Aftaler & kontrakter

Aftale-Håndbogen

29. juni 2018

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-bestemmelser, herunder overvejelser om ansvarsbegræ...

Aftale om udlån af medarbejdere

24. januar 2018

FRI har opdateret aftale, hvor en virksomhed udlåner en medarbejder til en anden virksomhed.

EFCA booklet: Ansvars- og forsikringsforhold

16. januar 2015

EFCA har udgivet en oversigt over ansvars- og forsikringsforhold baseret på oplysninger indhentet i 15 EU-lande. Nu er bookletten også tilgængelig online.

Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud

06. november 2014

FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringss...

Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14)

04. september 2014

FRI har udarbejdet et standardaftalesæt for rådgivning i industrien. GBI 14 regulerer forholdet mellem kunden og rådgiveren og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en opgave inden for indu...

Aftaleformularer for aftale om teknisk rådgivning og bistand

24. april 2014

FRI og DANSKE ARK har udarbejdet en aftaleformular som benyttes sammen med Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89.

FRI Infoskrivelse: Omprojekteringsklausuler

23. januar 2014

Et område, som ofte volder problemer, er anvendelsen af de såkaldte omprojekteringsklausuler i forbindelse med aftaler om opgavens økonomiske rammer.

Aftaleformular for aftale om bygherrerådgivning

23. januar 2014

Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er i november 2004 udarbejdet af DANSKE ARK (tidligere PAR) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

FRI Infoskrivelse: RUT og udenlandske medarbejdere

23. januar 2014

I forbindelse med udbud af fx entrepriser eller andre tjenesteydelsesopgaver er der ofte behov for at stille krav til de bydende om at overholde registrering i RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydere). FRI har praktiske ti...

Totalrådgiveraftale efter ABR89 - aftaleformular og vejledning

12. september 2013

Aftaleformularen baserer sig på ABR 89 og er ganske simpel. Det nye i denne sammenhæng er derfor vejledningen, som FRI, Bygherreforeningen og DANSKE ARK i fællesskab har udarbejdet.

Standardaftale om energibesparelser mellem SEAS-NVE og FRI-virksomhed

15. august 2013

FRI har forhandlet en "standardaftale" for brug mellem FRI's medlemsvirksomheder og SEAS-NVE vedr. "Aftale om energisparetilskud og køb af indberetning af besparelser".

FRI-pakke om aftaleforhold

24. april 2013

FRI har sammensat en pakke mhp. inhouse træning om aftaleforhold/ABR89, som indeholder en præsentation samt links til relevante dokumenter.

Partneringaftale - Storentreprisemodellen

06. februar 2013

Der findes mange forslag til partneringaftaler. Denne vedrører Partnering, hvor man udbyder i storentreprise.

Partneringaftale - Totalentreprisemodellen

06. februar 2013

Der findes mange forskellige måder at udbyde i partnering på. Da udbudsreglerne sætter visse begrænsninger for forhandling benyttes totalentreprise, således at man har holdet fastlagt. Her kan denne partneringaftale benyttes.

Forslag til Aftalebrev med uddrag af ABR 89

01. juni 2012

FRI har udarbejdet et aftalebrev, der kan bruges i de tilfælde, hvor der ikke er tid til – eller kutyme for at udarbejde en formel aftale.

FRI-Service: Gode råd til økonomisk ansvarsbegrænsing

31. maj 2012

FRI har udarbejdet nogle værktøjer, der kan begrænse din økonomiske risiko, samt tilføjet et par gode råd til forskellige situationer.

DANSKE ARK og FRI's standardforbehold af juni 2007

13. april 2012

Til brug ved afgivelse af tilbud på tekniske rådgivningsopgaver kan medlemmerne vælge at vedlægge standardforbeholdet, når der afgives tilbud. Pkt. 7 indeholder en bestemmelse om ansvarsbegrænsning i udbud, hvor der er krav om ...

Vejledning til DANSKE ARK og FRI's standardforbehold af juni 2007

29. marts 2012

Standardforbeholdene kan bruges ved enhver afgivelse af tilbud på tekniske rådgivningsopgaver, uanset om det er i konkurrence, og om der i forbindelse med tilbudet skal afgives pris.

Aftale-håndbogen kap. 3: Insolvensretlig redegørelse

02. februar 2012

Formålet med denne redegørelse er at give et overordnet indtryk af retsstillingen i de tilfælde, hvor medlemmets kunde, der i den konkrete situation f.eks. kan være en bygherre, entreprenør, totalentreprenør, totalrådgiver elle...

EFCA: Vejledning om integrerede kontrakter

24. november 2011

EFCA’s udvalg om det interne marked har udarbejdet en vejledning om ingeniørens rolle i henholdsvis totalentreprisekontrakter og forskellige former for OPP, hvor finansiering, drift og vedligehold indgår ud over selve byggeriet.

Partneringaftale - Hovedentreprisemodellen

03. november 2011

Der findes mange forskellige måder at udbyde i partnering. En af dem er i hovedentreprise som det ses her.

Ansvarsbegrænsninger (Oktober 2011)

20. oktober 2011

ABR 89 indeholder en række forskellige ansvarsbegrænsninger. Formålet med ansvarsbegræns-ninger er at indskrænke rådgiverens ansvar i forhold til dansk rets almindelige ansvarsregler, som pålægger rådgiveren et meget vidtgående...

Notat: Økonomisk ansvarsbegrænsning - argumenter over for bygherren

20. oktober 2011

Aftaleudvalget har udarbejdet et kort notat, der kan udleveres til bygherren mhp. at forklare, hvorfor at det er hensigtsmæssigt for alle parter at aftale en ansvarsbegrænsning.

Tidsfrister og overskridelser (juni 1999)

06. maj 2011

Hvis der er aftalt tidsfrister i kontrakten, er det sædvanlige, at rådgiveren betaler erstatning til klien­ten for de eventuelle tab, klienten lider hvis rådgiveren er skyld i en forsinkelse. Rådgiveren er ansvarlig efter dansk...

General conditions for consulting services (GBR92)

14. april 2011

General conditions for consulting services (GBR92) and the form of agreement.

FIDIC kontrakter

28. maj 2010

Internationale aftaleforhold.

Garantier i kontrakter (juni 1999)

28. maj 2010

Rådgiveren bør aldrig garantere eller indestå for hændelser, da rådgiveren i så fald bliver objektivt ansvarlig - dvs. ansvarlig uanset at han er uden skyld. Garantier er ikke dækket af forsikringen.

Standsning af opgaver (juni 1999)

28. maj 2010

Klienten har ret til at standse en opgave, men skal i så fald betale erstatning i henhold til det tab, som rådgiveren har lidt, idet rådgiveren dog har en tabsbegrænsningspligt.

Ophavsret (juni 1999)

28. maj 2010

Beskyttelsen af rådgiverens ophavsret er et område, der ikke altid nemt at forstå. Særligt kan den dårlige beskyttelse af ingeniørens ydelser i forhold til arkitektens undre. ABR 89 4.1. indeholder nogle regler, men det er nødv...

Indgåelse af aftaler (april 2006)

28. maj 2010

I Danmark er de juridiske krav til, hvornår der er indgået en aftale som udgangspunkt enkle. En aftale kan indgås skriftligt men også mundtligt eller stiltiende. Af bevismæssige hensyn anbefales det imidlertid at indgå aftalern...

Form of agreement for agreement on technical consultancy and assistance

21. oktober 2009

This form is used together with General Conditions for Consulting Services, ABR 89.

Aftaleformularer for attestation af statikerberegninger

21. oktober 2009

Aftaleformularen og følgende vejledning er udformet med heblik på aftaler om statiske beregninger. I vejledningen er der redegjort for forhold, der specielt skal iagtages i forbindelse hermed.

Aftaleformular i henhold til GBR 92

21. oktober 2009

Skabelon til udarbejdelse af aftaleformular i henhold til GBR 92. Denne aftaleformular kan anvendes, hvor ydelsen ikke vedrører byggeri. GBR 92 er en ABR89 renset for det byggerelaterede indhold.