Bøger, blok, papir

DI’s høringssvar vedrørende nye fusionsregler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et forslag til ændring af konkurrenceloven i høring.

Forslaget går på at supplere de nuværende regler om fusionskontrol med nogle nye tærskler. Herefter skal fusioner anmeldes, når transaktionsværdien på gennemførelsestidspunktet overstiger fx 300 mio. kr.  At den opkøbte virksomhed har betydelige aktiviteter i Danmark, og de deltagende virksomheder tilsammen har en årlig omsætning i Danmark på fx mindst 900 mio.kr. indgår også i vurderingen. Betingelserne er imidlertid uklare og giver styrelsen øgede skønsbeføjelser, hvilket rejser en række retssikkerhedsmæssige betænkeligheder og pålægger virksomhederne yderligere byrder. FRI tilsluttet sig fuldt ud DI’s høringssvar.

Læs DI's høringssvar her

Kategoriseret under: