Vejledning til DANSKE ARK og FRI's standardforbehold af juni 2007

Standardforbeholdene kan bruges ved enhver afgivelse af tilbud på tekniske rådgivningsopgaver, uanset om det er i konkurrence, og om der i forbindelse med tilbudet skal afgives pris.

Se hele afsnittet " Vejledning til DANSKE ARK og FRI's standardforbehold af juni 2007" fra aftalehåndbogen.

Standardforbehold er navnlig relevant ved afgivelse af tilbud i konkurrence, idet rådgiveren i denne situation ikke har den fra forhandlingssituationen kendte dialog med klienten, og derfor har brug for gennem forbehold at angive forudsætninger for tilbudet. Det er imidlertid ikke altid klart, hvornår rådgiveren befinder sig i en konkurrencesituation, og for at undgå denne usikkerhed var forbeholdene gjort obligatoriske og skulle anvendes i enhver tilbudssituation.

Efter Generalforsamling 2007 er det ikke længere obligatorisk for FRI's medlemmer at tage standardforbehold ved afgivelse af tilbud. Organisationerne anbefaler dog, at forbeholdene fortsat vedlægges ved afgivelse af tilbud m.v.

I det følgende vil de enkelte forbehold kort blive kommenteret:

1. For tilbudet gælder "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand - ABR 89".

Fravigelse er kun gældende, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse kan ske.

Bestemmelsens værdi består i, at den fastslår, at ABR 89, som er et afbalanceret, velkendt og forhandlet aftalegrundlag, er gældende for tilbudet.

2. Med mindre andet er anført i udbudsmaterialet, er vedståelsesfristen 40
arbejdsdage fra den i udbudsmaterialet anførte dato for aflevering.

Er der ikke fastsat dato for aflevering, er vedståelsesfristen 40 arbejdsdage fra tilbudets datering.

Bestemmelsen hindrer uvished omkring vedståelsesperioden i de tilfælde, hvor udbyder ikke har taget stilling hertil. Fristen på 40 dage er fastsat i overensstemmelse med ABT 93.

3. Tilbudet omfatter alene de ydelser, der i udbudsmaterialet udtrykkeligt er angivet som hørende til den pågældende opgave.

Bestemmelsen fastslår det princip, at der skal være klarhed over ydelserne og disses omfang. Hvis dette ikke er tilfældet, må ydelser ud over det anførte afregnes som ekstraydelser.

Med mindre andet er anført i udbudsmaterialet, er tilbudet beregnet eksklusiv merværdiafgift.

Tilsvarende bestemmelse findes i AB 92 - ABT 93 og er alene for at undgå enhver tvivl.

4. Ved fast pris reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen.

Tilbudssummen reguleres efter byggeomkostningsindekset for boliger med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks, med mindre andet er aftalt.
Ved honorar efter byggesum foretages ingen indeksregulering. Afviger den faktiske byggeudgift i væsentlig grad fra det af klienten godkendte overslag, uden at afvigelsen skyldes forhold, der burde være taget højde for i det godkendte overslag, korrigeres honorarberegningsgrundlaget.

Prisreguleringen er fastsat i overensstemmelse med fastpriscirkulæret. Reguleringsindekset er fastsat til at være indekset fra nyt boligbyggeri. Der er imidlertid intet til hinder for, at der konkret kan aftales et andet indeks.

Andet afsnit finder kun anvendelse ved honorar efter byggeudgift og har til formål at hindre væsentlige ændringer i det forventede honorar på grund af et uforudset højt eller lavt licitationsresultat.

Bestemmelsen fastslår ikke, hvorledes honorarberegningsgrundlaget skal korrigeres, idet det er fundet rigtigst at overlade dette til konkret aftale afhængig af, hvad de konkrete omstændigheder tilsiger. Det vil givetvis være naturligt at korrigere honorarberegningsgrundlaget i overensstemmelse med det godkendte overslag, men der kan meget vel tænkes forhold, der tilsiger, at ikke hele afvigelsen skal danne grundlag for en korrigering.

5. Ved fast pris skal der ydes tilbudsgiver godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra statslig myndighed gennemført efter tilbudets afgivelse.

Bestemmelsen er som et krav fra Erhvervs- og Byggestyrelsen fastsat i overensstemmelse med fastpriscirkulæret.

Bestemmelsen dækker ikke pålæg fra amtslig og kommunal side. En række af de udgiftsforøgelser, der er relevante for rådgiversiden, vil imidlertid være omfattet af ABR 89 pkt. 3.2 om refusion af udlæg. I tilfælde af ekstraordinære prisstigninger i øvrigt vil prisreguleringen efter fastprisperioden sikre, at der tages højde herfor.

6. Når der tegnes projektforsikring, er rådgiverens professionelle ansvar begrænset til forsikringssummen, såfremt denne fremgår af udbudsmaterialet.

Denne bestemmelse er snæver og relaterer sig, som det fremgår, kun til situationer, hvor der tegnes en projektforsikring. Der bør i hver sag aftales en ansvarsbegrænsning af en passende størrelse i forhold til sagens omfang og kompleksitet. Det maksimale ansvar bør aldrig overstige dækningssummen for ansvarsforsikring.