Høringssvar

Høringssvar: Offentlighedens adgang til miljøoplysninger

27. april 2011

FRI har i sit svar især lagt vægt på vigtigheden af loven samt udtrykt bekymring over, at det ikke tidligere har været muligt at sikre den offentlige adgang til miljøoplysninger.

Høringssvar: Anmeldelsesordning efter naturbeskyttelses- og skovloven

27. april 2011

FRI finder bekendtgørelsen relevant, idet det præciseres, hvilke vurderinger der skal gennemføres ved administration af anmeldelsesordningen for NATURA 2000-områder.

Høringssvar: Vejledning for vandsektorlovens tilknyttede aktiviteter

27. april 2011

Vejledningen dækker behovet for præcisering af spilleregler og muligheden for at dansk vandeksport kan øges. FRI har i sit svar haft fokus på at begrænse vandselskabernes mulighed for at konkurrere med rådgivere og sikre en kla...

Høringssvar: Bekendtgørelse om overførsel af affald

27. april 2011

FRI har i sit svar haft fokus på kategorisering af affaldsbehandlingsanlæg for overførsel af affald.

Høringssvar: Ændring af vandløbsloven

27. april 2011

Lovforslagets hensigt er, at undgå at kommunerne, der er vandløbsmyndinghed efter vandløbsloven, kan nedklassificere offentlige vandløb til private vandløb af besparelseshensyn. FRI fandt forslaget balanceret mellem offentlige ...

Høringssvar: Rapport om organisering af affaldsforbrændingsområdet

27. april 2011

FRI har i sit svar sat fokus på flere problematiske områder. Der stilles blandt andet spørgsmålstegn ved anvendeligheden af licitationsmodellen og konkurrenceforhold.

Høringssvar: Nyt natur- og miljøovervågningsprogram for 2011-15

27. april 2011

FRI har i sit høringssvar lagt vægt på at fremtidige ændringer i programmet skal igennem en ny offentlig høring. Derudover ønsker FRI en klar skillelinje mellem de vejledende og de gennemførende institutioner for at undgå inhab...

Høringssvar: Anvendelse af stoffer og materialer på offshoreanlæg

27. april 2011

FRI har haft fokus på korrekte henvisninger og brug af terminologi i bekendtgørelsen. Især regler omkring epoxy er nævnt.

Høringssvar: Handlingsplan til sikring af drikkevandskvalitet

18. december 2010

FRI er generelt tilfreds, men har efterlyst en større skarphed af hvem der har ansvaret for de enkelte handlinger. Derudover var fokus på miljømål, teknologiudvikling og brug af andet vand end drikkevandskvalitet til ikke-drikk...

Høringssvar: Præhøring af 3. rapport om Århuskonventionen

02. december 2010

FRI har i sit høringssvar lagt vægt på at Århuskonventionen ikke efterleves vedr. høring af programmer for udarbejdelse af databaser og værktøjer til miljøområdet og adgang til offentlige miljødata.