Retshammer

Sagkyndige medlemmer til landsretterne søges

FRI er blevet bedt om at indstille fire sagkyndige retsmedlemmer til Venstre Landsret og fire til Østre Landsret. Interesserede medlemmer og deres ansatte kan indsende CV senest fredag den 20. april.

CV’et skal primært dokumentere et ”indgående og tidssvarende kendskab” til byggeri. Beskikkelsesperioden for de nuværende medlemmer udløber den 31. december 2018, og der kan ske genindstilling af nuværende sagkyndige, men der vil yderligere være brug for minimum tre nye.

I forbindelsen med indstillingen afgiver FRI følgende oplysninger til de to landsretter: Den indstilledes fulde navn, fødested, CPR-nummer, privatadresse, telefonnummer, mailadresse, forretningsadresse og arbejdstelefonnummer.

Udvælgelsen af de personer som skal indstilles foretages af medlemmer af FRI's Aftaleudvalg efter en konkret vurdering. Efter at indstillingen er afsendt, slettes de modtagne oplysninger. CV’erne sendes til Ulla Sassarsson på us@frinet.dk og bedes mærket ”sagkyndig til landsretterne”.

FRI skal have modtaget interesseredes CV’er senest fredag den 20. april kl. 15.00.

Hvervet som sagkyndig retsmedlem er uafhængigt af FRI. Betaling og vilkår i øvrigt er således et forhold mellem den sagkyndige og den enkelte landsret.

Formelle betingelser

Følgende formelle betingelser skal være opfyldt for at kunne blive indstillet som sagkyndige retsmedlemmer;

  • indgående og tidssvarende kendskab til vedkommende sagsområde
  • dansk indfødsret
  • man må ikke være fyldt 70 år
  • man skal være uberygtet
  • man må ikke være umyndig eller under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter § 7
  • ens bo må ikke være under konkursbehandling
  • den sagkyndige skal endvidere have fast bopæl eller forretningssted inden for den retskreds, som personen beskikkes for. (Vestre Landsret: Jylland og Østre Landsret: Sjælland, Fyn, Bornholm og Færøerne). 

I forbindelse med landsretternes behandling af de indstillede vil der blive indhentet en udtalelse fra strafferegistret.

Kategoriseret under: