for et pejlemærke for, hvor vi skal hen i dag", påpeger Lars D. Christoffersen på vegne af FRI.

FRI i medierne, uge 20: Bygherrerne stiller urimelige krav
I denne uge står direktørerne i FRI og Danske Ark, Henrik Garver og Christian Lerche, sammen om en markant kritik af de offentlige bygherrer. De udnytter krisen til at stille urimelige betingelser og til at fravige standardaftaler, påpeger Henrik Garver. "Bygherrerne strammer til kanten, og markedet er blevet hårdere end tidligere. Det er urimeligt, at bygherrerne ændrer på indgåede aftaler i standarddokumenterne. De er lavet for at sikre enklere og mindre administration. Nu skaffer ændringerne blot juristerne mere arbejde", udtaler Henrik Garver til Børsen.

I Ingeniørens Profilmagasin fremgår det, at rådgivning ligger på tredjepladsen over de mest populære brancher blandt uddannede ingeniører, mens den blandt ingeniørstuderende ligger på en syvendeplads. Henrik Garver tror på, at de kommende store infrastrukturprojekter i Danmark vil øge branchens synlighed blandt de studerende (Ingeniørens Profilmagasin).

FRI i medierne, uge 19: Danske hospitalsbyggerier kan gavne rådgivernes eksport
I denne uge har adm. direktør Henrik Garver kommenteret de mange opgaver, der venter på rådgiverne, arkitekterne og entreprenørerne inden for sygehussektoren de næste to år. Byggerierne betyder ikke alene flere opgaver, men kan også på sigt styrke eksporten: "Hvis virksomhederne skaffer sig gode referencer herhjemme, så vil det medvirke til at skaffe opgaver i udlandet. I forvejen er der et boom på verdensplan inden for hospitals- og sundhedssektoren", udtaler Henrik Garver (Børsen).

På Building Supplys hjemmeside opfordrer FRI-konsulent Rikke Gemzøe til bedre samarbejde mellem byggeriets parter for at hjælpe digitaliseringen og andre projekter godt på vej. "Det er en spændende proces, som byggebranchen er begyndt på - men også svær og krævende. Dialog og åbenhed er nøgleordene, og det skal alle parter vænne sig til og blive bedre til. Men med en målrettet indsats klarer branchen også denne udfordring", skriver Rikke Gemzøe (www.building-supply.dk).

FRI medierne, uge 18: Kommunerne bør praktisere rettidig omhu
I denne uge har direktør Henrik Garver argumenteret for, at kommunerne bør benytte lavkonjunkturen til at fremskynde investeringerne i vejvedligehold. Krisen varer ikke evigt, og "rettidig omhu fra kommunernes side vil betyde, at vedligeholdelsesopgaver formentlig kan afholdes til en lavere pris, samtidig med at man forebygger de udgifter, som dårlige veje og kortsigtede lappeløsninger vil skabe i fremtiden" (Licitationen).

Desuden har FRI advaret mod risiko for konkurrenceforvridning i forbindelse med åbningen af Dansk Center for Miljøvurdering  på Aalborg Universitet. "Der ligger en fare i, at et offentligt center bruger offentlige støttekroner til at gå i direkte konkurrence med de private rådgivere", siger Henrik Garver til Licitationen. Desuden er FRI blevet nævnt i forbindelse med revisionen af nye statikkrav samt et nyt innovationsnetværk i byggebranchen (diverse webmedier).

FRI i medierne, uge 17: Skrotpræmie for energislugende bygninger
FRI's Byggeriudvalg er i denne uge gået i Jyllands-Posten med et forslag til at indføre skrotningspræmie på energitunge bygninger i stedet for energirenovering. "Hvis man virkelig skulle gøre noget godt for CO2-aftrykket, skulle man i mange tilfælde fjerne huset og bygge et nyt passivhus. I mange tilfælde har ejeren ikke lysten eller muligheden, men i en række tilfælde vil det på sigt kunne betale sig at rive ned og bygge nyt, der har en meget længere levetid," siger formand for Byggeriudvalget i FRI, Christian Listov-Saabye (Jyllands-Posten).

I Berlingske Tidende har adm. direktør Henrik Garver i denne uge opfordret kommunerne til at prioritere de kommende nedskæringer nøje. "Regningen kommer tifold igen, hvis man i arbejdet med besparelser forsømmer at tænke langsigtet ved at fastholde værdi og funktionalitet af den offentlige bygningsmasse" (Berlingske Tidende).

Ugebrevet Mandag Morgen skriver om, at dansk erhvervsliv i stigende grad udflytter arbejdspladser på grund af et stagnerende hjemmemarked, og Henrik Garver perspektiverer til internationaliseringsprocessen i den danske rådgiverbranche.

FRI i medierne, uge 16: Tag hånd om opsvinget og kompetencerne
Adm. direktør Henrik Garver har i denne uge udtalt sig om udsigterne til mangel på højtuddannet arbejdskraft. Allerede nu er der mangel på ingeniører inden for visse specialer.  "I første omgang handler det om at få uddannet tilstrækkeligt med kandidater og så - i det omfang, det ikke skulle være muligt - at få sikret rammebetingelser, der gør det muligt at tiltrække udenlandsk arbejdskraft", udtaler Henrik Garver (Børsen, netmedier).

I Børsen opfordrer Henrik Garver også politikerne til ikke at overtolke de svagt positive vækstsignaler fra visse sektorer i erhvervslivet, men fortsat sørger for aktivt at understøtte opsvinget. Konjunkturer fra rådgiverbranchen viser, at opsvinget er udsat med mindst seks måneder: "Derfor er det vitalt, at I politikere sørger for at styrke væksten ved at fokusere på erhvervslivets rammebetingelser og dermed skabe et forbedret klima for vækst i de private virksomheder" (Børsen).

FRI i medierne, uge 15: Stagnerende konjunkturer hos rådgiverne
FRI har i denne uge offentliggjort sin seneste konjunkturmåling, der viser, at det spæde opsving hos rådgiverbranchen er udskudt seks til tolv måneder. Målingen viser dog også positive tendenser hos de rådgivende ingeniører i Vestdanmark. Adm. direktør Henrik Garver understreger, at regeringen fortsat må understøtte det skrøbelige opsving med et styrket investeringsklima og offentlige investeringer. (Børsen, diverse webmedier).

FRI i medierne, uge 14: Bedre fremtidssikring af infrastrukturen.
Henrik Garver har henover påsken påpeget, at frosten ikke alene er skyld i de krakelerede veje. Dårligt vedligehold og mangel på fremtidssikrede infrastrukturløsninger bærer en stor del af skylden. "Vi mangler en overordnet strategi. Det nytter ikke at opstille ambitiøse målsætninger, hvis landets infrastruktur ikke er i stand til at understøtte udviklingen." Derfor foreslår FRI, at der nedsættes en Infrastrukturkommisson II (Jyllands-Posten).

Derudover har Norge fået sin egen "State of the Nation"-rapport. Udsigterne er dystre, da rapporten afdækker akut mangel på ingeniører. FRI gør klart, at samme dystre udsigt vil gælde for Danmark, hvor vi også om få år vil mangle ingeniører. Det vil have negativ indflydelse på Danmarks vækst og velfærd, hvis ikke sektorer, som jernbane, sygehusbyggeri, vandforsyning, affaldshåndtering mm., kan løftes til et acceptabelt niveau (Licitationen).

FRI i medierne, uge 12: Ros til klimaministeren og kritik af vandsektorloven
I denne uge har FRI rost klima- og energiminister Lykke Friis' invitation til et nyt, grønt dialogforum. "Det er meget positivt, at ministeren på denne måde vil lægge øre til erhvervslivets egne anbefalinger", siger direktør Henrik Garver og stiller rådgiverbranchens kompetencer til rådighed for ministeren i arbejdet med at gøre Danmark førende inden for vedvarende energiforsyning (Børsen).

Chefkonsulent i FRI, Preben Boock, retter i Børsen en skarp kritik af den uklare ansvarsfordeling i bekendtgørelsen til vandsektorloven. "Det åbner for, at vandselskaberne kan planlægge efter eget ønske og behov, uafhængigt af, om det har samfundsøkonomisk gevinst - og det er forbrugernes penge, man spiller med", udtaler Preben Boock (Børsen).

I Ingeniøren har direktør Henrik Garver vurderet fremtidsudsigterne for fondsejerskabsmodellen i forhold til ambitionerne om at være repræsenteret blandt verdens største rådgivervirksomheder (Ingeniøren).

Samtidig har flere medier rapporteret fra TUN Byg 2010, hvor Henrik Garver sidder i priskomitéen.

FRI i medierne, uge 11: Kritik af kommunernes milliard-efterslæb
Uhensigtsmæssigt og uansvarligt. Det var FRI's kommentar i den forløbne uge til nyheden om, at kommunerne har brugt ca. 14 mia. fra budgetterne til renovering og vedligehold af bygninger og infrastruktur til helt andre formål. Direktør Henrik Garver udtalte: "Det vidner om manglende overblik og fremsyn i kommunerne. En mere offensiv vedligeholdelsesstrategi vil på langt sigt reducere de samlede omkostninger. Det skal ses som investeringer og ikke udgifter". (Børsen, Licitationen)

FRI er desuden blevet krediteret for at have fremsynede visioner, herunder tankerne om en Kattegat-forbindelse - en vision, der efter hård kritik nu støttes af flere aktører. (Licitationen).

FRI i medierne, uge 10: Ny formand for FRI
FRI har fået ny formand, og det har flere medier samlet op på i den forgange uge. Henrik Garver, adm. direktør, udtaler: "Valget af Peter Hostrup Rasmusssen er et stærkt valg. Peter vil på alle områder kunne varetage medlemmernes interesser." Peter Hostrup Rasmussen spår de rådgivende ingeniører en bærende og global rolle i fremtidens vidensamfund (Børsen, Licitationen, www.ing.dk).

Samtidig har flere webmedier i den forgangne uge noteret, at Henrik Garver sidder i priskomitéen i TUN Byg 2010, der finder sted i næste uge, samt at FRI har medvirket til udviklingen af "Byggeproces og arbejdsmiljø" på www.byggeproces.dk.

FRI i medierne, uge 9: Mangelfuldt regeringsprogram
I denne uge har FRI udtrykt skuffelse over regeringens arbejdsprogram. Trods mange gode toner er det for mangelfuldt inden for infrastruktur. "Arbejdsprogrammet glemmer simpelthen, at infrastrukturen er grundlaget for vækst," udtaler Henrik Garver, adm. direktør. Han tilføjer: "Når præmissen om en velfungerende infrastruktur ikke indgår i regeringens arbejdsprogram, står de ambitiøse mål på usikre ben." (Licitationen, ErhvervsBladet)

I debatten om måling af bæredygtighed på anlægsprojekter påpeger FRI, at manglen på standarder gør bæredygtighed svær at adressere for såvel bygherrer som rådgivere. Inge Ebbensgaard foreslår en opdeling af projekter i fx sølv, guld og platin (Ingeniøren).

FRI i medierne, uge 6: Rådgiverbranchen trodser krisen
Flere medier har i denne uge omtalt FRI's nye medarbejderstatistik, der viser, at de rådgivende ingeniørvirksomheder formår at holde en næsten stabil medarbejderstab i kriseåret 2009. "Set i lyset af den økonomiske afmatning er det et rigtig flot resultat, der vidner om, at forretningsstrategien blandt rådgivende ingeniørvirksomheder har vist sig robust, også i krisetider. Spredningen af kompetencer og forretningsområder både på sektorer og internationale markeder giver stabilitet og styrke hos de danske rådgivere", udtaler Henrik Garver (Børsen, Ingeniøren, Licitationen).

I ErhvervsBladet denne uge foreslår Henrik Garver etableringen af en Infrastrukturkommission II, der skal se på, hvordan infrastrukturen konkret kan understøtte målet om at gøre Danmark til en grøn viden- og vindernation. Derudover slog Inge Ebbensgaard et slag for kvalitet i det offentlige byggeri (Building Supply).

FRI i medierne, uge 5: Kinesisk konkurrence kan udvikle branchen
I denne uge har adm. direktør Henrik Garver kommenteret den stigende frygt for hård konkurrence fra Kina. Frygten er overdrevet, mener han: "Internationalisering og globalisering er kommet for at blive. Og vi mener tværtimod, at det kan være en god og sund udfordring for den danske byggebranche, at der kommer andre spillere på banen", siger Henrik Garver (Licitationen). FRI blev desuden nævnt som en fortaler for en national klimatilpasningsstrategi i et tv-indslag om regeringens klimatilpasningsplan (TV2).

Derudover har FRI ytret bekymring om nedskæringerne på universiteterne, hvis det medfører, at undervisningen og forskningen forringes. Henrik Garver udtalte: "På den ene side er det sundt, at universiteterne skal se på, hvor mange studerende der skal være på et kursus for, at det kan løbe rundt. Men det bliver et problem, hvis de tilbyder populære uddannelser, der ikke matcher virksomhedernes behov." (Ritzau, Nordjyske Stiftstidende)

FRI i medierne, uge 4: FRI kræver sanktioner over for sløsede kommuner
I denne uge kritiserer adm. direktør Henrik Garver staten for at være for lempelig over for kommunernes manglende håndhævelse af lovgivningen om energimærkning. Han kommenterer bl.a., at der ikke er tvivl om, at Energimærket er første skridt til at gennemføre væsentlige energibesparelser i bygninger, og hvis der er et efterslæb i den offentlige bygningsmasse, er det vigtigt at få et overblik over hvor stort problemet er, og hvilke muligheder der er for at håndtere det. "Energirenovering er også et krisehåndteringsværktøj over for den stigende arbejdsløshed i byggebranchen", udtaler Henrik Garver (Licitationen).

Endvidere er FRI og DI Byggematerialers undersøgelse om, at håndværkere yder en mangelfuld rådgivning om energirenovering, blevet bemærket i pressen (Licitationen), ligesom Henrik Garver har givet sin positive vurdering af udsigterne for 2010 til fagbladet Electra.

FRI i medierne, uge 3: Tilbudsomkostninger skal ned
I denne uge kritiserer adm. direktør Henrik Garver i Erhvervsbladet kommunernes hang til brede udbud, der medfører øgede tilbudsomkostninger. De brede udbud fordyrer processen både for virksomhederne, kommunerne og dermed for samfundet. "Konkurrence for konkurrencens skyld er fordyrende og for dumt", påpeger Henrik Garver. FRI opfordrer til at gennemføre prækvalifikationer, således at tilbudsomkostningerne holdes nede.

FRI har også kommenteret truslen om nedlæggelse af naturfag på seminarierne og påpeger, at det i givet fald vil være ødelæggende for Danmarks vækstmuligheder. Regeringens Vækstforum opfordres til at styrke faget både for elevernes, lærernes og samfundets skyld (Licitationen, JP Radio).

Præsidenten for EFCA, Panos Panogopoulos, indleder i et interview med Ingeniøren et opgør med EU's patentregler. Han mener, at private virksomheder bør offentliggøre al den forskning og viden, de har opnået i offentligt finansierede projekter.

Slutteligt kommenterer Henrik Garver den internationalisering, som rådgiverbranchen undergår, selvom den medfører større ændringer i virksomhedsstrukturerne, senest i tilfældet Grontmij | Carl Bro (Ingeniøren)

FRI i medierne, uge 2: Kvalitet og ambitioner for offentligt byggeri
I denne uge har adm. direktør Henrik Garver argumenteret for fordelene ved kvalifikationsbaseret udvælgelse(QBS). Han lægger især vægt på de håndgribelige fordele: "Konkret betyder dette, at kvalifikationsbaseret udvælgelse af rådgivere sikrer, at offentlige projekter langt oftere vil blive gennemført til tiden og til prisen, end det er tilfældet i dag." (Licitationen).

I Jyllands-Posten opfordrer FRI til at søge væk fra discountløsninger i offentligt byggeri og i stedet vise vejen inden for moderne kvalitetsbyggeri. "Vi bør bruge det offentlige byggeri til at løfte barren, både hvad angår trivsel, kvalitet, omkostningseffektivitet, arkitektur og bæredygtighed."

Derudover glæder Henrik Garver sig i Børsen over, at de økonomiske vismænd dropper kravet om nye vækstpakker. Han peger i stedet på, at de offentlige investeringer, der er på tegnebrættet, bruges fornuftigt, så Danmark kan fastholde en position som en førende videnøkonomi.

Endelig har FRI også markeret sig i lokalpressen ved at påpege, at COP15 kun var et skridt på vejen, og at det således ikke bør blive en stopklods for danske initiativer inden for klimatilpasning og CO2-reduktion. (Frederiksborg Amts Avis, Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde)

FRI i medierne, uge 1: Sæt skub i kvalitetsreformen
I denne uge har adm. direktør Henrik Garver slået til lyd i medierne for, at der stadig mangler helhedstænkning i de offentlige investeringer. "Når Danmark på én gang vil være en af de mest konkurrencedygtige økonomier i verden og samtidig et af de mest energieffektive lande, kræver det, at transporten af såvel personer som varer tænkes ind i en helhed, der kombinerer miljøvenlig energi, lavt energiforbrug og effektivitet. Den helhedstænkning mangler vi stadig." (Erhvervsbladet). FRI ser dog positivt på 2010 for rådgiverbranchen, da der forventes vækst inden for infrastruktur, energiområdet og eksporten (Dansk VVS).

Før jul markerede FRI sig også i Børsen ved at påpege, at opgaverne inden for klimatilpasning bliver et vigtigt forretningsområde for de rådgivende ingeniører, da der i stigende grad bliver brug for nye og bedre kloakker, jernbaner, veje og bygninger. Men det offentlige har også et ansvar for at vedligeholde bedre i stedet for at lade stå til: "Det er dyrere at lade stå til end at handle med det samme", påpegede Henrik Garver (Børsen).

 

2009:

FRI i medierne, uge 51: Fremtidens klima-by
I denne uge har medierne dækket kåringen af "Future City"-vinderen. "Future City" beskrives som nyskabende, og eleverne har været begejstret for at afprøve forsøg uden for lærebøgerne. (Politiken)

Adm. direktør, Henrik Garver, udtaler i den forbindelse: " Vi er utroligt glade for at se, at vores forventninger til Future City-konceptet er blevet indfriet. Folkeskoler over hele Danmark har brugt Future City aktivt i undervisningen, og vi håber og tror, at det har vakt flere unges interesse for naturvidenskab og teknik. Uden unge med naturvidenskabelig-teknisk baggrund, ingen klima-løsninger i fremtiden."(Licitationen)

Desuden refereres der i Licitationen i denne uge til den arbejdsgruppe, som FRI har nedsat sammen med DI og Erhvervsministeriet med henblik på at udarbejde en længe ventet dansk lovgivning for etablering og drift af højlagre.

FRI i medierne, uge 50: FRI ønsker ambitiøse klimamål til COP15
I den forgangne uge har adm. direktør, Henrik Garver, slået fast at FRI ønsker en omfattende aftale med ambitiøse mål til COP15: "Det er sandt, at politiske aftaler ikke udgør hele råderummet for klimaindsatsen, men det er nødvendigt med politiske rammevilkår for at sikre erhvervslivets konkurrenceevne, så vi kan håndtere den omfattende omlægning af samfundsprocesser, der skal ruste os mod klimaforandringer." Klima handler ikke kun om forretning, men også vores fremtid, understreger Henrik Garver (Berlingske Tidende).

Derudover har DI Business omtalt FRI's konkurrence og undervisningsforløb for 8. klasser, Future City. Tre skoleklasser er fundet til finalen fredag d. 11. december, hvor de skal dyste om førstepladsen ved at give det bedste bud på en bæredygtig fremtidsby.

FRI i medierne, uge 49: Om FRI's klimavision og forretningsmuligheder i jernbaneinvesteringer
Flere medier har samlet op på sidste uges lancering af FRI's klimavision. "Ingeniører gider ikke mere snak", skrev Ingeniørens webavis og uddybede, at FRI med denne klimavision gerne vil slå et slag for, at politikerne i højere grad sætter reel handling i fokus i kombination med ambitiøse, langsigtede målsætninger. I Berlingske Tidende udtalte Henrik Garver: "Der skal øjeblikkeligt sættes en koordineret national indsats i gang, så klimatilpasning ikke bliver en ekstra omkostning for samfundet. En mulighed er at nedsætte en egentlig klimatilpasningskommission."(Berlingske Tidende, Ingeniørens webavis)

Desuden redegør Henrik Garver i Berlingske Tidende for branchens forventninger til milliard-investeringerne i den danske jernbane. Det vil betyde flere arbejdspladser for rådgiverne, som har en betydelig rolle at spille i både planlægning og projektering af Danmarks jernbane.

I den forløbne uge har Henrik Garver også argumenterer for, at det er på høje tid at lægge sig fast på en dokumentstandard i det offentlige (Ingeniørens webavis).

FRI i medierne, uge 48: FRI støtter unge i kamp for klimaet
Mandag kulminerede et over to måneder langt projekt for 7.-8. klasser, da de fik deres nytrykte klimaaviser på Rådhuspladsen. De glade uddelere var FRI's direktør Henrik Garver og branchedirektør Henriette Søltoft fra DI Videnrådgiverne (Ekstra Bladet). I forbindelse med skoleklima-projektet satte FRI og DI Videnrådgiverne fokus på vigtigheden af at engagere de unge i klimadebatten: "Det er deres levevilkår, der afhænger af de globale magthaveres beslutninger under COP15". Derfor håber begge organisationer også på, at projektet resulterer i større interesse for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. (Erhvervsbladet)

I Børsen peger adm. direktør Henrik Garver på, at det netop er nu, danske virksomheder kan have gavn af at søge til Irak og være med til at genopbygge landet. "Den irakiske regering og lokalregeringerne i de irakiske regioner arbejder allerede aktivt med den overordnede planlægning. Målet er at igangsætte en række flerårige udviklingsplaner for de forskellige områder - både geografisk og for de enkelte infrastrukturområder." (Børsen). I Teknik & Miljø udtrykker Henrik Garver i et længere interview vigtigheden af, at det offentlige engagerer sig i erhvervspolitik og går foran inden for cleantech-området: "Det offentlige skal spille en meget vigtig rolle som igangsætter", udtaler Henrik Garver. (Teknik & Miljø)

FRI i medierne, uge 47: Rådgiverne går ikke på kompromis med fagligheden
FRI har i den forløbne uge kommenteret kritikken af rådgiverbranchen som beskyldes for at være manipulerbare. Adm. direktør Henrik Garver påpeger, at ingen rådgiver kan gå på kompromis med fagligheden, da man både mister branchens og kundernes tillid. Han argumenterer for, at udbyder ofte kigger mere på pris end på kvalitet i valget af leverandør. (Ingeniøren).

I Erhvervsbladet roser FRI finanslovsforliget for 2010, der gør det muligt for unge på videregående uddannelser at forlænge deres uddannelse med et halvt år. På den måde kan den høje dimittendledighed for ingeniører nedbringes, samtidig med at de omskoles til erhvervslivets behov. Dette vækker glæde i FRI, idet Henrik Garver i sidste uge påpegede, at Globaliseringsaftalen ikke tog tilstrækkelig hånd om de nyuddannede (Erhvervsbladet).

Finanslovsforliget roses yderligere i Licitationen, hvor adm. direktør Henrik Garver ser positivt på de fremrykkede offentlige investeringer. Adm. direktør Henrik Garver udtaler: "Vi er tilfredse med, at finanslovsforliget fremrykker flere offentlige investeringer, og vi glæder os særligt over, at det sker med energivenlige renoveringer i fokus. Det er klogt at udnytte lavkonjunkturen til at sætte skub i forbedringerne af den offentlige bygningsmasse." (Licitationen)

FRI i medierne, uge 46: Globaliseringsaftalen glemmer de ledige dimittender
En fremsynet aftale med skønhedsfejl. Sådan vurderer FRI globaliseringsforliget, der netop er blevet indgået. Adm. direktør Henrik Garver ser positivt på, at aftalen sikrer gode forhold for forskning og uddannelse, men savner, at der tages højde for de langsigtede, negative konsekvenser, som den høje dimittendledighed risikerer at få. "Den høje ledighed blandt dimittender fra universiteterne er et stort samfundsproblem, og hvis vi ikke kan tilbyde dem uddannelse og opkvalificering, risikerer vi at tabe flere generationer på gulvet", udtaler adm. direktør Henrik Garver.

FRI har desuden fået omtale i Ingeniøren, hvor projektet "Future City" beskrives. Det er et interaktivt IT-værktøj, der giver 8. klasses elever over hele landet mulighed for at agere rådgivende ingeniører og skabe deres egen Future City. Konkurrencen afsluttes med en finale d. 11. december 2009 (Ingeniøren).

FRI i medierne, uge 44: Rådgivere tackler krisen
I denne uge har Ingeniøren gennemgået finanskrisens konsekvenser for en række brancher og konkluderer, at især små og store rådgivende ingeniørfirmaer har klaret sig stabilt gennem krisen, mens det dog er gået hårdere ud over de mellemstore virksomheder. I samme medie udtaler direktør Henrik Garver sig positivt om tendensen til at rådgivende ingeniører efteruddanner sig inden for juridiske forhold: "Det professionaliserer branchen og giver en bedre drøftelse med bygherren, hvis man kender det juridiske grundlag for kontrakter og aftaleformer og ved, hvad der er juridisk muligt", udtaler Henrik Garver. (Ingeniøren)

Gentofte Kommune har udvalgt FRI-talsmanden Lars Ørtoft som modtager af kommunens Miljøpris 2009. Lars Ørtoft sidder i FRI's Byggeriudvalg og er ekspert inden for lavenergibyggeri. (Villabyerne). I denne uge nævner flere medier også, at FRI indgår som samarbejdspartner med Byggeriets Kvalitetskontrol A/S om at forestå certificering af kvalitetsstyringssystemer. (Licitationen).

FRI i medierne uge 43: EU-direktiv kan mærkes i rådgiverbranchen
I denne uge har FRI kommenteret, at flere store lande som Tyskland og England ikke når at gennemføre EU's servicedirektiv til nytår. Dermed er der stadig handelsbarrierer, der hindrer rådgivningsvirksomheder i at etablere sig uden for egne grænser. "Større virksomheder har valgt en alternativ strategi og etableret sig med datterselskaber, men det kan de mindre rådgivere ikke. Derfor er det især dem, som nu mærker konsekvensen af, at det halter med direktivet," siger FRI's adm. direktør Henrik Garver (Ingeniøren).

FRI har sat klima på skoleskemaet for 19 folkeskoleklasser i København i samarbejde med DI Videnrådgiverne, Ekstra Bladet og Miljø Metropolen. DI Business har denne uge omtalt en af de udflugter, som FRI's rådgivere arrangerer for eleverne. Hver klasse skal producere en klimaavis, og de i alt 19.000 aviser bliver uddelt d. 23. november på Københavns Rådhusplads (DI Business).

FRI i medierne uge 42: Rådgiverne tager ansvar for arbejdsmiljø
FRI har i denne uge svaret på kritik fra Dansk Byggeri vedrørende manglende handling for et bedre arbejdsmiljø på byggepladser. Informationschef Inge Ebbensgaard undrer sig over kritikken og henviser blandt andet til Branchearbejdsmiljørådet, hvor FRI løfter ansvaret sammen med blandt andre Dansk Byggeri. "At nedbringe arbejdsskader er en proces, som vi alle har interesse i at få til at fungere", udtaler Inge Ebbensgaard. (Berlingske Tidende, Erhvervsbladet)

I Erhvervsbladet ser adm. direktør Henrik Garver positivt på statens udmelding om at skære 10 % af energiforbruget i statslige bygninger inden 2011. Han opfordrer dog til at inddrage professionelle i vurderingerne for at bane vejen for fremtidssikrede løsninger. (Erhvervsbladet)

Desuden har Henrik Garver i Ingeniøren vurderet, at den stigende konkurrence fra svenske rådgivere og kapringen af danske eksperter ikke vil skade den danske rådgiverbranche på sigt, idet den skærpede konkurrence kun vil gøre området mere synligt og i sidste ende tiltrække flere egnede kandidater. Samtidig vil den nuværende vækst sikre opgaver nok til alle, vurderer Henrik Garver.

FRI i medierne uge 41: Fremgang for videneksport og lysere udsigter for beskæftigelsen
Eksporten af viden får langt fra den omtale, som eksport af fysiske varer får, og det til trods for, at de rådgivende ingeniører oplever vækst i omsætningen på udenlandske markeder. Dette fremgik af Børsen i den forløbne uge, hvor FRI og adm. direktør Henrik Garver blev omtalt i forbindelse med offentliggørelsen af Eksportprofil 2009, som er udarbejdet sammen med Dansk Byggeri og Danske Arkitektvirksomheder. (Børsen, Licitationen). Samtidig ser rådgivernes forventninger til fremtiden en anelse lysere ud. Flere rådgivende ingeniører forventer stigende beskæftigelse og ordretilgang i de kommende seks måneder, fremgår det af den netop offentliggjorte konjunkturmåling for oktober. (Licitationen, JP Radio)

I Jyllands-Posten denne uge kommenterede adm. direktør Henrik Garver den kritik, som forsikringskunder har rejst af byggerådgivernes vurderinger i forsikringssager. "Rådgiveren varetager kundens interesse og yder en faglig ekspertise ud fra de forhold, man er blevet bedt om at undersøge", udtaler Henrik Garver. (Jyllands-Posten)

FRI i medierne uge 40: Mangelfulde udbud
I denne uge har FRI kommenteret på kritikken af de mangelfulde udbud, hvor udbudsmaterialet ofte mangler klarhed og entydighed. Rådgiverne er ofte blevet kritiseret for ikke at have projekteret i bund, men kritikken er forfejlet. Grunden skal findes i, at mange mindre byggesager ikke har rådgivere inde over udbudsmaterialet. Selvfølgelig har vi som rådgivere et ansvar, og er der indgået en aftale med en bygherre, lever vi også op til den. Men det er jo også et spørgsmål om, hvor detaljeret udbudsmaterialet skal være, sådan at entreprenøren har en metodefrihed siger Adm. direktør Henrik Garver (Licitationen).

Derudover er lanceringen af undervisningskonceptet, Future City, skudt i gang. Skoleelever over hele landet får nu muligheden for at skabe deres egen grønne fremtids by fra ide til virkelighed (Ritzau, Nordjyske Stiftstidende).

FRI i medierne uge 39: Rådgiverne forsker videre
I den forgange uge har adm. direktør Henrik Garver udtalt sig på baggrund FRI's seneste Videnopgørelse, der viser, at rådgiverbranchen formåede at fastholde investeringer i forskning, uddannelse og udvikling i 2008 trods den begyndende finanskrise. Det viser, at branchen har et godt beredskab til at klare fremtidige opgaver, siger Henrik Garver. Fremadrettet er det vigtigt at øge forsknings- og udviklingsaktiviteterne for at kunne være med i forhold til for eksempel klimaproblematikken. (Licitationen)

Danske rådgivende datterselskaber er oplagte til at tage del i de opgaver, der kommer i kølvandet på de massive udenlandske investeringer i infrastruktur de kommende år, påpeger Henrik Garver i "Fremtidens Infrastruktur". Derudover har Henrik Garver på baggrund af den nigerianske ingeniørsammenslutnings krav om dødsstraf for byggesjusk udtalt, at hvis forslaget bliver gennemført, vil det formentlig afholde danske ingeniørfirmaer fra at påtage sig opgaver i Nigeria, hvor de dog i forvejen ikke har de store opgaver i forvejen. (www.ing.dk)

FRI i medierne uge 38: Udlicitering styrker kvaliteten
FRI svarer i denne uge sammen med DI Videnrådgiverne på kritik i Information om, at konkurrenceudsættelse af ministeriernes opgaver vil føre til lukkethed og dårligere kvalitet. Kritikken er forfejlet og bunder snarere i, at sektorforskningsinstitutionerne frygter, at deres mere eller mindre automatiske tildeling af statslige kroner nu kommer under pres, påpeger konsulenterne Preben Boock (FRI) og Kirsten Alkjærsig (DI Videnrådgiverne). (Information)

FRI i medierne uge 37: Velment Vækstforum overser videnerhvervet
I Børsen i denne uge kommenterer adm. direktør Henrik Garver på nedsættelsen af regeringens Vækstforum, som han betegner som et positivt og nødvendigt tiltag. Dog virker det uklogt, at rådgiverbranchen ikke er bedre repræsenteret, idet branchen ikke alene har en nøglerolle i bestræbelserne på at bringe dansk erhvervsliv ud af den aktuelle krise, men også bliver også et af omdrejningspunkterne i fremtidens udvikling af CleanTech i bred forstand, serviceinnovation og teknologispredning.

Endvidere kan man på Ekstra Bladets hjemmeside følge avisens skoleklima-projekt, som FRI leverer rådgivere til og som blev igangsat i denne uge med en stor kickoff-event for 500 elever i JP/Politikens Hus.

FRI i medierne uge 36: Så kom de første opgave-udliciteringer
FRI har i denne uge svaret på tiltale fra DMU, der frygter at udlicitering af Miljøministeriets opgaver vil forværre kvaliteten. Bekymringerne må siges at bero på et meget dårligt kendskab til den private rådgivningsbranche, idet de danske rådgivere er nogle af Europas bedste, forklarer chefkonsulent Preben Boock og understreger, at det er på tide, at de offentlige institutioner får konkurrence på rådgivningen (Altinget.dk). I denne uge har Preben Boock også udtrykt sig om fordelen ved at genetablere ådale i bestræbelserne på at håndtere øgede regnvandsmægnder. (Politiken, Jyllands-Posten)

De seneste konjunktur-tal for bygge- og servicesektoren viser en aftagende pessimisme, men vi spejder stadig langt efter fremgang, udtaler adm. direktør Henrik Garver i en kommentar. Det handler derfor nu for regeringen om at skabe de helt rigtige rammer, så vi kan bygge videre på det fundament af øget stabilitet, som de aktuelle tal viser for erhvervslivet. (Licitationen)

FRI i medierne uge 35: Fremadrettet finanslov i lavkonjunkturens tegn
FRI har i denne uge kommenteret regeringens finanslovsforslag, der blev præsenteret tirsdag. Grundlæggende er FRI tilfreds med forslaget, der udmønter de seneste aftaler inden for forskning, energi og innovation samt trafik, renovering og kommunale anlæg. Adm. direktør Henrik Garver peger dog på, at der stadig er efterslæb på flere områder, og at der generelt er en utilstrækkelig prioritering af vedligeholdelse af kloakker og vandforsyning samt skoler og institutionsbygninger. (Information, Licitationen).

Endvidere påpeger Henrik Garver, at kommunerne tøver med at gå i gang med veje- og anlægsinvesteringer trods forbedrede vilkår fra statens side (Jyllands-Posten).

FRI i medierne uge 34: Innovation frem for nostalgi på Lindø
I denne uge opfordrer adm. direktør Henrik Garver i Børsen til, at man indtænker omdannelsen af Lindø-værftet i en national strategi for udviklingen af vedvarende energi og energibesparelser. Regeringen bør ikke fastholde produktionsarbejdspladser af nostalgiske årsager, men arbejde på at skabe fremtidssikrede arbejdspladser inden for viden, innovation og ny teknologi. "Regeringen bør tage skridtet fuldt ud og lancere en ambition om at gøre Danmark til verdens førende viden- og teknologination inden for Cleantech", skriver Henrik Garver.

Derudover har Børsen endnu engang fulgt op på FRI og DANSKE ARK's kritik af Konkurrencepræget Dialog, KD. Også NCC bakker op om synspunktet og peger på nødvendigheden af en faseinddelt model for KD-udbud.

FRI i medierne uge 33: Positive toner fra rådgiverbranchen
Flere medier har i denne uge omtalt FRI's brancheundersøgelse for 2008, der mod forventning viser en øget vækst hos medlemmerne. Omsætningen er samlet set steget fra 9,4 til 10,7 milliarder kroner, en stigning på 14 procent. Det skyldes bredden i rådgivervirksomhedernes markedsområder, fortæller adm. direktør Henrik Garver: De leverer ikke alene rådgivning inden for byggeri, men også inden for infrastruktur, anlæg, energi og miljø. Det er markeder, der alle er i vækst, pointerer Henrik Garver og tilføjer, at offentlige tiltag som Femern-broen, byggeri af motorveje og hospitalsbyggeriet alle er faktorer, der bidrager med større optimisme for 2009. Alle disse tiltag vil for alvor sætte øget gang i rådgivervirksomhederne, og det vil måske allerede kunne ses i slutningen af 2009, siger Henrik Garver. (Erhvervsbladet, Licitationen, Børsen)

Derudover har Børsen fulgt op på FRI's kritik af udbudsmodellen Konkurrencepræget Dialog (KD), der kan medvirke til tab i millionklassen for rådgiverne. Selv store virksomheder tænker sig grundigt om, inden de kaster måske 10 mio. kr. ind i en dialog om et projekt, hvor det er tvivlsomt, om der i sidste ende kommer en opgave ud af det, udtaler adm. dir. Henrik Garver. (Børsen)

FRI i medierne uge 32: Stigning i antallet af ingeniørstuderende
FRI kommenterede i sidste uge på stigningen af ansøgere hos de naturvidenskabelige- og tekniske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er steget med 6,6 procent, set i forhold til sidste år. Det er vi i høj grad tilfredse med, udtaler Adm. dir. Henrik Garver. Udfordringen ligger nu i at fastholde de studerende på studierne og derved undgå frafald.(Licitationen)

FRI i medierne uge 30: Ny udbudsform for ressourcekrævende
FRI retter i Børsen denne uge kritik mod den ny EU-udbudsform, Konkurrencepræget Dialog (KD). Der er eksempler på at teams har brugt 10 - 12 mio. kr. alene på at deltage i dialogen - uden at vinde. Dette er ude af proportioner vurderer Adm. dir. Henrik Garver. Problemet er, mener FRI, at udbyder typisk avender ideer fra alle bydende hvilket medfører en reel risiko for at andre vinder opgaven på baggrund af ens ideer. Dialogen bør være et udskillelsesløb, hvor udbyder skal betale kompensation til tilbudsgiverne, foreslår Henrik Garver.(Børsen)

Derudover har FRI kommenteret de kommende investeringer for 80 mia. kr. i de danske jernbaner. I artiklen anfører Banedanmark, at man må have udenlandske rådgivere med på grund af for få kompetencer i Danmark, hvortil Chefkonsulent Preben Boock svarer at "Det er helt normalt, at man laver strategiske alliancer med udenlandske virksomheder for at kunne løfte opgaven, der vil være brug for at hente specialister i udlandet".(Børsen)

FRI i medierne uge 28: Offentlige udbud styrker rådgiverne
I denne uge har Adm. dir. Henrik Garver kommenteret Miljøministeriets beslutning om at udbyde rådgivnings- og overvågningsopgaver for 19 mill. kr.. Opgaverne udføres i dag af DMU. Fokus for kommentarerne har været, at det er et grundlæggende positivt signal at udlicitere flere opgaver, at de konkrete udbud vil fremme innovation, videnudvikling og kompetenceopbygning samt styrke danske rådgivere gennem de referenceprojekter der udgøres af de udbudte opgaver. (Børsen, Ritzaus Bureau, DR P4, Licitationen)

Derudover har Adm. dir. Henrik Garver kommenteret, Transportministerens overvejelser om at udsætte planlagte infrastrukturinvesteringer, som problematisk. OPP kunne være et af de alternativer Regeringen tog i anvendelse, såfremt staten her og nu mangler finansiering til projekterne. (Børsen)

FRI i medierne uge 26: Rådgiverne vil klare sig efter krisen
Trods den aktuelle krise i byggeriet, der rammer en række virksomheder hårdt, kan de rådgivende ingeniører ifølge FRI's direktør Henrik Garver glæde sig over, at behovet for rådgivning generelt er stigende. Byggeriet bliver mere komplekst, og ingeniørerne har en styrkeposition i og med, at de er vant til at arbejde på tværs af sektorer. Danske rådgivende ingeniører er generelt på forkant, fordi de har erfaringer på en række af de nye grønne områder, eksempelvis indenfor lavenergibyggeri, og det bliver en stor styrke for sektoren i de kommende år. (Magasinet Ejendom)

FRI i medierne uge: Investering i jernbaner medfører stor efterspørgsel på rådgivende ingeniører
Massive investeringer i den danske infrastruktur baner vejen for milliardkontrakter til de rådgivende ingeniører. Et af de store fokusområder er jernbaneprojekter, hvor der frem til 2021 skal investeres for 83 mia. kr. Adm. dir. Henrik Garver udtaler, at øgede investeringer i jernbanen allerede nu vil styrke omsætningen hos de rådgivende ingeniører. De store ordrer begynder at lande nu, og det vil fortsætte i de kommende år. (Berlingske Tidende)

FRI har i denne uge kommenteret på kommunernes evne til at konkurrenceudsætte opgaver, i forbindelse med de aktuelle forhandlinger om de kommunale budgetter. Den såkaldte Indikator for konkurrenceudsættelse udgjorde i 2008 24,8 procent. Henrik Garver kommenterer at det offentlige bør være en kompetent og krævende indkøber af ydelser leveret af private og vurderer, og at indikatoren for konkurrenceudsættelse bør løftes til mindst 30 procent i 2012. Det primære mål med konkurrenceudsættelse er, at forbedre kvaliteten af den offentlige service. Henrik Garver fastslår, at private aktører ved leverancer til det offentlige kan sikre ensartede ydelser og gør det muligt for de enkelte kommuner at stille målbare krav til kvaliteten af ydelsen.(Licitationen)

FRI i medierne uge 22: Fusion, finanskrise og ESCO-modeller
Fusionen mellem rådgivningsvirksomhederne Orbicon og Leif Hansen Engineering tidligere på ugen kommer ikke til at stå alene. Det forudser Henrik Garver, adm. direktør i FRI. Han vurderer, at fusionen kan være den første i en ny bølge af fusioner og opkøb i kølvandet på den aktuelle finanskrise. Den aktuelle konjunktursituation skaber et klima, hvor fusioner og opkøb kan være strategisk rigtige for alle de involverede virksomheder. Samtidig vurderer Henrik Garver at fusionen sikrer god risikospredning: De to rådgivningsvirksomheder er et godt match. (Børsen, Ingeniøren)

Ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik får finanskrisen også negativ betydning for byggeriet. Henrik Garver vurderer at den positive udvikling, som de rådgivende ingeniører oplevede i løbet af de første tre måneder i år, synes at være gået i stå. Jo længere krisen varer, jo større negativ effekt får den også for de rådgivende ingeniører. Han tror dog på, at initiativerne fra regeringen vil slå igennem på sigt. (Licitationen)

FRI har desuden været i medierne hvor vi opfordrer private og offentlige ejere af bygninger til at energirenovere. Der er åbenlyse muligheder i at bruge ESCO modeller, hvor energibesparelserne betaler for renoveringen. Faktisk er Danmark ifølge EU et af de lande, der er dårligst til at bruge såkaldte energitjenesteselskaber (ESCO Energy Service Company), selvom det kunne betyde langt mere renoveringsarbejde for byggebranchen og en langt større energibesparelse i eksisterende bygninger. Informationschef Inge Ebbensgaard mener, at bygherrerne bare skal se at komme i gang. Det er sund logik at gøre det både for miljøet og energibesparelserne. (Ingeniøren)

FRI i medierne uge 19: FRI ser positivt på nye konjunkturmålinger

I de seneste uger har adm. dir. Henrik Garver, på baggrund af FRI's konjunkturmåling for april måned, været i medierne for at fastlægge, at det ser ud til at situationen i branchen har stabiliseret sig. Henrik Garver vurderer, at det ser ud som om de rådgivende ingeniørvirksomheder har tilpasset sig den nuværende økonomiske situation, og virksomhederne har nu overskud til andet end damage control. Der er opgaver til 80 pct. af den nuværende arbejdsstyrke på tre måneders sigt. Derfor er der hverken udsigt til overophedning eller til at bunden går ud af markedet, udtalte Henrik Garver til Børsen den 23. april 2009. Dog ses der i FRI med stor alvor på Danmarks Statistiks konjunkturbarometre for byggeriet og serviceerhvervene, der også i april giver negative indikatorer. Henrik Garver finder det dog grundlæggende positivt, at der inden for serviceerhverv opleves en svag forbedring af konjunktursituationen. Det fastlås samtidig, at der ikke skal herske tvivl om, at branchen er berørt af den aktuelle krise. (Børsen, Licitation)

Desuden har FRI i JyllandsPosten kommenteret på den ny regulering af landbruget i forhold til vandmiljøet. (Jyllands-Posten)

FRI i medierne uge 13: Rådgiverne klarer sig godt trods krise
De rådgivende ingeniører trodser krisen og klarer sig generelt bedre end andre brancher pga. deres høje internationalisering, store eksport og multidisciplinærhed. Sådan lyder forklaringen i hvert fald fra Henrik Garver der til forskellige medier giver sit bud på, hvordan rådgiverne kan være med til at trække Danmark styrket ud af krisen. Til Børsen siger Henrik Garver bl.a., at danske rådgivervirksomheder vil være i stand til at fastholde vækst både i år og næste år på trods af, at bolig- og erhvervsbyggeriet er presset helt i bund. Det skyldes ifølge Henrik Garver især det øget salg af rådgivning i danske ingeniørfirmaers udenlandske datterselskaber samt den store satsning inden for sektorer som miljø, energi og infrastruktur. (Børsen, Erhvervsbladet, P1 Radioavisen)

Samtidig giver Henrik Garver til Ingeniøren sit besyv med på, hvordan man i fremtiden bedre kan undgå, at der opstår ulykker på byggepladser. Henrik Garver forslår, at virksomhederne strammer op på kvalitetssikringen ved hjælp af en ekstern statiker, der holder med konstruktion både under og efter byggeriet. (Ingeniøren)

FRI i medierne uge 12: Glæde over lempelsen af anlægsloftet
Henrik Garver har i denne uge kommenteret den nye aftale mellem regeringen og KL, hvor anlægsloftet er blevet hævet med to mia. kroner i 2009. Henrik Garver glæder sig over aftalen og siger bl.a. til Børsen, at det er positivt, at regeringen tager konstruktivt fat på at lempe det kommunale anlægsloft, så de investeringer i bedre offentlig service, der kan skabes gennem bedre bygninger til undervisning, pleje og administration, bliver fremrykket. Samtidig fremhæver Henrik Garver, at de to mia. kroner også kan bruges til at imødekomme kommunernes efterslæb på kloakområdet, hvor Henrik Garver vurderer, at der skal bruges mellem 20 og 50 mia. for at bringe sektoren op på et tilfredsstillende niveau. (Børsen, TV2 Online, Jyllands-Posten, Licitationen)

Til Ingeniøren i denne uge, udtaler Henrik Garver sig om Transportministeriets nye budgetmodel, som skal bruges til anlægsprojekter. Henrik Garver mener, at elementerne i den nye model kan forbedre budgetteringen. Samtidig giver Henrik Garver sit bud på, hvordan danske rådgivere kan vinde stort på OECD's vurdering om, at der skal investeres 50 - 150 mia. kr. år i vandinfrastruktur. (Ingeniøren)

FRI i medierne uge 9: Rådgivende ingeniører trodser fald i beskæftigelsen
På trods af finanskrisen og økonomisk afmatning har den rådgivende ingeniørbranche alligevel ansat 10 pct. flere medarbejdere i 2008. Det viser FRI's nyeste medarbejderstatistik. Det er rekord, og selvom om byggeri er hårdt ramt, så trækker branchen som energi og miljø. Adm. direktør Henrik Garver vurderer, at der ikke vil være de store ændringer i 2009, fordi branchen typisk omskoler gode og erfarne medarbejder fra fx byggeri til miljø og energi. (Berlingske Business)

Henrik Garver giver i Information sammen med seks andre organisationer udtryk for, at den fremtidige energispareindsats skal ledes af en ny instans med en uafhængig bestyrelse, som køber besparelsen hos et bredere spektrum af aktører. Det er nødvendigt at flytte indsatsen over i en selvstændig energisparefond, som løbende vurderer, om målet nås og hvilke virkemidler, der bør bringes i anvendelse. Diskussionen om energispareindsatsen har været i gang siden Klima og Energiminister, Connie Hedegaard, offentliggjorde en evaluering af indsatsen den 23. december sidste år. (Information)

Ingeniøren var med til Forum for Yngre Rådgiveres (FYR) arrangement med Den Store Blærerøv aka Mads Christensen om personlig branding. Det var et skarpt foredrag, hvor Mads Christensen ikke lagde fingre imellem. Medlem af FYRs styregruppe, Martin Ledgaard-Sørensen, siger til Ingeniøren, at et af hovedformålene med FYR netop er at skabe arrangementer, der giver de yngre rådgivere mulighed for at netværke, men som samtidig også kommer med faglige indspil til deres arbejdsliv. (Ingeniøren)

FRI i medierne uge 8: Krisens påvirkning af branchen
Henrik Garver var mandag aften live i TV2 News Finans. Her kommenterede han på, hvordan finanskrisen påvirker den rådgivende ingeniørbranche. Henrik Garver fokuserede på, at branchen stadig oplever stigende vækst på områder som energi, miljø, infrastruktur og særligt eksport. Dog pointerede Henrik Garver, at det var vigtigt, at kommunernes bygge- og anlægsstop blev lempet, så der kan igangsættes projekter, der er med til at løfte samfundet, som fx energirenovering og forbedringer af offentlig bygninger. Derved får vi også gang i den sektor, som er ramt af krisen, sagde Henrik Garver. (TV2 News)

I Ingeniøren udtaler Henrik Garver sig om den stigende brug af alumne foreninger, der bliver brugt i store, danske virksomheder. Dog er fænomenet ikke kendt i rådgiverkredse, hvilket Henrik Garver forklarer med, at det er en lille branche, hvor manglen på arbejdskraft ikke er lige så udtalt som i for eksempel it-sektoren. Henrik Garver mener dog, at det kunne være et positiv initiativ i branchen, da der altid er god fornuft i, at tidligere medarbejdere taler godt om virksomheden. (Ingeniøren).

FRI i medierne uge 7: Tilfredshed med vismandsudmelding
Henrik Garver udtrykker i denne uge tilfredshed med vismændenes forslag om at lempe på kommunernes bygge- og anlægsloft. Henrik Garver siger til Børsen, at en lempelse vil betyder, at vi kan sætte gang i mange af de projekter ude i kommunerne, som er med til at skabe værdi for hele vores samfundsstruktur, fx energirenovering og forbedring af skolernes indeklima. Henrik Garver siger dog også, at han enig med vismændene om, at det er for tidligt med en vækstpakke. (Børsen, Licitationen).

Licitationen skriver i denne ude om konferencen om energieffektivt byggeri, som blev holdt på Christiansborg i sidste uge. FRI arrangerede konferencen sammen med Tekniq, Dansk Byggeri og DANSKE ARK. Byggeerhvervet forslår bl.a., at der etableres et 10-årigt program for energibesparelser, som omfatter alle energiarter og både private husholdninger, virksomheder og transport skal indgå i programmet. (Licitationen).

FRI i medierne uge 6: Trafikforliget er utilstrækkeligt
Det nye trafikforlig, der blev indgået på Christiansborg i sidste uge, har givet anledning til megen debat. Henrik Garver siger til Licitationen, at de 94 mia. i nyinvesteringer er et godt skridt på vejen, men det er dog utilstrækkeligt. En analyse, som FRI har fået udarbejdet, State of the Nation, viser, at der skal langt mere til, hvis målet er at bringe infrastrukturen op til en god tilstand. (Licitationen)

FRI har kåret årets yngre rådgiver, Douglas A. Marett fra Grue & Hornstrup. Henrik Garver begrunder kåringen med, at Douglas A. Marett i alle facetter af sin karriere har demonstreret evner til at udføre ekstraordinære opgiver, der højner rådgiverbranchens anseelse. (Licitationen)

FRI i medierne uge 4: Kritik af konkurrenceforvridning og monopol
I sidste uge kritiserede FRI både i Børsen og Ingeniøren den nye vandsektorlov. Den officielle udmelding fra Miljøministeriet er, at forhandlingerne om en ny vandsektorlov skal være på plads i januar 2009. FRIs direktør Henrik Garver og chefkonsulent Preben Bock mener dog, at en hurtigbehandling kan resultere i en lov, der både er konkurrenceforvridende samtidig med, at den lægger an til inhabilitet. (Børsen, Ingeniøren)

Henrik Garver giver i Politiken udtryk for, at politikerne bør benytte de kommende forhandlinger om en ny handlingsplan for energibesparelser til at gøre op med det monopol på energibesparelser, som i dag ligger hos energiselskaberne. Henrik Garver mener, at alle virksomheder skal have mulighed for at blive involveret. (Politiken)

Henrik Garver finder det endvidere dybt problematisk at 47 ud af 98 kommuner endnu ikke har fået styr på at energimærke deres bygninger. Henrik Garver mener, det er ærgerligt, at landet som vært ved klimatopmødet i december ikke kan demonstrere, at vi er en foregangsnation indenfor energieffektivt byggeri og renovering - især når vi faktisk har kompetencerne til at være det, og det derfor alene er indsatsen i kommunerne, der halter. (Ingeniøren)

FRI i medierne uge 3: Fortsat vækst i FRI trods nedgang i byggeriet
FRI's ekstraordinære konjunkturmåling får stor opmærksomhed i Børsen i denne uge. Tallene fra konjunkturmålingen viser, at de rådgivende ingeniører trods tilbagegang forventer vækst i branchen på omkring 4 procent i 2009. De virksomheder, som primært er rettet mod byggeri, oplever, at de har det svært, og at ordrebogen svinder ind. De er ude og kæmpe væsentligt hårdere for opgaverne. Selvom byggeri er hårdt ramt, trækker rådgivning inden for miljø, anlæg og infrastruktur i en positiv retning. Omvendt er de nationale redningsplaner i forhold til finanskrisen med til at sætte fokus på opgradering af infrastrukturen. De rådgivningsvirksomheder, der har spidskompetencer inden for det område, vil få bedre muligheder for at hente store rådgivningsopgaver uden for Danmarks grænser. Samtidig kan FRI for første gang i 10 år se en forskel i erhvervsklimaet for ingeniørvirksomheder i Øst- og Vestdanmark. FRI's direktør Henrik Garver vurderer, at Østdanmark klarer sig bedre en Vestdanmark, fordi der blandt andet sidder flere eksportfolk øst for Storebælt. (Børsen)

FRI i medierne uge 2: Kritik af regeringens energihandlingsplan
På trods af juleferien har FRI i flere sammenhænge været synlige i medierne.

På baggrund af en evaluering bestilt af Klima- og Energiministeriet har FRI sammen med byggeerhvervets andre organisationer kritiseret regeringens energihandlingsplan. Selvom de danske energiforbrugere årligt indbetaler 200 mio. kr. til at fremme energibesparelser, har det offentlige, som er landets største ejer af bygninger, ikke formået at reducere energiforbruget. Det er tværtimod er steget. FRI's direktør Henrik Garver mener, at både det offentliges og energiselskabernes indsats været skuffende, og det må give anledning til en revision af den hidtidige energisparepolitik. (Politiken, P1, P4, Ingeniøren)

Desuden skrev Henrik Garver et debatindlæg i Jyllandsposten den 28. december 2008, hvor han bl.a. ønsker problemerne med dårligt indeklima på landets skoler løst med flere offentlige investeringer. Ifølge Henrik Garver er der ikke den rådgivende ingeniør, der ikke sidder klar med innovative, bæredygtige og effektive løsninger, der kan være med til at løse problemerne med dårligt indeklima og klasselokaler, der er uegnede til undervisningsbrug. Offentlige investeringer er generelt et godt værktøj til at stimulere økonomien, og investeringer i skoler og daginstitutioner giver samtidig fremtidens talenter de bedst mulige rammer at vokse op i. (Jyllands-Posten)