Groenne -blade

Høringssvar: Vejledning til miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har sendt udkast til 1. del af vejledning til lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM) i høring. FRI har kvitteret med et høringssvar.

Formålet med vejledningen er at lette kommunale, regionale og statslige myndigheders arbejde med miljøvurderinger af planer/programmer. 

Det er FRI's opfattelse at udkastet er et godt afsæt for en fremtidig vejledning, men FRI understreger samtidig, at der er væsentlige dele af udkastet som netop fremstår relativt ufærdige eller uden den nødvendige kobling til de processer, der i praksis finder sted i forbindelse med planlægningen og en stillingtagen til hvorvidt en miljøvurdering er påkrævet.

Læs FRI's høringssvar her

Kategoriseret under: