Pressemeddelelse: State of the Nation - Dansk infrastruktur i bedring

FRI's State of the Nation-rapport, viser at tilstanden af danske havne, lufthavne, jernbaner, vandforsyninger samt håndteringen af affald er blevet forbedret de sidste fire år. Men kloakker, offentlige bygninger og kommunale veje halter stadig alvorligt bagefter samtidig med, at de offentlige anlægsudgifter falder.

5. november 2012

Danskerne har fået bedre jernbaner, statsveje, havne og affaldshåndtering de seneste fire år. Det viser Foreningen af Rådgivende Ingeniørers, (FRI's) State of the Nation-rapport, som netop er blevet offentliggjort.

Rapporten konkluderer, at særligt togpassagerer kan mærke, at der er investeret kraftigt i jernbanen de seneste år. Området er gået en hel karakter op fra 2,5 til 3,5 på State of the Nations karakterskala (se faktaboks). Med de kommende forbedringer af jernbanen er tendensen oven i købet opadgående. Havne og lufthavne har også oplevet et løft ligesom landets vandforsyning har en fremtidssikret grundstruktur. Og de bilister, der kører på de statslige veje, har, kunne mærke, at vejbelægningen er blevet bedre.

"Det er glædeligt, at der på så mange områder er sket en forbedring i den danske infrastruktur de sidste fire år. Fremskridtet betyder at store dele af den danske infrastruktur er blevet fremtidssikret og understøtter en fortsat udvikling i det danske samfund," siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

Bekymrende besparelser

"Men selvom State of The Nation rapporten viser lovende takter, bekymrer det os, når vi kan se, at bevillingerne til infrastruktur i finansloven næsten bliver halveret frem til 2016. Her er det særligt beløbene til vejanlæg, der bliver skåret i, og man kan frygte, at det løft der er opnået på de statslige veje gennem de sidste år bliver sparet væk," forklarer Henrik Garver

Rapporten viser også, at der er områder, hvor der stadig er plads til en del forbedringer, hvis det danske samfund gerne vil fremtidssikre vigtige dele af landets infrastruktur - det gælder særligt infrastrukturen på det kommunale område. Beregninger i rapporten viser, hvis det danske kloaknet skal sikres mod skybrud, som man dem man så i København sidste år og i Svendborg og Århus i år, kræver det investeringer i størrelsesordnen 20 til 55 mia. kroner Der er i øjeblikket gode takter på kloakområdet, men det er også nødvendigt for at sikre at vi får gennemført det nødvendige løft.

"Rapporten konkluderer, at den kommunale infrastruktur, særligt veje og broer, ikke er blevet forbedret de sidste fire år. Og den var i forvejen i dårlig stand. Her er der i særlig grad behov for en forstærket indsats for at afhjælpe og forebygge at tilstanden ikke bliver yderligere forværret. Men desværre er der ikke meget, der tyder på, at det kommer til at ske, da kommunernes anlægsloft er sat ned med 25 pct. i 2013 i forhold til i år," siger FRI's direktør.

Enormt energiefterslæb på offentlige bygninger

Et tredje og forsømt område som State of the Nation-rapporten peger på, er tilstanden af de offentlige bygninger. Udgifterne til renovering beløber sig til flere milliarder kroner, hvis man gerne vil fastholde den værdi som bygningerne udgør i dag. Staten, regioner og kommuner skønner selv, at beløbet udgør 40 mia. kr. Rapporten som FRI har fået udarbejdet viser dog, at det faktuelle renoveringsbehov for alle offentlige bygninger er op til 5 - 10 gange større, idet renoveringsefterslæbet kun er udtryk for den manglende vedligeholdelsesstand. Desuden er der i perioden 2008 til 2012 opgjort en stigning på 30 pct. i energi- og vedligeholdelsesefterslæbet.

"I de sidste fire år har politikerne haft fokus på energiforbruget, men desværre konstaterer undersøgelsen, at energi- og vedligeholdelsesefterslæbet er steget. Der er i de fleste kommuner kun afsat penge til almindelig vedligehold og ikke til renovering af bygningerne, endsige energirenovering. Det betyder, at det godt kan blive meget svært at opnå ambitionen om en fossilfri energiforsyning i 2050," pointerer Henrik Garver.

Mere om State of the Nation-rapporten.

Fakta om State of the Nation

  • Rapporten beskriver tilstanden af Danmarks aktuelle infrastruktur.
  • Infrastrukturen, der analyseres i rapporten, er jernbaner, havne, veje og broer, kloakker og spildevand, vandforsyning, affald, energi og som noget nyt den offentlige bygningsmasse.
  • Hver sektor får en karakter fra 1 til 5 (hvor 1 er den laveste), samt en op- eller nedadgående pil afhængig af, i hvilken retning tendensen går.
  • Rapporten udkom første gang i 2008

Rapporten kendes fra andre lande fx USA, Storbritannien og Norge. I Danmark er rapporten udarbejdet af Rambøll for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.