Høringssvar

Høringssvar: Offshoresikkerhedsloven

19. juni 2013

Energistyrelsens høring omhandler primært formalia vedr. implementering af EU-direktiver i særskilte bekendtgørelser under offshoresikkerhedsloven. FRI's høringssvar kommenterer nogle af de uhensigtsmæssigheder der bl.a. er ved...

Høringssvar: Håndhævelsesloven

31. januar 2013

DI og FRI har udarbejdet et fælles høringssvar, hvor de nye tiltag med henblik på at forhindre indbringelse af klager over udbud for Klagenævnet for Udbud kritiseres i stærke vendinger.

Høringssvar: Ændring af VVM-direktivet

19. december 2012

Høringsforslaget åbner op for nationale autorisationsordninger, så det kun er godkendte eksperter, der kan foretage miljørapporter. FRI har i høringssvaret lagt vægt på, at det er en alvorlig begrænsning og et fordyrende elemen...

Høringssvar: Fri anvendelse af kortdata

19. december 2012

Kort- & Matrikelstyrelsen har sendt udmøntningsbekendtgørelsen om specifikke grunddata, der stilles frit til rådighed, i høring. FRI er tilfreds med de nævnte grunddata og opfordrer til, at alle miljødata gøres tilgængelige.

Høringssvar: Godkendelsesordning – montage af små VE-anlæg

05. december 2012

FRI har i høringssvaret bedt om en definition af begrebet "små VE-anlæg", kommenteret udkastet til uddannelse af installatørerne og opfordret til sikring af forbrugerne i form af en professionel ansvarsforsikring.

Høringssvar: Fri anvendelse af visse kortdata

24. oktober 2012

FRI roser i høringssvaret Kort- & Matrikelstyrelsen for at droppe brugerbetaling af kortdata og højdemodeller, og at data gøres digitalt tilgængelig for alle. FRI argumenterer derudover for, at alle miljødata bør omfattes.

Høringssvar: Vurdering af kommunale vandløbsrestaureringer

05. september 2012

FRI roser koordineringskravet mellem kommuner, men finder, at der er for lidt fokus på helhedsløsninger generelt og i højere grad lagt vægt på omkostningseffektivitet.

Høringssvar: Miljømål og servicemål

23. august 2012

FRI har i høringssvaret sat fokus på beslutningskompetencen omkring service- og miljømål, effektuering af adskillelsen af myndigheds- og driftsopgaver samt vandselskabernes binding af kommunale sektorplaner.

GTS’ernes resultatkontrakter 2013-2015

22. august 2012

Et høringsbrev fra FRI til Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Rådet for Teknologi og Innovation har givet anledning til dialog om GTS'ernes resultatkontraktprojekter, herunder håndtering i tilfælde af at FRI-medlemmer aller...

Høringssvar: Ændring af konkurrenceloven

16. august 2012

Forslaget indebærer ændringer i den konkurrenceretlige sagsproces samt sanktionsrammer. Organisationerne støtter ændringerne i sagsprocessen, men er bekymrede for ændringerne af sanktions- og efterforskningsmulighederne der læg...