Udvidelsen af loven om registrering af ledningsejere

Loven udvides til at dække havbunden og ledninger der afleder spildevand el. lign.

Den tidligere vedtagne lov om det internetbaserede Ledningsejerregister (LER) har været effektiv til registrering af nedgravede ledninger og dermed til begrænsning af graveskader.

Blåmuslinger på sten 295*145

Loven er nu udvidet til at registreringspligten omfatter havbunden inden for søterritoriet, og forespørgelsespligten omfatter alle arealer udenfor vejarealer.

Private, der graver er fortsat fritaget for forespørgselspligten, herunder også landmænd og gartnere der udfører almindelig jordbearbejdning og havearbejde.

Lovens §3 angiver efter lovændringen at stikledning eller ledning, der afleder spildevand eller kølevand m.m. til et vandløb, sø eller  havområde er omfattet af loven; mens drænledninger eller ledninger som tjener til afvanding af en vej ikke er omfattet af loven.

Læs hele lovteksten