Samvirket mellem arkitekt og ingeniør i udbud af totalrådgivning

Der kan ikke skiftes parter ud i et samarbejder når et hold er prækvalificeret til en projektkonkurrence. Honorarfordelingen er ofte kilden til vanskelighederne i samarbejdet og bør derfor aftales inden der søges om prækvalifikation.

Samarbejdet mellem arkitekter og ingeniører i projektkonkurrencer er vigtigt. Derfor kan man heller ikke skifte en part i et samarbejde, når den pågældende part fremgår af teamet/holdet/gruppen, der er blevet prækvalificeret. Fordelingen af honoraret er ofte en kilde til problemer i samarbejdet. Derfor bør parterne have aftalt honorarfordelingen før der søges prækvalifikation.

Der bør udpeges ingeniørfagdommere, der kan bedømme de ingeniørfaglige discipliner i projektkonkurrencer. Og arkitekter og ingeniører bør arbejde sammen om at få nogle fornuftige vederlag for deltagelsen.

Baggrund
Når prækvalifikation til et begrænset udbud eller en projektkonkurrence med begrænset deltagelse har fundet sted, er gruppesamarbejdet bindende for parterne. En udtræden af en partner i en prækvalificeret totalrådgivningsgruppe medfører, at hele gruppen fortaber sin prækvalifikation. Gruppen kan hverken med eller uden udskriverens samtykke supplere sig med en ny partner som erstatning for den udtrådte.

I projektkonkurrencer med begrænset deltagelse udskrevet efter Tjenesteydelsesdirektivets art. 13 eller Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 23 og hvor prækvalifikation har fundet sted på grundlag af oplysninger om kvalifikationer, kapacitet og referencer for de firmaer, som deltager i de prækvalificerede rådgivergrupper, skal bedømmelseskomitéen have medlemmer med en ingeniørmæssig baggrund.

FRI's holdning
Udbud af opgaver, der ønskes gennemført som totalrådgivning med deltagelse af såvel arkitekt som ingeniør, bør baseres på konkurrenceparametre, som nødvendiggør såvel arkitektoniske som ingeniørfaglige bidrag fra konkurrencedeltagerne. Udbud som projektkonkurrencer eller efter økonomisk mest fordelagtige tilbud med løsningsforslag bør som hovedregel ikke gennemføres og afgøres alene på en arkitektonisk vurdering. Ingeniørens kunnen og indsats ved forslagsstillelsen skal have betydning for udfaldet.

Der bør ved bedømmelsen medvirke mindst én ingeniørfagdommer, udpeget af FRI. I projektkonkurrencer er det et krav i henhold til direktiverne, at der skal være en ingeniør-fagdommer som medlem af bedømmelsesudvalget uanset om der i konkurrencegrundlaget indgår de ønskelige ingeniørmæssige elementer.

Tildelingskriterierne bør være veldefinerede, klare og entydige samt prioriterede eller vægtede.

Udbyderne skal beskrive kravene til omfanget af tilbudsmateriale, herunder detaljeringsgrad og visualisering af forslag, tage stilling til om der ønskes edb-visualisering, tillades modeller eller modelfotos samt angive den tilladte mængde af tegninger, beskrivelse og illustrationer, fx som det samlede maksimale plancheareal, som besvarelsen må omfattet.

Det anbefales, at kravene begrænses til det absolut nødvendige for bedømmelsen af forslaget. Der skal ydes et vederlag til konkurrencedeltagerne, der står i forhold til den forlangte indsats. Det er FRI's opfattelse at vederlaget skal dække de faktiske omkostninger til at udarbejde de krævede forslag.

Arkitekt og ingeniør bør aktivt samarbejde om en forøgelse af vederlaget fra udskriveren i de konkurrencer, hvor vederlaget er utilstrækkeligt, i stedet for at løse problemet ved at arkitekten begærer en økonomisk kompensation fra ingeniørens side.

Skulle der imidlertid undtagelsesvis være behov for en fordeling af udgifterne mellem parterne, skal følgende principper efter FRI's opfattelse lægges til grund:

Aftaler om omkostningsfordeling ved konkurrencedeltagelsen mellem arkitekt og ingeniør baseres på et fast og forpligtende budget fra hver af parterne, baseret på nettolønudgiften uden dækningsbidrag. Delingen af udgifterne til konkurrencen skal være tilpasset den fordeling af indsatsen fra arkitektside og ingeniørside, som den aktuelle konkurrence forudsætter. Fordelingen kan afspejle den mulige forskel mellem indsatsen i konkurrencefasen og fordelingen af honoraret, hvis opgaven vindes.

Det anbefales, at der mellem arkitekt og ingeniør i en planlagt totalrådgivningsgruppe, allerede inden prækvalifikation søges, er opnået en enighed om eller i hvert fald en fælles forståelse for principperne for fordelingen af omkostningerne ved konkurrencedeltagelsen og om fordelingen af honoraret mellem parterne, hvis opgaven overdrages. Krav til ingeniørmæssige elementer i konkurrencebesvarelserne vil medføre den ønskelige og øgede indsats fra ingeniøren ved udarbejdelse af forslagene.

Godkendt af FRI's bestyrelse 1998-10-06