Anden information

Evaluering uden at oplyse pointmodellens hældningsgrad!

17. august 2017

Klagenævnet for Udbud har afgjort, at ordregiver ikke er forpligtet til at oplyse om pointmodellen i evalueringsmodeller. Årsagen er, at kravet ikke er klart formuleret i Udbudsloven.

Hvad kan man gøre, hvis kunden ikke betaler?

03. august 2017

Der er ikke nogen regler om, hvordan man inddriver et skyldigt beløb i ABR 89, udover at der henvises til Renteloven. Men den er heller ikke helt uinteressant. Der er både mulighed for en forrentning på 8% over diskontoen og op...

Tagdækningssektionens standardforbehold udvides til AB-forbruger

14. juni 2017

Ændringen i standardforbeholdet medfører, at bygherrens forpligtelse til at medtage entreprenøren med eventuelle underentreprenører på bygherrens brand- og stormforsikringspolicen udvides til også at gælde for reparations- og ...

Skal optioner indgå i tilbudsevalueringen?

07. juni 2017

Det har hidtil været god latin, men i en afgørelse fra Klagenævnet den 30. marts i sagen Euro Therm A/S mod Hinnerup Fjernvarme kom man frem til det modsatte resultat.

TOR-standarder for tagpapbranchen er ulovlige

01. juni 2017

Konkurrencerådet har i går afgjort, at Icopal, NWP, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har overtrådt konkurrenceloven og har samtidig påbudt dem at ophæve TOR-anvisningerne.

Enklere regler - følg eller forklar

11. maj 2017

Det er forbudt at beskrive specifikke produkter eller løsninger i offentlige udbud. Det er børnelærdom - men også noget der giver udfordringer hos FRI's medlemmer.

Udbudsloven fremsat i Folketinget

11. maj 2017

Udbudsloven blev onsdag den 18. marts fremsat i Folketinget. FRI har været med i udvalget, der har formuleret udbudsloven, som indeholder meget nyt - bl.a. fleksible udbudsformer i en grad, som man hidtil ikke har set.

Konkurrence fra offentlige selskaber undersøges

11. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler information til analyse af offentlige aktiviteter på kommercielle markeder. FRI samarbejder med DI og DI Videnrådgiverne om at komme med eksempler og cases.

Entreprenørgarantiens ophør ved selvstændig forældelse

11. maj 2017

Advokat Pedram Moghaddam, Bech Bruun, har i Tidsskrift for Bolig og Byggeret skrevet en artikel, der belyser risikoen for, at en entreprenørgaranti kan blive forældet, uanset at kravet mellem entreprenør og bygherre ikke er for...

Ændringer i forbindelse med den nye udbudslov

11. maj 2017

Udbudsloven medfører en række væsentlige ændringer i forhold til den måde, udbud gennemføres på i dag. Herudover indeholder loven en række præciseringer af hidtil gældende ret. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en op...