Høringssvar

Høringssvar: Obligatorisk energisyn i store virksomheder

19. juni 2014

FRI bemærker, at der er en række uklarheder, og efterlyser større fokus på uvildighed for de eksperter, der skal foretage energisyn.

Høringssvar: Danmarks Eksportråds virke

18. december 2013

FRI, DANSKE ARK og Dansk Byggeri har afgivet fælles høringssvar om ændring af visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Lovforslaget fjerner erhvervslivets tætte kontakt med ministeren og lægger meget ansvar over i minister...

Høringssvar: Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv

11. december 2013

FRI har i høringssvaret påpeget et potentielt lovoverlap med den eksisterende EMO-ordning for energimærkning af bygninger.

Høringssvar: Lov om erhvervsfremme

24. oktober 2013

FRI peger i høringssvaret på det problematiske i, at regioner bliver ligestillet med kommuner ift. udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Dette kan føre til opbygning af unødvendige kompetencer i regionerne og k...

Høringssvar: Ændring af konkurrenceloven

16. august 2012

Forslaget indebærer ændringer i den konkurrenceretlige sagsproces samt sanktionsrammer. Organisationerne støtter ændringerne i sagsprocessen, men er bekymrede for ændringerne af sanktions- og efterforskningsmulighederne der læg...

Høringssvar: Ændring af ligningsloven vedr. udstationering

25. juli 2012

FRI stiller i høringssvaret skarpt på de negative konsekvenser ved at ophæve ligningslovens §33A.

Referat: Internationalt Markedsudvalgsmøde - juni 2012

13. juni 2012

På udvalgsmødet var der besøg fra Udenrigsministeriet, som gav et overblik over forholdene omkring DANIDA's mindre opgaver.

Høringssvar: Lov om internationalt udviklingssamarbejde

16. februar 2012

FRI har kommenteret lovforslaget med fokus på, at vi imødeser ændringer og forventer øget gennemsigtighed samt dialog og kvalificerede beslutninger.

Høringssvar: Kvalitetskrav til miljømålinger

17. maj 2010

Høringssvaret lægger vægt på at der skal være samme forhold for udlændinge der udfører opgaver som for danskere, således at konkurrenceforvridning over landegrænser undgås.