Mindre udbudsbureaukrati

D. 1. juli 2011 trådte nye regler i kraft, som forhåbentlig giver lempelser i de meget formalistiske krav. Fx kan ordregiver nøjes med at afkræve en tro- og love erklæring fra ansøgere og tilbudsgivere og kun kræve en serviceattest fra vinderen. På den måde slipper øvrige tilbudsgivere for besværet.

Pr. 1. juli 2011 er der trådt nye regler i kraft.

Bekendtgørelse nr. 712 fra 15. juli 2011 implementerer udbudsdirektivet i dansk ret (bekendtgørelsen erstatter implementeringsbekendtgørelse 937). Den nye bekendtgørelse medfører bl.a. forskellige mindre lempelser i de meget formalistiske krav, der gælder efter udbudsretten.

Blandt andet kan nævnes:
En ansøger eller tilbudsgiver behøver eksempelvis ikke længere at indhente og medsende en serviceattest, men kan nu nøjes med at medsende en tro- og love erklæring vedr. de oplysninger, som normalt fremgår af serviceattesten. Først når udbudsforretningen er gennemført og vinderen udpeget, kan ordregiver kræve, at vinderen skal fremsende en serviceattest. De øvrige tilbudsgivere slipper altså for besværet.

Hvis et tilbud eller en ansøgning om prækvalifikation ikke opfylder de formelle krav, som følger af udbudsmaterialet, er en ordregiver ikke nødvendigvis forpligtet til at afvise ansøgningen eller prækvalifikationen som det hidtil har været praksis.

Ordregiver kan i stedet - under forudsætning af at ligebehandlingsprincippet og forhandlingsforbuddet respekteres - vælge enten at se bort fra fejlen, indhente de supplerende oplysninger eller anmode de pågældende tilbudsgivere eller ansøgere om at berigtige fejlen eller manglen. Han kan dog fortsat også vælge at afvise ansøgningerne som hidtil.

Ifølge bekendtgørelsen vil der typisk være tale om formelle fejl i form af manglende underskrift, datering eller lignende, når ansøgning eller tilbud ikke er modtaget i det krævede antal eksemplarer eller format, eller hvor ansøgning i øvrigt ikke opfylder formelle krav fx angivelse af sideantal, stempling eller lignende; dog under forudsætning at manglende oplysninger eller dokumentationer ikke har betydning for vurdering af tilbuddene.

Bemærk dog, at ordregiver stadig er forpligtet til at afvise ansøgninger og tilbud med ovennævnte formelle fejl, såfremt han i sit udbudsmateriale har angivet, at ansøgninger og tilbud afvises, hvis der foreligger formelle fejl.

Der er tale om en snæver lempelse og en ret - men ikke pligt - for ordregiver. FRI skal derfor opfordre til at der fortsat udvises omhyggelig ved udfyldelsen at ansøgninger og tilbud således at de formelle fejl undgås.

Vær opmærksom på, at tro- og love erklæringen om gæld til det offentlige fortsat også skal afleveres.

Se bekendtgørelsen her.