Regler og love

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

FRI's regler for god rådgiverskik

24. oktober 2018

FRI ønsker med disse regler at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen, herunder forhol...

Kontingentvedtægt

02. juli 2018

I henhold til FRI’s love, fastsættes kontingentet for med­lemmerne på den årlige general­forsamling. I kontingentet indgår bidrag til Foreningen af Rådgivende Ingeniø­rers legat.

Holdningsnotat vedr. pligten til tilknytning af virksomheder til FRI

02. juli 2018

FRI's love §3, stk. 1, litra f indeholder følgende bestemmelse: At hvis virksomheden er i koncernforbindelse med et andet dansk selskab, der yder uvildig rådgivning i overensstemmelse med foreningens regler, skal dette selskab...

FRI's persondatapolitik

29. maj 2018

FRI følger den gængse lovgivning om beskyttelse af dine personlige oplysninger. FRI har en klar ambition om at minimere behandlingen af personoplysninger så meget som muligt og skabe en høj grad af transparens i forhold til de ...

Retningslinjer for teknisk validering og tredjepartskontrol

12. marts 2018

FRI’s nedenstående retningslinjer for teknisk validering og tredjepartskontrol er et supplement til FRI’s regler for god rådgiverskik, med henblik på at fastlægge praksis for god rådgiverskik ved teknisk tredjepartskontrol.

FRI's love

02. marts 2018

Love for Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Regel for optagelse som passivt medlem

07. maj 2015

FRI-rådgivere, der har arbejdet kollegialt i FRI, kan i forbindelse med deres pensionering blive registreret som passive medlemmer af FRI.

Procedure vedr. behandling af disciplinærsager

07. maj 2015

Sagerne ekspederes af FRI's direktør, der er ansvarlig for kor­rekt behandling med udgangs­punkt i fastlagt procedure.

Instruks for sekretariatets indsats i konkurrencesager

07. maj 2015

Sekretariatet kan yde bistand til medlemmerne i konkurrencesager. Bistanden kan ydes, når relevante betingelser og forudsætninger er til stede.

Har jeg ophavsret på ingeniørarbejde?

01. oktober 2014

Det kan du finde ud af i en gratis bog, som du kan downloade på UBVA: ”Ophavsret for begyndere”.