Vandloeb2

Høringssvar: Kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

FRI anbefaler i høringssvaret, at formuleringen om, at faldet på nye vandløbsstrækninger ikke må overstige 10%, helt skal udgå.

Naturstyrelsen har sat bekendtgørelse om regler for vurdering, prioritering og indstilling af ansøgninger om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i offentlig høring. Formålet er - gennem forbedring af de fysiske forhold i vandløb – at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for vandrefisk, at forbedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i øvrigt samt sikre en god økologisk tilstand i vandløbet.

Læs materiale på Høringsportalen

Medlemmer af FRI har ved forundersøgelser konstateret naturlige fald på vandløbsstrækninger op mod 30-50%, og kriteriet om de 10% på nye vandløbsstrækninger, der anlægges i forbindelse med fjernelse af spææringer eller genåbning af rørlagte strækninger, medfører derfor som udgangspunkt løsninger med nye vandløbsforløb, som er 3-5 gange længere end den oprindelige baggrundstilstand, og som bliver væsentligt dyrere at anlægge.

Læs FRI's høringssvar

 

 

Kategoriseret under: