Aftaler & kontrakter

Aftale-Håndbogen

10. december 2018

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-, ABR 18 og ABR-F-bestemmelser, herunder overvejels...

Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet

27. november 2018

FRI har lavet et dokument, som nemt og hurtigt illustrerer forskelle og ligheder mellem ABR 18 og ABR 18 forenklet. Dansk Byggeri har lavet et tilsvarende dokument for AB 18 og AB 18 forenklet.

Forslag til Aftalebrev, ABR Forenklet

19. oktober 2018

FRI har udarbejdet et nyt aftalebrev, der kan bruges i de tilfælde, hvor der ikke er tid til - eller kutyme for - at udarbejde en formel aftale.

Tidsfrister og overskridelser (oktober 2018)

15. oktober 2018

Hvis der er aftalt tidsfrister i kontrakten, er det sædvanlige, at rådgiveren betaler erstatning til klienten for de tab, klienten lider på grund af rådgiverens forsinkelse.

Indgåelse af aftaler (oktober 2018)

15. oktober 2018

I Danmark er de juridiske krav til, hvornår der er indgået en aftale, som udgangspunkt enkle. Det er ikke et krav, at en aftale skal være skriftlig eller underskrevet. Det skal blot være muligt at bevise, at begge parter har vi...

Garantier i kontrakter (oktober 2018)

15. oktober 2018

Hvis rådgiveren i en kontrakt har givet en garanti, indebærer det, at rådgiverens ansvar ikke længere er betinget af, at der er begået fejl eller forsømmelser. Rådgiveren ifalder ansvar, hvis det senere viser sig, at forholdene...

Ansvarsbegrænsninger (Oktober 2018)

15. oktober 2018

Såvel ABR 89 som de nye ABR 18 og ABR-Forenklet (ABR-F) indeholder væsentlige fravigelser fra danske rets almindelige regler om ansvar.

Aftale om udlån af medarbejdere

11. oktober 2018

FRI har opdateret aftale, hvor en virksomhed udlåner en medarbejder til en anden virksomhed.

EFCA booklet: Ansvars- og forsikringsforhold

16. januar 2015

EFCA har udgivet en oversigt over ansvars- og forsikringsforhold baseret på oplysninger indhentet i 15 EU-lande. Nu er bookletten også tilgængelig online.

Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud

06. november 2014

FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringss...