Asfalt

State of the Nation: Ordentlige veje kræver langsigtet planlægning

FRI's State of the Nation-rapport, der udkom i marts, giver de kommunale veje bundkarakter og konkluderer, at der er et væsentligt efterslæb og behov for en forstærket indsats for at forebygge i tillæg til en markant styrkelse af vedligeholdet. Af David Meyer, analysechef og Henrik Garver, adm. dir. i FRI.

Tilstanden af vores infrastruktur er blevet løftet. Igen. Det er konklusionen i den seneste State of the Nation-rapport fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. State of the Nation 2016 udkom i marts i år. At Danmarks infrastruktur er løftet er grundlæggende vigtigt for at understøtte langsigtet vækst og udvikling af det danske samfund.

Alligevel er der også områder, der giver anledning til bekymring. Tilstanden af den offentlige bygningsmasse og det kommunale vejnet er utilstrækkelig.  Og veje, der ikke bliver vedligeholdt eller fornyet, koster vækst, mobilitet, trafiksikkerhed og kørekomfort. Bilister må køre langsommere på hullede veje, og risikoen for ulykker øges, hvis vejunderlaget ikke er optimalt.

De kommunale veje og broer udgør i dag 95 pct. af det danske vejnet, og de får i State of the Nation 2016 karakteren 2,5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Hvad der er yderligere bekymrende er, at karakteren gives med en nedadgående fremtidig tendens, fordi kommunernes budgetter til vejvedligehold også i fremtiden ser ud til at være utilstrækkelige. Efterslæbet vil formentlig kun  vokse sig større, fordi kommunerne hvert år afsætter færre penge på at vedligeholde deres veje, end hvad der er nødvendigt. Ligeledes viser en opgørelse, at godt 38 pct. af de kommunalt ejede broer har et større vedligeholdsbehov. Værdien af efterslæbet for broer alene lyder på godt 1,4 mia. kr., hvilket er mere end dobbelt så højt, som opgørelsen i 2012-rapporten viste.

Dyrt at spare

Det manglende vedligehold betyder, at vi som samfund ikke blot skubber regningen foran os til betaling, ”når der bliver bedre råd”. Politisk ville det jo være rart. Virkeligheden er desværre langt mere alvorlig, fordi genopretning af ødelagt infrastruktur er langt dyrere end rettidigt vedligehold. Populært sagt tager politikerne kviklån i den kommunale infrastruktur i disse år. Jo længere kommunerne venter med at reparere vejene, jo dyrere bliver det.

Beregninger fra Rambøll viser, at venter man tre år med at vedligeholde en vej, der trænger til vedligehold, fordyrer det reparationen med 21 pct.! Der er ingen tvivl om, at kommunerne kan låne penge billigere, end de lån der i øjeblikket optages indirekte i form af mangelfuldt vedligehold af infrastrukturen. Helt grotesk bliver det, hvis vi ser på udskudt vedligehold af vejbroer. Her fordyres reparation med 71 pct., hvis det nødvendige planlagte vedligehold udskydes med tre år. Årsagen er, at veje og broer består af mere end blot det øverste lag asfalt. Det underliggende bærelag skal fx sikre mod nedsivende vand, og går der først hul på det, kan det blive en bekostelig affære at udbedre skaderne. Den rådgivende ingeniørvirksomhed COWI har tidligere beregnet, at når kommunerne sparer 1 mio. kr. årligt på nødvendigt vejvedligehold, så medfører det en merudgift for samfundet på over 5 mio. kr. [Danmarks vejnet- en investering, COWI dec. 2013]

Beregninger fra DI viser, at spildtid i trafikken årligt koster samfundet 13 mia. kr., og at regningen kan stige til 25 mia. kr. i 2020, hvis ikke vi har et ordentligt vejnet, der kan håndtere den stigende trafik. Så der er ingen økonomiske undskyldninger for ikke at prioritere vedligehold af det kommunale vejnet.

Planlægning betyder god infrastruktur

Ud over de dystre konklusioner om tilstanden af de kommunale veje og broer, så er der også en mere positiv konklusion, vi kan drage af State of the Nation 2016: Værdien af planlægning og politiske prioriteringer. Det grundlægende løft, der siden 2008 har fundet sted inden for en række sektorer, har kvalitativt forbedret infrastrukturen. For alle de berørte sektorer har det været en klar politisk prioritet at løfte tilstanden. Denne politiske prioritet er blevet understøttet af planer, der over en længere periode har kunnet sikre et nødvendigt løft af infrastrukturen. Det gælder eksempelvis for jernbaner, kloakker og spildevand samt statsvejnettet.

For modsat det kommunale vejnet er tilstanden for de danske statsveje og – broer vurderet til at være god og med opadgående tendens. Den positive udvikling er netop et resultat af langsigtet planlægning. I 2009 blev der indgået en politisk aftale om ”Bedre veje m.v.”, som for perioden 2010-2013 tilførte vej- og broområdet ca. 3,9 mia. kr. til efterslæbsafhjælpning. Desuden har den lave diskonteringsrente, der anvendes ved rentabilitetsberegninger for infrastrukturprojekter, ændret sig fra 7 pct. til 4 pct., hvilket har haft en positiv effekt på statsvejnettet. Endelig er der gennemført en række planlagte udbygningsprojekter, som yderligere har forbedret mobiliteten og bidraget til den positive udvikling af statsvejnettet.

Gode veje og varme hænder

I FRI vil vi gerne slå på tromme for, at kommunerne ser anderledes på deres anlægsaktiver. Veje, broer og bygninger er et aktiv, der skal vedligeholdes for at fastholde både den bogførte og den faktiske værdi. Dette vedligehold skal anskues som investeringer, der skaber værdi, og ikke som omkostninger, hvor pengene kunne være brugt bedre. Når de kommunale budgetter er så stramme, som de er i dag, sker det ofte, at en større uforudset udgift medfører udskydelse af planlagt vej-vedligehold. Men hvis kommunerne tænker langsigtet og prioriterer rettidigt vedligehold, behøver varme hænder og gode veje ikke at være hinandens modsætninger. Tværtimod vil kommunerne på lang sigt få flere penge til varme hænder og andre prioriteringer, hvis de investerer i vejnettet i tide. En helt simpel (og helt simpelt er den slags jo aldrig…) Asset Management tilgang kunne være et godt sted at starte.

 

Kort om State of the Nation

  • Med State of the Nation 2016 er det tredje gang, at FRI præsenterer en State of the Nation-rapport for Danmark.
  • FRI’s State of the Nation-rapport er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger, der skal til for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur.
  • Den analyserede infrastruktur vedrører jernbaner, havne, veje og broer, kloak og spildevand, vandforsyning, affald, energi og den offentlige bygningsmasse.
  • Den samlede værdi af den danske infrastruktur på disse ni områder udgør 2.100-3.000 mia. kr.
  • State of the Nation-rapporter beskriver tilstanden af et lands aktuelle infrastruktur og kendes fra en række lande rundt om i verden, herunder USA, Storbritannien og Norge.
  • Det er Rambøll, der er hovedforfatter bag rapporten, men en række FRI-virksomheder har kommenteret og bidraget til rapporten.
  • De to tidligere rapporter er udarbejdet i 2008 og 2012.
  • Læs hele rapporten www.frinet.dk/sotn_2016