DANSKE ARK og FRI's standardforbehold af juni 2007

Til brug ved afgivelse af tilbud på tekniske rådgivningsopgaver kan medlemmerne vælge at vedlægge standardforbeholdet, når der afgives tilbud. Pkt. 7 indeholder en bestemmelse om ansvarsbegrænsning i udbud, hvor der er krav om tegning af projektansvarsforsikringer. Standardforbeholdet er godkendt af Konkurrencestyrelsen.

Se afsnittet " DANSKE ARK og FRI's standardforbehold af juni 2007" fra aftalehåndbogen som pdf.

Se vejledning ovenstående forbehold.

DANSKE ARK og FRI's standardforbehold er tiltrådt af Boligministeriet i 1994. I forbindelse med den nye konkurrencelov har Konkurrencestyrelsen i 2001 tillige meddelt DANSKE ARK og FRI en ikke-indgrebserklæring i forhold til ordlyden i standardforbeholdene.

 1. For tilbudet gælder "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand - ABR 89".
  Fravigelse er kun gældende, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse kan ske.
 2. Med mindre andet er anført i udbudsmaterialet, er vedståelsestiden 40 arbejdsdage fra den i udbudsmaterialet anførte dato for aflevering.
  Er der ikke fastsat dato for aflevering, er vedståelsesfristen 40 arbejdsdage fra tilbudets datering.
 3. Tilbudet omfatter alene ydelser, der i udbudsmaterialet udtrykkeligt er angivet som hørende til den pågældende opgave.
 4. Med mindre andet er anført i udbudsmaterialet, er tilbudet beregnet ekskl. merværdiafgift.
 5. Ved fast pris reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen.
  Tilbudssummen reguleres efter byggeomkostningsindekset for boliger med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks, med mindre andet er aftalt.
  Ved honorar efter byggesum foretages ingen indeksregulering. Afviger den faktiske byggeudgift i væsentlig grad fra det af klienten godkendte overslag, uden at afvigelsen skyldes forhold, der burde være taget højde for i det godkendte overslag, korrigeres honorarberegningsgrundlaget.
 6. Ved fast pris skal der ydes tilbudsgiver godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra statslig myndighed gennemført efter tilbudets afgivelse.
 7. Når der tegnes projektforsikring, er rådgiverens professionelle ansvar begrænset til forsikringssummen, såfremt denne fremgår af udbudsmaterialet.