"Som Udført"

Denne ydelsesbeskrivelse for "Som Udført" er et tillæg til FRI's og PAR's eksisterende ydelsesbeskrivelser for byggeopgaver.

Denne ydelsesbeskrivelse for "som udført" er et tillæg til F.R.I's og PAR's eksisterende ydelsesbeskrivelser for byggeopgaver.

at mure 295*157

Ydelsesbeskrivelsen "Som Udført"

Beskrivelsen angiver rammerne for aftalerne omkring den ydelse, der skal foretages for at bringe et projektmateriale til det niveau, hvor materialet og det aktuelt udførte projekt er i overensstemmelse med hinanden. Niveauet for overensstemmelsen aftales på det aktuelle projekt.

Den forskel, der er i projektmaterialet fra "som projekteret" til "som udført", giver mulighed for forskellige ydelsesniveauer ved en opretning. Den grad af overensstemmelse, der ønskes mellem projektmaterialet og det aktuelt udførte byggeri, kan ydelsesmæssigt fastlægges ved brug af foreliggende ydelsesbeskrivelse.

Som en hjælp til beskrivelse af ydelsesomfanget/niveauet kan standardskemaerne (bilag 1-3) anvendes.

Disse skemaer kan anvendes som bilag til den almindelige rådgiveraftale i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) ved indgåelse af aftale mellem klient og rådgiver. Tilvejebringelse af grundlag for driftsplan og udarbejdelse af selve driftsplanen ligger uden for rammerne af denne ydelsesbeskrivelse.