Høringssvar

Høringssvar: Kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

20. marts 2015

FRI anbefaler i høringssvaret, at formuleringen om, at faldet på nye vandløbsstrækninger ikke må overstige 10%, helt skal udgå.

Høringssvar: Medfinansiering af projekter vedr. tag- og overfladevand.

11. december 2014

FRI finder det i høringssvaret væsentligt, at vandsektorloven og den reviderede medfinansieringsbekendtgørelse ikke forringer mulighederne for at samtænke kommunal udvikling og investeringer i vandhåndtering og klimatilpasning.

Høringssvar: Vejl. vedr. risikostyringsplaner for oversvømmelse

04. juni 2014

FRI har afgivet høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende 'Vejledning om udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse'. FRI har i høringssvaret angivet en række punkter, som har behov for præcisering.

Høringssvar: Klimalov

07. marts 2014

FRI har afgivet høringssvar til regeringens forslag til en ny klimalov. I høringssvaret forholder FRI sig bl.a. kritisk til, hvordan det nye Klimaråds arbejde vil adskille sig fra det Miljøøkonomiske Råds, ligesom FRI anbefaler...

Høringssvar: Danmarks Eksportråds virke

18. december 2013

FRI, DANSKE ARK og Dansk Byggeri har afgivet fælles høringssvar om ændring af visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Lovforslaget fjerner erhvervslivets tætte kontakt med ministeren og lægger meget ansvar over i minister...

Høringssvar: Grøn Boligkontrakt

12. december 2013

FRI vurderer, at ordningen mangler reelt indhold og frygter, at der ikke er efterspørgsel, samt at ordningen ikke består af meget andet end markedsføring.

Høringssvar: Lov om erhvervsfremme

24. oktober 2013

FRI peger i høringssvaret på det problematiske i, at regioner bliver ligestillet med kommuner ift. udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Dette kan føre til opbygning af unødvendige kompetencer i regionerne og k...

Høringssvar: Spildevandstilladelser m.m.

26. september 2013

FRI har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. Høringssvaret indeholder bl.a. ændringsforslag til, hvornår vedtægter for spildevandslav skal tinglyses samt en række forslag og bemærkning...

Høringssvar: Fremme af energibesparelser – Grøn Boligkontrakt

15. august 2013

I høringssvaret advarer FRI bl.a. mod administrativt tunge ordninger, da særligt små virksomheder også skal kunne levere. Derudover giver boligejernes betalingsevne/-vilje ikke plads til et stort set-up.

Høringssvar: Trykudstyrsdirektivet

31. juli 2013

FRI's høringssvar foreslår, at direktivforslaget ikke bør implementeres i sin nuværende form. Det giver ikke øget sikkerhed, men forøger omkostningerne.