FRI indklager Miljøministeriet for Klagenævn for Udbud

Efter 3 års resultatløs dialog med Miljøministeriet om konkurrenceudsættelse af ministeriets driftsopgaver, har FRI valgt at indbringe sagen for Klagenævnet for Udbud. Klagesagen er fremsendt i maj i år og forventes afgjort af klagenævnet omkring nytår. Enkelte af FRI's virksomheder bidrager til sagen.

I 2008 startede FRI en dialog med Miljøministeriet om konkurrenceudsættelse af ministeriets driftsopgaver. Opgaver som ministeriet i dag tildeler Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) uden konkurrence - via resultatkontrakt mellem de to institutioner. Dialogen var positiv og har faktisk resulteret i enkelte konkurrenceudsatte opgaver. De konkurrenceudsatte opgaver har desværre for FRI omhandlet egentlig forskning og myndighedsbetjening (Vildtbiologi), laboratorievirksomhed (laboratorieopgaver og pesticidanalyser) samt i mindre grad driftsopgaver (vildtbiologi, vurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmetoder og samfundsøkonomiske analyser). Ministeriets resultatkontrakt med DMU indeholdt den gang en ét års varsling af DMU, før konkurrenceudsættelse af opgaver i resultatkontrakten.

FRI har præciseret, at DMU's dataopgaver omkring programmering af såvel fagdatabaser som udvikling modeller for myndighedsarbejde og konsekvensvurderinger skal udbydes. Hertil kommer at driftsopgaver som overvågnings af f.eks. vandmiljø samt udredningsopgaver i forbindelse med vandplaner, naturplaner og konkrete tiltag i f.eks. relation til Grøn Vækst. Der er for alle opgaver tale om standardopgaver, som private virksomheder har udført kommercielt i årtier, og meget ofte har været udbudt til konsulenter.

FRI har lagt stor vægt på at DMU som seriøs forskningsinstitution under Århus universitet, skal fortsætte sin forskning og formidling på højt kvalificeret niveau. Dette er ikke opgaver der er egnet til, eller i henhold til udbudslovgivningen skal, konkurrenceudsættes. DMU yder også myndighedsbetjening af ministeriet i form af faglige redegørelse ved Miljøministeriets information af Folketinget, ved varetagelse af ministeriets opgaver i henhold til EU-direktiver og Internationale konventioner samt ved behov for faglige redegørelser ved ministeriets besvarelse af spørgsmål til ministeren og ved lovgivning. Denne opgave finder FRI bliver passende varetaget af DMU.

Resultatkontrakten mellem ministeriet og DMU indeholder imidlertid også en stor del af standardopgaver i form af driftsopgaver og datavirksomhed, som omtalt ovenfor. Denne type opgaver varetager FRI's virksomheder for ministeriet, de regionale miljøcentre, kommuner og private virksomheder - ligesom det har været gjort i årevis, også for amterne. I henhold til EU-tjenesteydelsesdirektiv er denne type opgaver omfattet af udbudspligten. Det er alene forsknings- og udviklingsopgaver, der er undtaget udbudskrav. Idet DMU er underlagt et andet ministerium end Miljøministeriet, er drifts- og dataopgaver hermed udbudspligtige. Dette har FRI fået kvalificeret vurderet af vores advokat. DMU's resultatkontrakt er på ca. 144,5 mio. kr. i 2011, hvoraf ca. halvdelen omhandler drifts- og dataopgaver.

I forbindelse med resultatkontrakten mellem ministeriet og DMU for 2010 - 2013 blev varslingsperioden for konkurrenceudsættelse forlænget til 4 år, således at driftsopgaverne først kunne konkurrenceudsættes i 2014. Dette er videreført til dette års kontrakt, og opgaver kan nu tidligst udbydes i 2015.

Dette er så utilfredsstillende for FRI's virksomheder, at såvel mindre som store medlemsvirksomheder har bidraget til FRI's forberedelse af sagens gennem det sidste halve års tid. Vi har dermed fået opgaverne konkretiseret og mulighederne for opgaveløsning i FRI-virksomhederne dokumenteret.

FRI har spurgt til sagens sammenhæng overfor Miljøministeren og har ikke fået nogen fyldestgørende og saglig forklaring. FRI har ikke modtaget svar på et brev sendt i december 2010 til Miljøministeren. FRI har bedt om aktindsigt i driftsopgavernes kravspecifikationer, forventede resultater og økonomi i henholdsvis DMU og Miljøministeriet, men alene fået aktindsigt i resultatkontrakter, bilag og diverse andre skrivelser i resultatkontraktsammenhæng. Miljøministeriet oplyser faktisk, at der ikke foreligger aftaler om opgavernes indhold og økonomi!

FRI har derfor nu indbragt sagen for Klagenævnet for Udbud. Hermed forventes det afklaret, hvorvidt FRI holdning til om denne type driftsopgaver skal udbydes, er korrekt. Sagen er indsendt til Klagenævnet i maj 2011 og kan forventes afgjort op til eller kort efter nytår, afhængigt af forsinkende juridiske udredninger i statsregi.