Høringssvar

Høringssvar: Håndhævelsesloven

31. januar 2013

DI og FRI har udarbejdet et fælles høringssvar, hvor de nye tiltag med henblik på at forhindre indbringelse af klager over udbud for Klagenævnet for Udbud kritiseres i stærke vendinger.

GTS’ernes resultatkontrakter 2013-2015

22. august 2012

Et høringsbrev fra FRI til Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Rådet for Teknologi og Innovation har givet anledning til dialog om GTS'ernes resultatkontraktprojekter, herunder håndtering i tilfælde af at FRI-medlemmer aller...

Høringssvar: Ændring af konkurrenceloven

16. august 2012

Forslaget indebærer ændringer i den konkurrenceretlige sagsproces samt sanktionsrammer. Organisationerne støtter ændringerne i sagsprocessen, men er bekymrede for ændringerne af sanktions- og efterforskningsmulighederne der læg...

Høringssvar: Ændring af tilbudsloven

16. august 2012

FRI og DI har sammen udarbejdet høringssvar om forslag til ændringer i tilbudsloven. Organisationerne finder ændringerne stærkt betænkelige.

Høringssvar: Ændring af ligningsloven vedr. udstationering

25. juli 2012

FRI stiller i høringssvaret skarpt på de negative konsekvenser ved at ophæve ligningslovens §33A.

Referat: Internationalt Markedsudvalgsmøde - juni 2012

13. juni 2012

På udvalgsmødet var der besøg fra Udenrigsministeriet, som gav et overblik over forholdene omkring DANIDA's mindre opgaver.

Høringssvar: Klagenævn for Udbud

20. juli 2011

FRI har i sit høringssvar gjort indsigelse mod, at FRI ikke har fået udpegningsret til at udpege dommere til Klagenævnet for Udbud. Herudover finder FRI det uhensigtsmæssig, hvis klagenævnet afskæres fra at tage klagepunkter op...

Høringssvar: Ny udbudslov

04. maj 2011

FRI og DANSKE ARK har udarbejdet et høringssvar om input til en ny dansk udbudslov. Udbudsloven skal være en dansk omskrivning af Udbudsdirektivets regler.

Høringssvar: EU-kommissionens Grønbog om Udbud

04. maj 2011

EU-kommissionen havde stillet 114 spørgsmål til hvordan udbudsreglerne kunne gøres bedre. Det har FRI svaret på til et møde i Konkurrencestyrelsen. Efterfølgende har FRI udarbejdet et høringssvar der fokuserer på de vigtigste s...

Høringssvar: Ændring af håndhævelses- og tilbudsloven

27. april 2011

FRI har i sit svar givet udtryk for bekymring vedr. Styrelsens forslag om at fjerne Klagenævnet for Udbuds mulighed for at tage spørgsmål til en verserende klagesag op af egen drift. Dette er en ulempe for især mindre virksomhe...