Spoergsmaalstegn

Er din kunde forbruger eller professionel?

FRI omtalte i maj 2016 en kendelse fra Voldgiftsnævnet fra 2014, hvor en almen boligorganisation blev betragtet som forbruger. Konsekvensen var, at boligorganisationen ikke var bundet af forudgående aftaler om voldgift i AB 92. Danske Almene Boliger (BL) mener imidlertid, at afgørelsen er baseret på en række misforståelser om almene boligorganisationers virksomhed og organisering, og at almene boligorganisationer hverken kan eller bør betragtes som forbrugere. BL har derfor rettet henvendelse til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen. FRI venter spændt på styrelsens holdning.

Herunder kan du læse, hvad FRI skrev i 2016, nederst finder du henvendelsen fra BL til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

FRI er blevet bekendt med en ikke offentliggjort kendelse fra Voldgiftsnævnet, hvor et stort almennyttigt boligselskab bliver anset for at være forbruger, hvilket nok bryder med den almindelige forståelse af forbrugerbegrebet. 

Hvem er forbruger? 
FRI har indtil nu været af den holdning, at andelsboligforeninger og ejerforeninger anses for at være forbrugere, mens almennyttige boligselskaber er erhvervsdrivende. Praksis for afklaring er yderst sparsom. Men en voldgiftsafgørelse og udtalelser fra Forbrugerombudsmanden forvirrer budskabet.

Forbrugerombudsmanden lægger vægt på størrelse, økonomi, og om boligorganisationen er professionelt drevet af en administrator eller lignende. Den seneste voldgiftskendelse statuerer imidlertid, at en meget stor almennyttig andelsboligforening også kan betragtes som forbruger.

Hvad skal man gøre?
ABR 89’s regler har som grundlag en 5-årig forældelse. Men hvis kunden er forbruger, kan ABR’s regler om den 5-årige forældelse og værneting tilsidesættes. I forbrugersager er grundlaget en 10-årig forældelse og frit valg til at anlægge sag ved de civile domstole. 

Problemet opstår, hvor en rådgiver- der arbejder for en forbruger - indgår aftale med en underrådgiver. For den aftale vil som udgangspunkt være indgået mellem to professionelle parter. I det tilfælde vil du som totalrådgiver kunne stå med et ansvar på 10 år og underrådgiveren på 5 år, og underrådgiveren kan ikke medinddrages under en retssag, som forbrugeren har anlagt mod (total)rådgiveren ved de civile domstole. Så husk at benytte de klausuler, som FRI og DANSKE ARK har skrevet i aftaleparadigmaet, når der indgås aftale med underrådgivere. For det er vigtigt, at der er symmetri i aftalevilkårene. Ellers kan totalrådgiveren stå med et ansvar på 10 år og underrådgiveren på 5 år, og underrådgiveren vil ikke kunne medinddrages under en retssag, som forbrugeren har anlagt mod totalrådgiveren ved de civiledomstole. Se paradigma i Aftalehåndbogen her 

BL's henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Kategoriseret under: