Debat: FL 2013: Danmarks veje, bygninger og kloakker bliver forringet

I aftalen om Finansloven for 2013 falder bevillingerne til infrastruktur. Der er ellers god brug for flere penge til infrastrukturområdet, især til veje, kloakker og offentlige bygninger, viser State of the Nation-rapporten, som FRI netop har offentliggjort.

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI
Altinget.dk, d. 19. november 2012

De kommunale veje er hullede og stærkt præget at kortsigtede lappeløsninger. Det er bekymrende idet de 70.300 km kommunalt-ejede vej udgør langt den største del af det danske vejnet. Mellem 40 og 50 pct. vurderes at være begrænset skadet og 10 pct. er skadet eller meget skadet. 20 års vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale veje efterlader Danmark med en utilstrækkelig robusthed af den samlede vej-infrastruktur.

Den offentlige bygningsmasse forfalder. Skal man fastholde den værdi, som bygningerne udgør i dag, viser tal fra staten, regioner og kommuner, at der skal investeres 40 mia. kr. State of the Nation indikerer, at beløbet er 5 til 10 gange større. Finanslovsaftalen afsætter 45 mio. kr. til energirenoveringsprojekter af den offentlige bygningsmasse. Uambitiøst, hvis Danmark skal nå målet om fossilfri energiforsyning i 2050.

Også landets kloaknet lider. Det er resultatet af mange års manglende investeringer og de senere års klimaforandringer, der betyder, at skybrud oversvømmer veje og kældre. Det er samfundsmæssigt en dårlig forretning - oprydningen efter skybruddet i København sidste år kostede mere end 6 mia. kr. Ydermere er der en sundhedsrisiko, når regnvand blandes med spildevand i vores drikke- og badevand eller i vores kældre. Beregninger i State of the Nation viser, at der skal investeres 20 til 55 mia. kr., hvis det danske kloaknet skal fremtidssikres mod skybrud. Der er i dag bedre takter på kloakområdet, men det momentum skal fastholdes, hvis vi vil klimatilpasse og fremtidssikre vores kloakker.

Samlet viser State of the Nation, at skal problemerne med infrastrukturen løses, så kræver det investeringer i milliardklassen. Men netop nu går Danmark den modsatte vej. Kommunernes anlægsloft er fra 2013 sat ned med 25 pct. i forhold til i år. Bevillingerne til infrastruktur i den netop vedtagne finanslov er reduceret markant. Infrastrukturbevillingen falder fra 2012 til 2016 med 47 pct. Bevillingen til veje falder fra over 7 mia. kr. til 728 mio. kr. - et fald på godt 90 pct. på fire år.

Med de meget store fald i bevillingerne til infrastruktur, er vi i FRI sikre på, at den høje værdi, som infrastrukturen har i dag, vil reduceres over de kommende år. Og jo længere vi udskyder fornyelse og vedligeholdsarbejdet desto dyrere bliver det at rette op. Derfor håber FRI, at der i forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne i 2013 bliver sat fokus på værdien af vores infrastruktur, så vi sikrer, at hensigtsmæssig vedligehold går hånd i hånd med de visioner, der skal til for at fastholde Danmark som højmobilt vidensamfund.