Produktudvikling

Ydelsesbeskrivelsen finder anvendelse inden for designområderne konceptudvikling, produktudvikling og -industriel design.

Se afsnittet "Produktudvikling" fra aftalehåndbogen(PDF).

Ydelsesbeskrivelsen finder anvendelse på følgende designområder:

  • Konceptudvikling, Produktudvikling og -industriel design, inden for f.eks.:
  • Produktdesign
  • Apparatdesign
  • Elektronisk udstyr
  • Interfacedesign
  • Møbeldesign
  • Lamper og lampeserier
  • Anden aptering til byggeri samt
  • Komponentdesign (bygningsdele eller byggesystemer).

Designerens ydelser og honorering, herunder betalingsbetingelser m.m. kan som aftalemæssigt grundlag henvise til Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89), der da anvendes med de modifi kationer, som følger af områdernes forskellighed.

Der kan endvidere henvises til Praktiserende Arkitekters Råds (PARs) Vejledning - arkitekthonorarer, Produktudvikling, juni 2003.

Aftale udformes på PARs eller MDDs aftaleformular enten som en aftale om udvikling af design og/eller en royaltyaftale vedrørende produktion af allerede udviklet design. Ved komponentdesign under en byggesag skal man især være opmærksom på, at dette kræver en særskilt kontrakt ud over rådgiveraftalen indeholdende bestemmelser om ophavsret og royalty.

Ved aftale om afl evering af digitale projektdata udfærdiges samtidig aftale herom, f.eks. som anvist i Boligministeriets publikation »Afl evering af digitale projektdata« fra maj 1995. Ved aftale om digital projektering kan it-projektaftaleudfærdiges på PARs formular herom.

For en række områder udfærdiger PAR parallelleregelsæt: Arkitektydelser, byfornyelse, december 2002 og - i fællesskab med F.R.I - Arkitekt- og ingeniørydelser - Byggeri og planlægning, december 2002. Herudover kan tilsvarende andre regelsæt være relevante opgaver inden for felterne: Ingeniørydelser (F.R.I) (udover ovenstående fælles med F.R.I), Landskabsarkitektur (PLR), Grafisk Design, Møbel- og produktdesign og Indretningsarbejder (Foreningen Danske Designere).