Høringssvar

Høringssvar: Lov om miljøbeskyttelse og oversvømmelser

25. juli 2012

FRI sætter i høringssvaret fokus på at oversvømmelseskort, der kun er baseret på kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg, er utilstrækkeligt, da det ikke tager højde for oversvømmelser, der helt eller delvist skyldes havvandssti...

Høringssvar: Ændring af ligningsloven vedr. udstationering

25. juli 2012

FRI stiller i høringssvaret skarpt på de negative konsekvenser ved at ophæve ligningslovens §33A.

Høringssvar: Vandsektorens organisering og økonomiske forhold

16. februar 2012

FRI imødeser, at myndighedsbesluttede miljø- og servicemål kan indgå i prisloftberegningen for vandselskaber. FRI finder det vigtigt, at klimatilpasning nævnes eksplicit i loven.

Høringssvar: Lov om internationalt udviklingssamarbejde

16. februar 2012

FRI har kommenteret lovforslaget med fokus på, at vi imødeser ændringer og forventer øget gennemsigtighed samt dialog og kvalificerede beslutninger.

Høringssvar: Vejledning om boringer på land

04. januar 2012

FRI har i sit høringssvar fokuseret på den store administrative opgave, det bliver for udførende rådgivere og entreprenører og for modtagende kommuner, at sikre en anmeldelse af boringer på land mindst 14 dage før påbegyndelse....

Høringssvar: Gør energirådgivning fradragsberettiget

01. december 2011

FRI lægger i sit svar vægt på at energirådgivning bør være fradragsberettiget fremfor forslaget om at kunne købe rådgivning på sælgers regning.

Høringssvar: Bygningsklasse 2020

23. juni 2011

FRI har med mange gode input fra medlemmerne udarbejdet høringssvar til Erhvervs- & Byggestyrelsens udkast til Bygningsklasse 2020. Der er håndteret overordnede emner under generelle forhold og mange detailemner under de enkelt...

Høringssvar BR2010

18. maj 2011

På baggrund af medlemskredsens input har FRI indsendt høringssvar. Der fokuseres særligt på indeklima og energiforbrug i bygninger samt nye lavenergirammer.

Høring af bekendtgørelsen om GUDP

18. maj 2011

FRI har tidligere givet høringssvar på loven om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), med bemærkning om det urimelige i at private forskningsinstitutioner og private rådgivere ikke kunne opnå samme tilskudssats ved...

Høringssvar: Branchevejledning om forurenet jord

27. april 2011

FRI har i sit høringssvar lagt vægt på en række faktuelle fejl i vejledningen.