Regler og love

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

FRI's love

25. januar 2018

Love for Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Retningslinjer for teknisk validering og tredjepartskontrol

02. august 2016

FRI’s nedenstående retningslinjer for teknisk validering og tredjepartskontrol er et supplement til FRI’s regler for god rådgiverskik, med henblik på at fastlægge praksis for god rådgiverskik ved teknisk tredjepartskontrol.

FRI's regler for god rådgiverskik

02. august 2016

FRI ønsker med disse regler at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen, herunder forhol...

Regel for optagelse som passivt medlem

07. maj 2015

FRI-rådgivere, der har arbejdet kollegialt i FRI, kan i forbindelse med deres pensionering blive registreret som passive medlemmer af FRI.

Procedure vedr. behandling af disciplinærsager

07. maj 2015

Sagerne ekspederes af FRI's direktør, der er ansvarlig for kor­rekt behandling med udgangs­punkt i fastlagt procedure.

Kontingentvedtægt

07. maj 2015

I henhold til FRI’s love, fastsættes kontingentet for med­lemmerne på den årlige general­forsamling. I kontingentet indgår bidrag til Foreningen af Rådgivende Ingeniø­rers legat.

Instruks for sekretariatets indsats i konkurrencesager

07. maj 2015

Sekretariatet kan yde bistand til medlemmerne i konkurrencesager. Bistanden kan ydes, når relevante betingelser og forudsætninger er til stede.

Holdningsnotat vedr. pligten til tilknytning af virksomheder til FRI

07. maj 2015

FRI's love §3, stk. 1, litra f indeholder følgende bestemmelse: At en medlemsvirksomhed i koncernforbindelse med et andet dansk selskab, der yder uvildig rådgivning i overensstemmelse med foreningens regler, skal dette selsk...

Har jeg ophavsret på ingeniørarbejde?

01. oktober 2014

Det kan du finde ud af i en gratis bog, som du kan downloade på UBVA: ”Ophavsret for begyndere”.

ISO 9001 Kvalitetssikring

02. maj 2014

FRI har igennem FIDIC medvirket til udarbejdelsen af et ISO 9001 certificerbart kvalitetssikringssystem for den rådgivende ingeniørbranche: Quality Management in the Consulting Engineering Industry.