Bøger, blok, papir

Nyt høringssvar til gennemførelsesforordningen om oprettelse af ESPD

FRI har tidligere på året sendt to høringssvar om ESPD formularen. I sidste uge sendte FRI – igen sammen med DI og DANSKE ARK - høringssvar til gennemførelsesforordningen af ESPD’en.

Organisationerne påpegede på ny, at kommissionen skal være varsom med at forudsætte udfyldning af skemaet, når det drejer sig om udelukkelsesgrunde som fx karteller og ikke mindst forsømmelser i forbindelse med udøvelse af erhvervet. Tidsgrænsen for forhold, som er omfattet, bør oplyses, og det bør præciseres, hvilke forhold der skal oplyses om. Dette er præciseret i en supplerende henvendelse til styrelsen om forsømmelser, da dette forhold vil kunne give anledning til misforståelser med uhensigtsmæssige konsekvenser for vores medlemmer.

Læs nyeste høringssvar med supplerende henvendelse

FRI har sammen med DI og DANSKE ARK tidligere udarbejdet et høringssvar til det seneste forslag til en ESPD. Dokumentet er af stor vigtighed for branchen, da det skal være obligatorisk for offentlige indkøbere at benytte dette i forbindelse med fremtidige udbud.

Den nyeste version er i elektronisk form, hvilket i sig selv er en stor forbedring i forhold til den tidligere version, der var i papirformat. Endnu kan dokumentet kun testes i en version, som retter sig mod ordregiver, hvilket naturligvis giver en usikkerhed om, hvordan det fungerer, når tilbudsgiver skal udfylde. FRI m.fl. har i høringssvaret påpeget, at skemaet ikke skal indeholde en på forhånd udfyldt afkrydsning af alle de frivillige udelukkelsesgrunde. I så fald får de jo karakter af at være obligatoriske, hvilket ikke er hensigten.

Læs høringssvar

I et tidligere høringssvar fra januar 2015 har organisationerne påpeget, at det foreliggende udkast til ESPD ikke i tilstrækkelig grad bidrog til at lette de administrative byrder. Og at ESPD burde udformes som en egenerklæring, der i størst muligt omfang standardiserer de oplysninger, de ordregivende myndigheder kan indhente fra udbud til udbud.

Organisationerne forslog desuden en gennemgribende omskrivning af den danske version, som i sin nuværende form var helt unødvendigt vanskelig at læse, ligesom der skulle sikres overensstemmelse mellem brugen af begreber i ESPD og den danske udbudslov.

Læs hele svaret

Kategoriseret under: