Shakinghands

Ny ydelsesbeskrivelse skaber sammenhæng til ABR 18 og understøtter bedre byggeprocesser

Pressemeddelelse: FRI og Danske Arkitektvirksomheder lancerer i dag den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018. Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, i daglig tale YBL 18, er en naturlig forlængelse til ABR 18, som blev offentliggjort den 21. juni 2018. Den nye ydelsesbeskrivelse tager ligeledes højde for konsekvenserne af det nye Bygningsreglement (BR18) og den generelle udvikling i byggeriets samarbejdsformer, de digitale muligheder og markedet generelt

Landskab er en naturlig del af byggeriet
Hvor ydelsesbeskrivelsen tidligere hed ”Byggeri og Planlægning” er navnet nu ændret til ”Byggeri og Landskab”. 

”Landskabsydelserne er en naturlig del af mange byggesager, men har tidligere ligget i kryds-feltet til anlæg. Det får vi nu rådet bod på i YBL”, udtaler Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

Færdigprojektering i samarbejde
Byggeriet bliver hele tiden mere komplekst, flere funktioner har indbyrdes afhængighed og tolerancerne bliver mindre.

”Arbejdet, der ligger i at færdigprojektere et udbudsprojekt har været underprioriteret, det er både entreprenører og rådgivere enige om,” pointerer Henrik Garver, adm. direktør i FRI, og fortsætter: ”Der er ingen tvivl om, at velkoordinerede udførelsesprojekter vil føre til bedre byg-geprocesser og mere rettidig involvering af de nødvendige kompetencer. Det understøtter vi med den nye ydelsesbeskrivelse”.

Ydelsesbeskrivelsen håndterer den udfordring, at der har været afsat for få ressourcer til at ind-arbejde entreprenørens valg af komponenter og materialer i rådgiverens projekt. Det tidligere hovedprojekt er nu delt op i to faser: - et udbudsprojekt, som entreprenøren kan afgive tilbud på, og et udførelsesprojekt. I udførelsesprojektet viderebearbejdes rådgiverens udbudsprojekt med entreprenørens specifikke valg af løsninger. 

Bygherrerne vil kunne kontrollere
Ydelsesbeskrivelsen afspejler konsekvenserne af de ændringer, som er sket i ABR 18. Bygher-rerne har i AB-forhandlingerne haft et ønske om at kunne kontrollere, at de får, hvad de bestil-ler. Det er derfor indarbejdet i den nye ydelsesbeskrivelse. 

”Men kravet går to veje: Bygherren skal blive klar på, hvad han bestiller, og rådgiverne skal så levere det, som er bestilt,” siger Lene Espersen. ”Vi kan ikke gentage det ofte nok, ydelsesbeskrivelsen er et arbejdsdokument og inspiration til at definere rådgiverens ydelser." Henrik Garver supplerer: ”Gennem mange år har vi set bygherrer, der i udbudsmaterialer blot henviser til, at alle ydelser er medtaget i Ydelsesbeskrivelsen. Det giver ikke nogen god for-ventningsafstemning – hverken for rådgiver eller for bygherre. Tværtimod.” 

I den nye YBL står derfor, at omfanget af ”andre ydelser” skal fastlægges i aftalen. Hvis ikke, så er det rådgiver, der bestemmer omfanget. 

Fakta
Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 er udarbejdet af FRI og Danske Arkitektvirk-somheder. I processen har bygherrer og entreprenører givet input og deltaget i flere arbejds-grupper for at sikre et balanceret dokument. Ydelsesbeskrivelserne har gennem mange år vun-det anerkendelse og gennemslag, når en bygherre laver aftale med en rådgiver. YBL kan bruges på både store og små byggeprojekter og kan anvendes til nybyggeri og renovering. 

Ydelsesbeskrivelsen udkommer 28. juni 2018. YBL findes både som en pdf-fil men også som en dynamisk wordfil, hvor man i 2. kolonne kan beskrive sit eget projekt eller henvise til relevante bilag. Efter sommerferien udkommer en mere udførlig vej-ledning i anvendelsen. 

Du kan finde YBL her

Kontaktinformation: 

Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder, le@danskeark.dk, tel. 32 83 05 01, du finder foto i høj opløsning her

Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI; hg@frinet.dk, tel. 35 25 37 42, du finder foto i høj opløsning her