Forsikring

FRI har udarbejdet en række værktøjer og skrivelser, som omhandler forsikringsaspektet af det rådgivende arbejde.

Herunder finder du indholdet af FRI's Forsikrings-Håndbog, samt andet relevant indhold ift. forsikring. Ude til højre finder du genveje til håndbogen.

Forsikringstilbud: Erhvervs- og privatforsikring

28. juni 2017

FRI har etableret en samarbejdsaftale med Tryg, som giver fordelagtige priser på udvalgte erhvervs- og privatforsikringer, hvis man har tegnet rådgiveransvarsforsikring hos Tryg.

Skadeforebyggende råd - Hvad skal man passe på?

27. juni 2017

FRI har i årevis i samarbejde med Tryg indsamlet erfaringer om skader med deraf følgende erstatningskrav. FRI har på dette grundlag udgivet en folder med forebyggende råd, som forhåbentlig kan mindske eller forhindre fremtidige...

Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud?

13. juni 2017

FRI har udarbejdet en tjekliste til brug for din vurdering af, hvad forsikringsselskaber tilbyder, når du undersøger udbuddet af rådgiverforsikringer.

Forsikrings-Håndbogen

14. marts 2017

Forsikrings-Håndbogen indeholder den Rammeaftale og Administrationspraksis, som FRI har indgået med Tryg, og som hele den kollektive forsikringsordning bygger på. Herudover findes der kopi af forsikringsbetingelserne samt forto...

Forsikring: Skadeforebyggende råd - Hvad skal man passe på?

27. januar 2017

FRI har i årevis i samarbejde med Tryg indsamlet erfaringer om skader med deraf følgende erstatningskrav. FRI har på dette grundlag udgivet en folder med forebyggende råd, som forhåbentlig kan mindske eller forhindre fremtidige...

Dækningssum ved personskade samt tingskade og/eller tab og selvrisiko

11. april 2016

Til den mellem FRI og Tryg indgåede Rammeaftale.

Vægtning af faggrupper for 2016

11. april 2016

De gældende faggrupper vedrørende præmien til Tryg.

Hvordan fordeles præmieudgiften til projektansvarsforsikringer?

01. oktober 2015

I en række projekter tegner man en fælles projektansvarsforsikring, der dækker forskellige rådgivergrupper - fx arkitekter, geoteknik og forskellige ingeniørdiscipliner. Men hvordan finder man en fair fordeling af præmien?

Ophævelse af subsidiær medforsikring for underrådgivere

26. juni 2015

DANSKE ARK har besluttet at forbyde deres medlemmer at benytte sig af FRI’s mulighed for såvel medforsikring i joint ventures mm samt den nye mulighed for subsidiær medforsikring af underrådgivere jf. Administrationspraksis pkt...

FRI Infoskrivelse 1.13: Huseftersyn samt elinstallationsrapporter

10. oktober 2012

FRI's infoskrivelser belyser, hvordan FRI's forsikringsordning dækker, læs her om dækning ved huseftersyn.

FRI Infoskrivelse 1.18: Forsikring af projekter i udlandet

29. august 2012

I henhold til Forsikringsbetingelsernes § 3 dækker forsikringen erstatningsansvar for skade eller tab indtruffet i hele verden ekskl. USA/Canada.

Anvendelse af overskud fra den kollektive forsikringsordning

22. marts 2012

I henhold til rammeaftalens bilag 3 er et evt. overskud fra den kollektive forsikringsordning til disposition for forsikringstagerne hvert år den 1. januar.

Den kollektive ansvarsforsikrings historie

22. marts 2012

Den 1. januar 1968 blev FRI’s kollektive ansvarsforsikringsordning gennemført, og ved etab­leringen valgte de fleste FRI-virksomheder at tilslutte sig ordningen. Siden 1969 har det været et optagelseskrav for nye medlemmer, at ...

Landskabsarkitektydelser

20. juli 2011

Forsikrings-Håndbogen kap. 8: FRI Infoskrivelse nr. 1.8.

Forsikringsdækning af rammeaftaler under forsikringsordningen

20. juli 2011

Forsikrings-Håndbogen kap. 8: FRI Infoskrivelse nr. 1.7.

Individuel forhøjelse af dækningssum i konkrete rammeaftaler

04. maj 2011

For især mindre medlemmer kan de store forsikringssummer, bygherren forlanger ifm. rammeaftaler, være et problem. Derfor kan medlemmer nu anmode om at få en forhøjelse af forsikringsdækningen på op til 10 mio. kr. ved projekter...

Forsikring af underrådgivere i forbindelse med rammeaftaler

09. marts 2011

Aftaleudvalget har åbnet for muligheden for at afdække risikoen for underrådgivere i tilfælde af underrådgiverens konkurs e.l., efter forudgående godkendelse fra Tryg.

Byggeskadeforsikring - Pas på med at underskrive erklæring!

12. januar 2010

FRI har modtaget en erklæring fra et forsikringsselskab, hvori rådgiveren anmodes om at udstede en erklæring om at diverse forhold ved nybyggeriet er i orden. Erklæringen har karakter af en indeståelse, som ikke er omfattet af ...

Projektansvarsforsikring: Fordele og ulemper

12. januar 2010

FRI har desværre fået nogle kedelige tilbagemeldinger fra medlemmer, der har tegnet projektansvarsforsikringer om problemer med dækningen i forbindelse med skader. FRI har derfor udarbejdet et notat om forhold, som man skal vær...

Stabilitet af småhuse

12. januar 2010

Tilsynsfunktionen

12. januar 2010

Den kollektive ansvarsforsikrings dækningsområde

12. januar 2010

Den kollektive ansvarsforsikrings dækningsområde, ændres hele tiden i takt med at nye arbejdsopgaver bliver sædvanlige ydelser i medlemsvirksomhederne.

Tagskader

12. januar 2010

Leverandørrådgivning/-Projektering

12. januar 2010

Gode råd og overvejelsespunkter for at ansvarsbegrænsning. Det forbundne ansvar kan være kompliceret, så rådgivere bør kende deres ansvar og pligter i leverandørrådgivning.

Funderingsfejl

12. januar 2010

Husbesigtigelse

08. januar 2010

Under den kollektive ansvarsforsikring er der særlige regler for husbesigtigelser under husbesigtigelsesordningen bl.a. som følge af kravene til dækningsperioden skader anmeldt i forbindelse med tilstandsrapporter.

Forsikringsdækning i koncernforhold

08. januar 2010

Forsikringsdækning i koncernforhold giver overvejelser i forbindelse med dækning og selvrisiko, hvis de forskellige selskaber, der har arbejdet sammen på opgaven har forskellig størrelse dækningssum og selvrisiko.

Ansvar og forsikring i relation til ABR 89

08. januar 2010

Forsikringen bortfalder ikke fordi et medlem ikke har henvist til ABR 89 i sin aftale, men medlemmet bliver straffet på sin selvrisiko, hvis skaden ville være undgået, hvis der havde været henvist til ansvarsbegrænsningen på de...