Vand -med -bobler

Høringssvar: Ny vandsektorlov

FRI har afgivet høringssvar på den nye vandsektorlov. Overordnet set mener FRI, at lovudkastet matcher de politiske intentioner i forligsteksten på de fleste områder, hvorfor FRI’s bemærkninger fortrinsvis knytter an til præciseringer af lovbemærkninger og til de kommende udmøntende bekendtgørelser for loven.

Lovforslaget, der udspringer af det politiske forlig om ny regulering af vandsektoren, berører bl.a. følgende områder:

  1. Ny økonomisk regulering af vandsektoren
  2. Ny performance benchmarking af vandselskabernes indsatser vedrørende miljø, energi, sundhed, klima og forsyningssikkerhed
  3. Bedre rammer for teknologiudvikling, herunder præciserede regler om tilknyttet virksomhed
  4. Klarere adskillelse af myndighed og drift
  5. Bedre rammer for konsolidering i sektoren

Høringsdokumenter til lovforslaget findes på høringsportalen

FRI's høringssvar oktober 2015 

I høringssvaret udtrykker FRI bl.a. bekymring over, at TOTEX modellen rummer en risiko for, at forsyningerne ikke vil gennemføre de nødvendige investeringer i vedligehold og fornyelse af anlæg, ligesom FRI også påpeger, at loven ikke tilstrækkeligt understøtter de politiske intentioner om en regulering, der understøtter innovation, intelligent efterspørgsel efter vandteknologi og eksport.

Læs FRI's høringssvar

 

Kategoriseret under: