Retshammer

Dom om "grænseoverskridende interesse"

Ved udbud af rådgivningsydelser under tærskelværdierne er det vigtigt, om indkøbet kunne have en klar grænseoverskridende interesse, dvs. om virksomheder fra andre EU-lande kunne være interesserede i at afgive tilbud. Hvis der ikke er en klar grænseoverskridende interesse, kan tildeling ske efter meget lempelige regler. Men hvordan defineres ”klar grænseoverskridende interesse”? Det fremgår nu af en dom.

I EU‐domstolens dom af 6. oktober 2016, sag C‐318/15, Tecnoedi Costruzioni fremgår det, at der ved bygge‐ og anlægskontrakter skal noget ekstra til for at statuere klar grænseoverskridende interesse. Begrundelsen er, at entreprisekontrakter er særligt besværlige at udføre i udlandet på grund af bl.a. byggelovgivning og sprog. Udtalelsen stemmer overens med FRI’s tolkning af reglerne for så vidt angår indkøb af rådgiverydelser, hvor de samme overvejelser om kendskab til lokal byggelovgivning og sprog spiller ind. Det betyder, at de fleste rådgiverkontrakter under 500.000 kr. ikke er udbudspligtige, og kontrakter over 500.000 kr. er omfattet af de meget lempeligere krav om indkøb på markedsmæssige vilkår.  Men det er altid en konkret vurdering, og den offentlige indkøbers vurdering skal begrundes.

Kromans tema om grænseoverskridende interesse

Kategoriseret under: