Høringssvar: Ændring af ligningsloven vedr. udstationering

FRI stiller i høringssvaret skarpt på de negative konsekvenser ved at ophæve ligningslovens §33A.

Ophævelsen vil virke som en særskat på videneksport, hvilket medfører en forringet dansk konkurrenceevne. Dette vil gøre det mere attraktivt at flytte arbejdspladser ud af Danmark, hvilket også medfører at færre danskere får vigtige internationale erfaringer, som igen forringer dansk konkurrenceevne, og som også medfører, at det beregnede skatteprovenu vil være svært at realisere.

FRI har suppleret høringssvaret med et yderligere argument om, at afskaffelsen af 33A vil medføre et tab af synergieffekt. En udstationeret medarbejder generer arbejde til personer på kontorerne i Danmark, og denne synergieffekt vil nu komme andre lande til gode.

Læs høringssvaret.

Terninger, procenttegn 295*150